דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

פטור משכר לימוד (זכות)

מלגאים ומועסקים בתקנים שונים זכאים לפטור, מלא או חלקי, משכר הלימוד שלהם באוניברסיטת תל־אביב, ולעתים אף במוסד אקדמי אחר. במקרים מסוימים, בני משפחתו של חבר ארגון עשויים ליהנות גם הם מפטור דומה. הפטור עשוי להיחשב להטבה החייבת במס, כמפורט בהמשך.

 • כסף (ש"ח)
  מלגאי זכאי לפטור מלא משכר לימוד בכל סמסטר שבו הוא מקבל מלגת קיום
 • החרגה (איקס)
  בני משפחה של מלגאים אינם זכאים לפטור משכר לימוד
 • כסף (ש"ח)
  פטור משכר לימוד למועסקים הנו הטבה החייבת במס
 • מידע
  בני משפחה של אסיסטנטים, מדריכים ומורים במסלול המקביל זכאים לפטור משכר לימוד

מי זכאי

 • מלגאי (תלמיד מחקר הזכאי למלגת קיום).
 • עוזר הוראה א' (עוזר הוראה שהנו סטודנט לתואר שני).
 • אסיסטנט / מדריך (מועסק שהנו סטודנט לדוקטורט), ובני משפחתו.
 • מורה במסלול המקביל / מדריך ד"ר, ובני משפחתו.

מי לא זכאי

 • תלמיד מחקר שאינו מקבל מלגת קיום חודשית.
 • בני משפחתו של מלגאי.
 • עוזר הוראה ב' (עוזר הוראה שהנו סטודנט לתואר ראשון).
 • עמית הוראה ומורה מן החוץ.
 • בני משפחה של עוזר הוראה, עמית הוראה ומורה מן החוץ.

פטור משכר לימוד למלגאים

 • בהתאם לכללי סיוע למלגאים, סעיף 15, מלגאים (תלמידי מחקר המקבלים מלגת קיום) זכאים לפטור מלא משכר לימוד.
  • תלמיד לתואר שני המקבל מלגת קיום יהיה זכאי לפטור מלא משכר לימוד בכל אחת משנות הלימודים בהן הם מקבלים מלגה, בהיקף כולל של עד 210% משכר הלימוד הארצי, עבור התואר והחוג שבגינו נתנה המלגה.
  • תלמיד לתואר שלישי המקבל מלגת קיום יהיה זכאי לפטור מלא משכר הלימוד בכל שנת לימוד בה משך מלגתו הוא חצי שנה ומעלה. אם משך מלגתו קצר יותר, הוא יהיה זכאי לפטור משכר הלימוד עבור הסמסטר שבו התחילה הענקת המלגה בלבד.
 • אם התלמיד לומד במקביל לתואר / חוג אחר, הוא חייב בתשלום שכר לימוד עבורו.
 • הפטור אינו מהווה הטבה לצרכי מס.
 • הפטור תקף ללימודים באוניברסיטת תל אביב בלבד.
 • הפטור מותנה בהסדרת תשלומים נלווים בהתאם לכללי שכר הלימוד.
 • דוגמה (נורה)
  תלמיד לתואר שני המקבל מלגת קיום בסמסטר ב' יהיה זכאי לפטור מלא משכר הלימוד עבור אותה שנת לימוד, עד להיקף כולל של 210% משכר הלימוד הארצי.
 • דוגמה (נורה)
  תלמיד לתואר שלישי המקבל מלגת קיום מחודש דצמבר עד חודש אפריל בלבד, יהיה זכאי לפטור משכר לימוד עבור סמסטר א' באותה השנה.

פטור משכר לימוד למועסקים

 • בהתאם לנוהל פטור משכר לימוד (הוראה 04-026), מועסקים בתקנים שונים זכאים לפטור מלא או חלקי משכר לימוד, ולעתים אף בני משפחותיהם זכאים לפטור כזה.
 • פטור, חלקי או מלא, הניתן למועסק, הנו הטבה החייבת במס. את ניכוי המס ניתן לראות בתלוש השכר.

עוזרי הוראה

 • עוזר הוראה א' (עוזר הוראה שהנו סטודנט לתואר שני) זכאי לפטור שנתי משכר לימוד בגובה של פי 2 מאחוז המשרה הממוצע שלו באותה שנת לימודים.
 • הפטור יכול גם ללימודים המתקיימים בסמסטר קיץ, ובתנאי שעוזר ההוראה הועסק ברציפות בסמסטר א', בסמסטר ב' ובסמסטר קיץ. במקרה זה, גובה הפטור יהיה שווה לאחוז משרתו בסמסטר קיץ.
 • זכות זו מעוגנת בהסכם קיבוצי 2000 סעיף 3.6 (לעוזרי הוראה בכלל), עם החרגה של עוזרי הוראה ב' בהסכם קיבוצי 2008 סעיף 16.1.
 • דוגמה (נורה)
  עוזר הוראה א' שעובד 75% משרה בסמסטר א' ו-25% משרה בסמסטר ב' זכאי לפטור משכ"ל בגובה של 100% באותה שנת לימודים.
 • דוגמה (נורה)
  עוזר הוראה א' שאינו עובד בסמסטר א' אך עובד 50% משרה בסמסטר ב' זכאי לפטור משכ"ל בגובה של 50% באותה שנת לימודים (בשני הסמסטרים). במקרה זה, ההחזר על שכר הלימוד של סמסטר א' מתבצע רטרואקטיבית.

אסיסטנט / מדריך

התנאים לקבלת הפטור משכר הלימוד נמצאים בימים אלו בתהליך בדיקה מול האוניברסיטה.

 • אסיסטנט או מדריך (מועסק שהנו סטודנט לדוקטורט) זכאי לפטור סמסטריאלי משכ"ל בגובה אחוזי העסקתו באותו סמסטר.
 • בני משפחה של אסיסטנט או מדריך זכאים לפטור סמסטריאלי משכ"ל באותו גובה.
 • אסיסטנט או מדריך או בני משפחתו זכאים גם לפטור משכר לימוד במוסד אקדמי אחר, ע"פ התנאים המפורטים בהמשך.
 • על־פי הסכם 2008 סעיף 17, זכות זו מוגדרת במישור המקומי, היינו, בהסכמות מול האוניברסיטה.
 • דוגמה (נורה)
  אסיסטנט שעובד 75% משרה בסמסטר א' ו-25% משרה בסמסטר ב' זכאי לפטור משכ"ל בגובה של 75% בסמסטר א' ובגובה של 50% בסמסטר ב'. בני משפחתו יזכו לפטורים סמסטריאליים באותם שיעורים.

מורה במסלול המקביל / מדריך ד"ר

 • מורה במסלול המקביל (מורה באחד מן התקנים מורה עוזר א'/ב', חוקר משנה או מורה משנה), כמו גם מדריך ד"ר, זכאי לפטור שנתי משכ"ל בגובה אחוז המשרה הממוצע שלו באותה שנת לימודים.
 • בני משפחה של מורה במסלול המקביל / מדריך ד"ר זכאים לפטור שנתי משכ"ל באותו גובה.
 • מורה במסלול המקביל / מדריך ד"ר או בני משפחתו זכאים גם לפטור משכר לימוד במוסד אקדמי אחר, ע"פ התנאים המפורטים בהמשך.
 • דוגמה (נורה)
  מורה במסלול המקביל שעובד 80% משרה בסמסטר א' ו-20% משרה בסמסטר ב' זכאי לפטור משכ"ל בגובה של 50% באותה שנת לימודים. בני משפחתו יזכו לפטור שנתי באותו שיעור.
 • דוגמה (נורה)
  מורה במסלול המקביל שאינו עובד בסמסטר א' אך עובד 40% משרה בסמסטר ב' זכאי לפטור משכ"ל בגובה של 20% באותה שנת לימודים (בשני הסמסטרים). במקרה זה, ההחזר על שכר הלימוד של סמסטר א' מתבצע רטרואקטיבית. בני משפחתו יזכו לפטור שנתי באותו שיעור.

מה הפטור כולל

 • שכר לימוד בכל מסלולי הלימוד לשם קבלת תואר, לרבות דמי רישום ותשלומים בעבור שירותים וציוד הנדרשים לצורך הלימודים.
  • עוזרי הוראה זכאים לפטור זה בלבד. יתר התקנים הזכאים זכאים בנוסף לפטורים הנוספים המפורטים להלן.
 • שכר לימוד בכל מסלולי הלימוד בביה"ס להנדסאים, למעט קורסי ערב והשתלמויות.
 • שכר לימוד במסלול ללימודי תעודה, ובלבד שהוא נמשך שני סמסטרים והיקפו לפחות 16 שעות סמסטריאליות.
 • שכר לימוד במסלולים של לימודי העשרה.
 • 25% הנחה במסלולים של לימודי חוץ.
 • אין הנחה בשיעורים להוראת שפות.

תהליך מימוש הזכות

 • פטור משכר לימוד למלגאי ניתן באופן אוטומטי ע"י האוניברסיטה.
 • חבר הסגל האקדמי בעל מינוי במסלול אסיסטנטים ומדריכים וכן עוזרי הוראה, הסדרת זכאותם תהא אוטומטית לאחר הסדרת מינויים ללא צורך בהגשת בקשה.
 • חבר סגל אקדמי זכאי בעל תקן אחר, ימלא טופס בקשה לפטור משכר לימוד וישלחו למשרד שכר לימוד שבמרכז למרשם.
 • כל עובד המבקש פטור בגין לימודים של קרובי משפחתו ימלא טופס בקשה לפטור משכר לימוד וישלחו למשרד שכר לימוד שבמרכז למרשם.

קרובי משפחה

לעניין פטור משכר לימוד למועסקים, קרוב משפחה הנו בן/בת זוג או ילד/ה של המועסק. לעניין בן/בת זוג, נחשב גם סטטוס ידועים בציבור, אך במקרה זה יש להגיש לאוניברסיטה תצהיר, לפי הנחיות של האגף למשאבי אנוש.

פטור משכר לימוד במוסד אקדמי אחר

 • עובדים זכאים (כמפורט לעיל) לפטור משכר לימוד, ובני משפחותיהם, זכאים לפטור משכר לימוד גם במוסד לימודים אחר, ככל שזה הוכר כמוסד להשכלה גבוהה ע"פ חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח–1958, בכפוף לתנאים הבאים:
  • הלימודים התקיימו במוסד אחר ולא באוניברסיטה בשל שהתלמיד לא התקבל ללימודים באוניברסיטה (תנאי זה לא יחול על מי שהתקבל ללימודים במוסד להשכלה גבוהה המאוגד בוועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה)).
  • שכר הלימוד שולם בעבור לימודים לקבלת תואר אקדמי במוסד אחר ובמסלול שהוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה לשם הענקת תואר.
  • לימודים כאמור לעיל, שחלקם הסופי בלבד הינו לשם קבלת תואר אקדמי, יינתן ההחזר רק בעבור שכר הלימוד ששולם ללימודי שנת ההשלמה בעבור קבלת התואר.
 • אופן ההחזר: ההחזר ייעשה באמצעות משכורתו של העובד וכנגד המצאת קבלות בדבר תשלום שכר הלימוד ואישור לימודים, בסמוך לאחר פתיחת שנת הלימודים.
עודכן לאחרונה ב־18:26
, 30 בנובמבר 2023