דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

תקנון הארגון

נכתב בלשון אישה, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

1. כללי

שם הארגון הוא: ארגון סגל ההוראה והמחקר באוניברסיטת תל-אביב.

א. הארגון הוקם בשנת 1975, ומאוגד כאגודה עותמנית שמספרה הרשום הוא: 589962299

ב. מקום מושבו של הארגון הוא בתל-אביב במקום שייקבע על-ידי ועד הארגון.

ג. הוועד רשאי לשנות את כתובת הארגון מעת לעת ובלבד שתהיה בתל-אביב.

ד. הארגון מאגד את סגל ההוראה והמחקר באוניברסיטת תל-אביב כהגדרתו להלן.

ה. התקנון כתוב בלשון נקבה אך מתייחס לשני המינים כאחד, כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה מתייחס גם לזכר.

2. מטרות

הארגון שם לעצמו למטרה לייצג את חברות הארגון כולן ו/או חלקן בפני גורמים (גופים ויחידים) באוניברסיטת תל-אביב (להלן: "האוניברסיטה") ומחוצה לה בעניינים הבאים:

א. תנאי עבודה (שכר, שעות עבודה, ספרות מקצועית, חופשה, ותק, פיטורים, ייצוג בשימועים וכו').

ב. זכויות סוציאליות נלוות לשכר העבודה (קופות גמל, תגמולים, ביטוח, ביטוח לאומי, פיצויים, קרנות ו/או קופות פנסיה, קרנות השתלמות, שבתון וכו').

ג. שיכון , עזרה בדיור, מלגות, הלוואות, השגת הנחות והקלות שונות מגורמים באוניברסיטה ומחוצה לה.

ד. קיום קשר ושיתוף פעולה עם ארגוני הסגל האקדמי, ארגוני עובדים ואגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל-אביב.

ה. קיום קשר עם ארגוני סגל אקדמי במוסדות מקבילים ולהשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל.

ו. קיום קשר וקידום סולידריות עם קבוצות עובדים וארגוני עובדים אחרים.

ז. קידום האינטרסים האקדמיים, המקצועיים והכלכליים של החברות בארגון ושיפור הזכויות הסוציאליות ואחרות, המוקנות ו/או שיוקנו להן בעתיד.

ח. חיזוק הזיקה שבין חברות הארגון לאוניברסיטה והגברת המחויבות האקדמית והכלכלית של האוניברסיטה כלפי חברות הארגון.

ט. ייצוג וייעוץ משפטי וחשבונאי בעת הצורך בנושאים הקשורים בתחומים שבמסגרת ארגון סגל ההוראה והמחקר באוניברסיטת תל-אביב.

י. כל מטרה חוקית אחרת שתהיה בזיקה למטרות דלעיל.

3. חברות בארגון

א. חברה בארגון תוכל להיות כל אסיסטנטית, מדריכה, מלגאית, מורה מן החוץ, עמיתת הוראה ועוזרת הוראה, מורה או חוקרת בדרגה מקבילה ("מסלול מקביל זוטר"), או מלגאית (לרבות פוסט־דוקטורנטית), או מורה או חוקרת בכל תקן אחר שיוכפף להסכמים הקיבוציים בין הארגון להנהלת האוניברסיטה, לאחר שנתקבלה לעבודתה או אושרה מלגתה על ידי הנהלת אוניברסיטת תל אביב לשם הוראה ו/או מחקר באוניברסיטה.

ב. כמו כן, תוכל להיות חברה בארגון כל מי שעובדת כאמור באוניברסיטת תל אביב, לשם הוראה ו/או מחקר באוניברסיטה (בין אם באופן ישיר, או ע"י חברת־בת, תאגיד קשור, או ע"י חברת קבלן שהתקשרה עם האוניברסיטה, ובלבד שהעבודה הנה בזיקה גיאוגרפית ו/או מהותית לאוניברסיטת תל־אביב), אשר ועד הארגון החליט לצרפה לארגון, או אשר ועד הארגון החליט לצרף קבוצת עובדים עליה היא נמנית, וזאת בכפוף לאישור האסיפה הכללית, ובכפוף למילוי טופס המצ"ב כנספח א' לתקנון:

4. הוצאה מן הארגון

חברה יכולה להיות מוצאת מן הארגון ו/או זכויותיה יכולות להיות מושעות זמנית או בהסדר קבוע. הוצאה שכזו מחייבת את התנאים המצטברים הבאים:

א. דרישה מוקדמת שהוגשה בכתב לוועד הארגון על ידי חברת הארגון או אחד ממוסדות הארגון בשל התנהגות בלתי הולמת ו/או הפרה מכוונת של הוראה מהוראות תקנון הארגון ו/או כל סיבה אחרת עליה תחליט אסיפת הארגון.

ב. העלאת הנושא לדיון בוועד הארגון, לאחר שנשלחה לחברה הודעה מקדימה והזמנה לדיון לפחות שבעה ימים מראש.

ג. קבלת החלטה של ועד הארגון שהתקבלה ברוב של 2/3 מהנוכחות המצביעות בדבר הוצאת החברה משורות הארגון.

ד. אשרור ההחלטה על ידי ועדת הביקורת של הארגון.

5. פקיעת חברות בארגון

חברותה של חברה בארגון תפקע ע"פ המאוחר מבין המועדים הבאים:

א. בחלוף שנה ממועד תחילת מינויה האחרון (כמועסקת).
ב. אם מינויה האחרון היה מינוי לשנה שלמה, בחלוף ארבעה חודשים מסיום המינוי.
ג. בתום שנת לימודים בה קיבלה מלגת קיום חודש אחד לפחות.
ד. או כאשר (אחד מבין הבאים):
* החברה מתה
* החברה הודיעה בכתב על רצונה לפרוש מן הארגון
* החברה הוצאה מן הארגון ע"פ סעיף 4 לעיל
* על אף האמור לעיל, פקיעתה של חברות בארגון של חברה שהעסקתה או מלגתה מטעם האונ' הופסקו שלא על דעתה תידחה עד אשר יושבו ההדורים והסתיימו התביעות ההדדיות וההתחשבנויות, אם היו כאלה, בינה, בין הארגון ובין שלטונות האוניברסיטה, אך בכל מקרה לא יותר מ-180 יום. הארכת חברות כזו כפופה לאישור ועד.
* על אף האמור לעיל, הארגון יעשה כמיטב יכולתו להגן על זכויותיהן הסוציאליות של חברות עבר, בעניינים הקשורים לתקופה בה היו מועסקות או מלגאות באוניברסיטה, ועל זכויותיהן הסוציאליות של שאירים ו/או תלויים של חברת ארגון שמתה במהלך חברותה בארגון.

6. זכויות החברות

זכויות החברות הן שוות ובלתי מוגבלות ולכל חברה שמורה הזכות להיות חברה בארגון ולהנות מן השירותים שהוא מעניק לחברותיו בכפוף לתשלום דמי החברה ולמילוי חובותיה כחברה.

7. דמי חברה

א. ועד הארגון רשאי לקבוע מעת לעת את שיעורם של דמי החברה אשר ישולמו על ידי חברי הארגון, אך סכום דמי החברה וכל שינוי בו כפופים לאישור האסיפה הכללית. תשלום דמי החברה יהיה בבחינת תשלום חובה על כל חברות הארגון והוועד יהיה רשאי לגבותם מן החברות במישרין או על ידי ניכוי במקור ממשכורות ו/או מלגות החברות, הכל לפי החלטת הוועד.

ב. פיגרה חברה בתשלומי דמי חברה 60 יום או שלא שילמה דמי חברה חד פעמיים בתוך 60 יום מיום ההחלטה בנדון כאמור בס"ק א', לא תהיה זכאית להשתתף בהצבעות ובבחירות לארגון, ורשאי הוועד להחליט על אי מתן עזרה כלשהי לאותה חברה עד אשר תשלם את המגיע ממנה או לנקוט כנגדה הליכים משמעתיים ו/או לפתוח בהליך להוצאתה מהארגון בהתאם לאמור בסעיף 4 לעיל.

8. מוסדות הארגון

מוסדות הארגון הם כדלקמן:

א. האסיפה הכללית

ב. ועד הארגון

ג. הנהלת הארגון

ד. ועדת הביקורת של הארגון

9א. אסיפה כללית

א. אסיפה כללית תהיה חוקית אם תשתתפנה בה לפחות 1/3 מחברות הארגון. לא נמצא במועד עליו ניתנה הודעה ובמקום שנקבע מספר מספק של חברות, תכונס כעבור רבע שעה באותו מקום אסיפה שניה, שתהיה חוקית בכל מספר משתתפות.

ב. אסיפה כללית תנוהל על ידי יו"ר הארגון (ובהעדרה, סיו"ר הארגון), למעט בכל החלטה הנוגעת ליו"ר או לסיו"ר הארגון במישרין, כדוגמת ענייני שכר היו"ר או הסיו"ר.

ג. באסיפה כללית תהיינה רשאיות להשתתף חברות הארגון בלבד, או מי שהוזמנה על ידי הועד.

ד. החלטות אסיפה כללית תתקבלנה ברוב רגיל.

ה. באסיפה כללית ינוהלו פרוטוקולים בהם יירשם מהלך האסיפה וכל כל ההחלטות שתתקבלנה.

ו. פרוטוקול אסיפה כללית יאושר על ידי ועד הארגון בישיבה הראשונה לאחר קיום אסיפה כללית כאמור.

ז. ישנם מספר אופנים לכנס אסיפה כללית בהתאם לנסיבות, הכל כמפורט להלן.

9ב. אסיפה כללית שנתית

א. אסיפה כללית שנתית תכונס לפחות אחת לשנה (להלן: "האסיפה השנתית"), ככל הניתן, לקראת סיומו של סמסטר ב' ללימודים באוניברסיטה.

ב. 42 יום לפני האסיפה השנתית תשלח הודעה לכל חברות הארגון המודיעה על מועד האסיפה והודעה מתאימה תפורסם באתר האינטרנט של הארגון. שאילתות והצעות לשינוי תקנון יועלו עד לא יאוחר מ – 21 יום לפני מועד האסיפה הכללית.

ג. 7 ימים לפני האסיפה הכללית תשלח בדואר אלקטרוני הודעה לכל חברות הארגון בנוגע לאסיפה הכללית בצירוף מיקום, שעה ולו"ז מסודר.

ד. לא יתקבלו ולא יוספו נושאים נוספים לדיון באסיפה הכללית לאחר זמן זה ולא תתכן הצבעה על נושא שלא היה על סדר היום.

9ג. אסיפה כללית מיוחדת

א. אסיפה כללית מיוחדת תתכנס על פי החלטת הוועד, או על פי החלטת ועדת הביקורת, או על פי דרישה של 50 מחברות הארגון (להלן: "אסיפה מיוחדת").

ב. הקוורום הדרוש לקיומה של אסיפה מיוחדת, שנקראה על פי החלטת הוועד או ועדת הביקורת, ייקבע מראש על פי החלטת הוועד או ועדת ביקורת, בהתאם לגורם המכנס.

ג. הנהלת הארגון תפרסם הודעות על מועד ומקום האסיפה המיוחדת לא יאוחר מ – 7 ימים לפני כינסו האסיפה המיוחדת על ידי הודעה באתר האינטרנט של הארגון ובדואר אלקטרוני לחברות הארגון. ככל שניתן, יש לפרט בהודעות אלה את סדר היום של האסיפה המיוחדת.

ד. אסיפה מיוחדת שנקראה על פי דרישה בכתב של לפחות 50 מחברי הארגון כנ"ל תכונס על ידי הנהלת הארגון לא יאוחר מ – 3 שבועות לאחר שהפנייה בנדון הגיעה לידי הוועד או הנהלת הארגון.

9ד. אסיפה כללית דחופה

א. הוועד רשאי, במקרה של עניין בעל חשיבות ודחיפות מיוחדת, לכנס אסיפה כללית דחופה (להלן: "אסיפה דחופה").

ב. החלטה על כינוסה של אסיפה דחופה תתקבל על ידי הוועד ברוב של 2/3 מהנוכחות או על ידי ועדת הביקורת בהחלטה פה אחד.

ג. הנהלת הארגון תפרסם הודעות על מועד ומקום האסיפה הדחופה לא יאוחר מ – 72 שעות לפני כינוס האסיפה הדחופה באתר הארגון ובדואר אלקטרוני לחברות הארגון. אם הדבר בגדר האפשר, בהודעות אלה יש לפרט את סדר היום של האסיפה הדחופה.

ד. אין לדון באסיפה דחופה בשינויים בתקנון, הדחת יו"ר, הוועד או ועדת ביקורת או בפירוק הארגון.

10. ועד הארגון

א. ועד הארגון הוא הגוף המייצג והמבצע של הארגון ולו הסמכות הבלעדית לדון ולהחליט בענייני הארגון באופן שוטף ולפקח על פעולות הנהלת הארגון. הועד אחראי בפני האסיפה הכללית וחייב בהגשת דו"ח שנתי על פעולותיו במהלך השנה. האסיפה תאשרר באסיפתה השנתית, בין יתר הנושאים על סדר יומה, גם את פעולות הועד.

ב. ועד הארגון מוסמך לחתום על הסכם קיבוצי מטעם הארגון וכמו כן מוסמך הוועד לחתום על הכרזת סכסוך עבודה ועל הודעה בדבר שביתה וזאת לאחר שהאסיפה הכללית אישרה סכסוך עבודה ושביתה. ועד הארגון מוסמך בין היתר גם להחליט על אמצעים משפטיים ו/או מקצועיים ו/או ארגוניים בשם הארגון ו/או נגד חבר בו ולהוציאם לפועל בהתאם להחלטותיו או בהתאם להחלטות האסיפה הכללית.

ג. החלטה על צעדים חריגים כגון שביתה כללית המקיפה יותר ממורי פקולטה אחת מצריכה את אישורה של אסיפה כללית במקרה ושביתה כזו נמשכת למעלה מ – 48 שעות.

ג.1. סיום צעדים חריגים כאמור בסעיף 10.ג לעיל יהיו בהחלטת הועד בלבד

ד. החלטות הוועד תתקבלנה ברוב קולות, ובמקרה של שוויון קולות תהיה ליו"ר הוועד זכות להצבעה כפולה, למעט בכל החלטה הנוגעת במישרין לאחת מחברות ההנהלה באופן אישי.

ה. הוועד יתכנס לישיבות אחת לחודש, ולא פחות מ 8 פעמים בשנה.

11. בחירת ועד הארגון

א. ועד הארגון ייבחר על ידי האסיפה השנתית מדי שנה ברוב רגיל של קולות ובהצבעה גלויה. כמועמדות לחברות בוועד תוכלנה להיבחר מי שהן חברות הארגון בלבד המעמידות את מועמדותן לבחירה וקיבלו את תמיכתן בכתב של שתי חברות ארגון לפחות.

ב. על אף האמור לעיל, לא תהיה כשירה לכהונה במוסד ממוסדות הארגון, חברת ארגון, אשר מכהנת במקביל כחברת וועד או נציגה בארגון יציג אחר בתחום האוניברסיטה, אלא לאחר תקופת צינון של 100 ימים.

ג. 42 ימים לפני האסיפה השנתית – תשלח הנהלת הארגון היוצאת לחברות הארגון הודעות על מועד האסיפה, וכן הזמנה להגיש מועמדות לוועד החדש ולתפקיד יו"ר הארגון. המבקשות להעמיד עצמו לבחירה לתפקיד יו"ר הארגון תעשנה זאת עד 21 ימים לפני מועד האסיפה.

ד. מספר חברות ועד הארגון והרכבו הפקולטטי ייקבעו מדי שנה על ידי האסיפה השנתית. עם זאת, ועד הארגון ימנה לפחות שבע חברות ולא תהיה בו נציגות של יותר מ – 40% לפקולטה בודדת במועד הבחירות.

ה. מיד לאחר הבחירות תסכם ועדת ביקורת את תוצאות הבחירות ותאשר אותן.

ו. ועד הארגון החדש יכונס על יו"ר הארגון לישיבה ראשונה תוך 21 מיום הבחירות.

ז. אם ועד הארגון מונה בשלב כלשהו פחות מ-7 חברות, תכנס הנהלת הארגון אסיפה כללית מיוחדת לבחירות לחברות ועד נוספות בתוך 60 יום (שכהונתן תימשך עד לאסיפה השנתית הבאה).

12. כהונת חברי הועד והיו"ר

א. תקופת כהונתו של הוועד היא שנה. הוועד נבחר באסיפה השנתית לפי הוראות סעיף 11 לעיל.

ב. משך כהונתה של יו"ר הארגון היא שנתיים והיא תיבחר לפי הוראות סעיף 14 להלן. יו"ר הארגון תוכל לכהן לא יותר מאשר 4 שנים ברציפות ולא יותר מאשר 6 שנים במצטבר. יו"ר הארגון הנבחרת הינה גם חברת ועד. באם התפטרה מתפקידה כיו"ר הארגון, רשאית להמשיך ולכהן כחברת ועד עד לסיום כהונת הועד.

ג. משך כהונתה של סיו"ר הארגון הוא שנה. סיו"ר הארגון הנבחרת הינה גם חברת הועד. באם התפטרה מתפקידה כסיו"ר הארגון, היא תהיה רשאית להמשיך ולכהן כחברת ועד עד לסיום כהונת הוועד.

ד. בפקוע חברותה של חברת ועד כחברה בארגון, תפקע חברותה בוועד בתום 180 מיום פקיעת החברות בארגון או במועד האסיפה השנתית, במוקדם מבין השניים.

ה. בפקוע חברותה של יו"ר הארגון כחברה בארגון, תוכל יו"ר הארגון להמשיך ולתפקד בתפקידה עד לקיום אסיפה שנתית ובלבד שתקופה זו לא תעלה על 180 יום והמשך הכהונה יאושר על ידי ועדת הביקורת ועל ידי הועד (ברוב של שני שליש מהמצביעים).

ו. ככלל, חברות הוועד, למעט חברות ההנהלה וגזברית הארגון, ממלאות את תפקידן כמתנדבות ואינן זכאיות לשכר או כל תשלום בעבור פעילותן.

על אף האמור לעיל החלטה על מתן שכר לחברות הועד וועדת ביקורת והגדלתו תותנה באישור האסיפה הכללית.

ז. ועד הארגון יבחר מבין חברותיו לא יאוחר ממועד ישיבתו השנייה שתתקיים לאחר האסיפה השנתית, סיו"ר וגזברית ובמקרה הצורך גם בעלות תפקידים אחרים לפי צרכי הארגון. נושאי התפקיד הנבחרים ימלאו תפקידיהם עד להחלפתם בבחירות על ידי הוועד. הוועד רשאי, אך לא חייב, לאשר שכר לסיו"ר, שלא יעלה על 50 אחוזי משרת מדריכה והטבות סוציאליות כנהוג באוניברסיטה, ושכר לגזברית שלא יעלה על 50 אחוזי משרת מדריכה והטבות סוציאליות כנהוג באוניברסיטה. באין החלטה אחרת של הוועד, משמשת הסיו"ר כממלאת מקום, יו"ר הארגון בהעדרה ומסייעת ליו"ר הארגון בניהול השוטף של הארגון. נושאות התפקיד הנבחרות תמלאנה את תפקידיהן עד להחלפתן על ידי הוועד שיבחר בבחירות הכלליות העוקבות.

ח. הוועד רשאי, אך לא חייב, לאשר גמול תפקיד ליו"ר שלא יעלה על 75 אחוזי משרת מדריכה והטבות סוציאליות כנהוג באוניברסיטה.

ט. בעלות תפקידים בארגון, ובכלל זה חברות ההנהלה, לא תהיינה רשאיות להשתתף בהצבעה הנוגעת לתנאי העסקתן.

י. חברת ועד הארגון, וכן כל בעלת תפקיד בארגון, אשר במסגרת תפקידה נפגעה, נתבעה או נענשה תזכה לייצוג משפטי הולם.

13. הנהלת הארגון

א. הנהלת הארגון תמנה שלושה א.נשים: יו"ר הארגון, סיו"ר הארגון וגזברית הארגון.

א1. רצוי שבכל הנהלה יכהנו לפחות מלגאי.ת אחד.ת. במידה ואין מלגאי בהנהלה, יש לפתוח תפקיד סיו"ר מלגאים.ות, שיהיה פתוח למלגאים.ות מהוועד. הוועד חייב לאייש את התפקיד. במידה ויש מלגאי בוועד, רצוי, אך לא חובה, לפתוח את התפקיד הן למועסקים.ות והן למלגאים.ות מהוועד. הוועד רשאי, אך לא חייב לאשר שכר לסיו"ר מלגאים, שלא יעלה על 50% משרת מדריכה והטבות סוציאליות כנהוג באוניברסיטה.
ב. הנהלת הארגון תהיה כפופה לוועד הארגון.
ג. הנהלת הארגון מוסמכת בין היתר להחליט על אמצעים משפטיים ו/או מקצועיים ו/או ארגוניים בשם הארגון ו/או נגד חברה בו ולהוציאם לפועל בהתאם להחלטותיה או להחלטות הוועד.
ד. למרות האמור לעיל, בפעולות בעלות השלכות אסטרטגיות, למשל, בעלות השלכות ישירות או עקיפות על מורות ו/או מלגאיות מיותר מפקולטה אחת, יידרש אישור ועד.

14. בחירת יו"ר הארגון

א. יו"ר הארגון תיבחר על ידי האסיפה השנתית או המיוחדת לפי הוראות תת סעיף זה.

ב. לתפקיד יו"ר הארגון רשאית תהיה להתמודד מי שכיהנה כחברת ועד או כחברת ועדת ביקורת של הארגון במהלך השנה שקדמה ליום הבחירות במסגרות היא מתמודדת. על המבקשות להתמודד על תפקיד היו"ר להגיש מועמדותן במשרדי הארגון, בכתב, לא יאוחר מ – 21 יום לפני מועד האסיפה השנתית.

ג. יו"ר הארגון תהיה חברת וועד שזכתה למספר הקולות הגדול ביותר באסיפה השנתית מבין המועמדות לתפקיד היו"ר.

ד. במקרה של שוויון בין מועמדות שקיבלו את מספר הקולות הגבוה ביותר, תיערך הצבעה חוזרת בה תתמודדנה מועמדות אלה בלבד.

ה. היה ולא תימצא מועמדת לתפקיד יו"ר הארגון מקרב חברות הוועד או ועדת הביקורת, רשאית האסיפה הכללית לבחור, ברוב של 2/3 מקרב המצביעות, במועמדת לתפקיד היו"ר שאינה חברה בוועד או ועדת הביקורת, ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים בטרם התקיימה ההצבעה:

1) וועדת הביקורת שכיהנה לפני כינוס האסיפה השנתית המליצה על המועמדת.

2) המועמדת אושרה על ידי ועד הארגון ברוב של 2/3 מהמצביעות.

ו. במקרה ויו"ר הארגון נאלצת להתפטר מתפקידה, תמלא סגנית היו"ר את מקומה עד קיום בחירות באסיפה כללית אשר תכונס בתוך 30 יום, או עד למועד האסיפה השנתית, אם היא חלה בתוך 60 יום ממועד ההתפטרות.

ז. מיד לאחר הבחירות תסכם ועדת ביקורת את תוצאות הבחירות ותאשר אותן.

15. גזברית הארגון

א. גזברית הארגון תיבחר ע"י ועד הארגון כאמור בסעיף 12 (ז) לעיל.

ב. באחריות הגזברית להביא לאישור תקציב שנתי של הארגון ע"י הועד. הגזברית תציג במסגרת זו את הכנסות הארגון, ההוצאות הצפויות, ההשקעות וסכומי הכסף "סגורים" לצרכי מאבק עתידי וכל נתון כספי (ישיר ועקיף) שהינו בעל חשיבות לפעילות הארגון במהלך השנה הקרובה ושהועד נדרש לדעת לצורך פעילותו.

ג. הוצאת כספים שלא על פי התקציב השנתי תחייב את אישור הועד.

ד. באסיפה הכללית השנתית תציג הגזברית את המאזן הכספי השנתי, וכל דו"ח כספי רלוונטי דומה לשנת הפעילות האחרונה של הארגון.

16. התפטרות והדחת חברות הוועד

א. התפטר הוועד טרם סיום כהונתו ונתקבלה התפטרות זו על ידי אסיפה כללית, או הובע אי אמון בוועד על ידי אסיפה כללית מיוחדת, שנתכנסה ואשר סעיף זה היה על סדר יומה, תבחר אסיפה כללית מיוחדת זו, בוועד זמני שיפעל עד סיום תקופת הכהונה הרגילה של הוועד שהתפטר או שהובע בו אי אמון. בכל מקרה ישמש הוועד המתפטר, או שהובע אי אמון בפעולתו, כוועד מעבר עם כל סמכויותיו עד שוועד חדש ייכנס לתפקידו.

ב. חברת ועד תהיה מחוייבת להשתתף בישיבות הועד החודשיות (להלן בסעיף זה: "ישיבות ועד").

ג. היה וחברת ועד מפסיקה את קשריה עם הועד, תוכל יו"ר הארגון, לאחר אישור ועד הארגון, לפנות לועדת הביקורת בבקשה להדחתה מחברות בוועד, בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

1) תכונס ישיבת ועד שעל סדר יומה הצעה להדחת חברת ועד הארגון, לפני הישיבה תיודענה כל חברות הועד על נושא ההדחה ובכלל זה המועמדת להדחה עצמה. לשם החלטה נדרשת נוכחות של לפחות שני שליש מחברות הועד ורוב של לפחות מחצית ממספר חברות הועד. בישיבה זו תינתן הזדמנות לחברת הועד הנדונה לשטוח טיעוניה בפני הועד.

2) לאחר שאישר הועד את פניית היו"ר להדחת חברת הועד, תכונס ישיבה של ועדת הביקורת על מנת לדון בבקשה. בישיבה זו תינתן הזדמנות לחברת הועד הנדונה לשטוח טיעוניה בפני הועדה.

3) משאישרה ועדת הביקורת להדיח חברת ועד, תוכל הנ"ל להגיש ערעור על הדחתה בפני האסיפה הכללית. לשם כך תכונס אסיפה על פי דרישתה בהתראה של חודש. במקרה של ערעור, לא תכנס ההחלטה על ההדחה לתוקף עד לאחר הכרעת האסיפה בנושא.

17. זכויות חתימה

א. יו"ר הארגון ו/או סיו"ר הארגון, תהיינה המוסמכות לחתום על מסמכים רשמיים של הארגון, לרבות הודעה על סכסוך עבודה, הסכמים קיבוציים ו/או הסכמים אחרים ככל שיידרשו, מכתבים והוראות רשמיות אחרות של הארגון. חתימה כאמור תהיה בצירוף חותמת הארגון ותחייב את הארגון לכל דבר ועניין.

ב. על אף האמור לעיל, לא ייחתמו מסמכים בכלי עניין מהותי לארגון, לרבות הסכמים קיבוציים או הודעות בגין סכסוכי עבודה בטרם נתקבל אישורו והסמכתו של ועד הארגון.

ג. הועד יסמיך את היו"ר והסגן בעת הצורך לפני כל התקשרות של הארגון.

ד. מסמכים בעלי משמעות כספית לארגון, לרבות התחייבות כספית של הארגון ייחתמו ע"י שתי בעלות תפקיד לפחות מבין: היו"ר, הסיו"ר הגזברית או חברת ועד אשר הוסמכה לשם כך על ידי הוועד מעת לעת.

ה. החלטות בענייני שכר ותנאי עבודה בארגון יובאו לאישור מוקדם של הועד, בישיבה בה תינכח חברת ועדת הביקורת. בעלות תפקידים שדיון כאמור בועד נוגע בתנאי עבודתן, לא תהיינה נוכחות בדיון ולא תיקחנה חלק בהצבעה.

18. ניהול ספרים

א. הועד ינהל פנקסים וספרים, לרבות על פי תקנות מס הכנסה, שיכללו, בין היתר, מרשם עדכני של חברות הארגון, פרוטוקולים והחלטות מישיבות הועד ומישיבות אסיפות כלליות, חליפת מכתבים, הודעות, חשבון הוצאות והכנסות וכל מידע הנחוץ לארגון בפעולתו השוטפת. כל ספרי ופנקסי הארגון יהיו פתוחים לעיון כל חברות הארגון (פרט לתיקים אישיים) ויישמרו במשרד הארגון שמפתחותיו יופקדו אצל היו"ר והסיו"ר.

ב. הפנקסים והספרים כאמור בסעיף קטן א', יכול ויהיו ממוחשבים ויכול ויהיו על גבי נייר, הכל בהתאם למשאביו ולצרכיו של הארגון.

19. כספים

א. מקורות ההכנסה של הארגון הם כדלקמן:

1) מס חבר חד פעמי ו/או שנתי כמפורט להלן.

2) תרומות ומענקים אשר יתקבלו מפרטים, מגופים פרטיים וממוסדות.

3) רווחים שיצטברו מפעולות ואירועים.

4) רווחי השקעות.

5) כל סכום אחר המגיע לארגון על פי כל דין.

ב. נכסי והכנסות הארגון ישמשו רק למטרותיו כמפורט בתקנון זה ואסורה חלוקת / העברת / החלפת נכסיו או רווחיו בין החברים או אחרים.

ג. הוועד יפקיד את כספי הארגון בחשבון ו/או בחשבונות בבנק ו/או במוסדות פיננסיים מוסדרים אחרים, והנהלת הארגון תהא אחראית לניהול חשבונות הבנק של הארגון ושמירת כספי הפקדונות.

20. ועדת ביקורת

א. האסיפה השנתית תבחר לקדנציה בת שנתיים, בהצבעה גלויה, בשתי חברות לוועדת הביקורת של הארגון. חברת ועד אינה יכולה להיות חברה בועדת הביקורת. חברה בועדת ביקורת לא תוכל לכהן מעל לשתי קדנציות רצופות. התפטרה אחת מחברותיה של הועדה או יצאה לחופשה העולה על חצי שנה או נבצר ממנה להשתתף בישיבותיה מסיבה כלשהיא תקופה העולה על חצי שנה, תיבחר ממלאת מקום במקומה באסיפה הכללית.

א.1. אם ועדת הביקורת מונה בשלב כלשהו פחות מ-2 חברות, תכנס הנהלת הארגון אסיפה כללית מיוחדת לבחירות לוועדת הביקורת בתוך 60 יום. ועדת הביקורת שתיבחר תכהן עד למועד האסיפה הכללית העוקבת לזו שאחרי בחירתה.

ב. ועדת הביקורת של הארגון תבקר את פעולות הועד ואת פעולות הארגון בכללו. הועדה תגיש דו"ח על מסקנותיה בפני האסיפה השנתית, זאת לאחר בדיקת הדו"חות הכספיים של הארגון שיערכו על ידי רואה החשבון של הארגון ולא יאוחר משבעה ימים לפני כינוס האסיפה השנתית.

ג. ועדת הביקורת רשאית לעיין בכל מסמכי הארגון, להיות נוכחת בכל ישיבות ואסיפות אורגני הארגון ולהמליץ על שינויים בועד, בארגון, בתקנון או בכל נושא הקשור אליו, כל פי צרכי הארגון.

ד. לא תבחר לועדת ביקורת מי שכיהנה באחד מתפקידי הנהלת הארגון בשלושה חודשים שקדמו למינויה לועדת הביקורת.

21. תפקידי ועדת ביקורת יהיו כדלקמן:

א. לבקר את פעולת הועד ונושאי התפקידים.

ב. לבקר את פעולת הארגון.

ג. להגיש דו"ח שנתי קבוע לאסיפה הכללית.

ד. להגיש דו"ח חריג לאסיפה הכללית לפי הצורך.

ה. להמליץ על שינויים בארגון, בתקנון ובועד כפי הצורך.

ו. לשמש כמעין גוף שיפוטי לבירור תביעות חברות כנגד חברות אחרות בארגון ונגד הארגון או מוסדותיו, לרבות, הליכי הבחירות בו

22. שינוי תקנון הארגון

א. החלטה על תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה (להלן: "שינוי") בתקנון הארגון תידון באסיפה שנתית או באסיפה מיוחדת בלבד ותאושר ברוב של 2/3 מחברות הארגון אשר הצביעו באסיפה זו.

ב. דיון כאמור בסעיף קטן (א) לעיל יתקיים רק לאחר שהודעה בדבר שינוי תקנון, המפרטת את השינויים המוצעים, פורסמה כחלק מסדר היום של האסיפה בה נדון השינוי.

23. פירוק הארגון

א. החלטה על פירוק הארגון והפסקת פעילותו בין לתקופה ובין לצמיתות תתקבל באסיפה כללית, שתחייב פרסום של 30 יום לפני המועד הקבוע לאסיפה, הכולל הודעה מפורשת על הכוונה לפזר את הארגון.

ב. הקוורום הנדרש לקיום דיון על פירוק הארגון הינו נוכחות 50% מחברי הארגון הרשומים ביום האסיפה. החלטה על פירוק תתקבל אם יצביעו בעדה לאחר דיון 75% מן החברים הרשומים הנוכחים באסיפה.

ג. בעת קבלת החלטת הפירוק ייקבעו המועדים והנהלים לפירוק הארגון, ועל השימוש בנכסיו, בנכסים אלו ייעשה שימוש קרוב ככל האפשר לשימוש הנוכחי שלהם והם יועברו לאגודה או עמותה בעלת מטרות דומות המהווה מרכז ציבורי ומשמעותי, כאמור בסעיף 9(ג) לפקודת מס הכנסה.

** בהמשך להחלטת האסיפה הכללית של הארגון, ביום 13.4.22 התקבל אישור רשמי ממשרד המשפטים (אגודות עותמניות) לשינוי שם הארגון.

עודכן לאחרונה ב־16:52
, 11 ביולי 2023