דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

כתב התחייבות לעמיתי ועמיתות הוראה (זכות)

עמית/ת הוראה הוא דירוג שעשוי לזכות בכתב התחייבות, המבטיח מידה מסוימת של ביטחון תעסוקתי. חברי/ת סגל שנמצא בתקופת התחייבות יהיו במעמד של חופשה ללא תשלום (חל"ת) בסמסטר בו אינו/ה מועסק/ת.

עמית/ת הוראה ב'

 • זכאות לכתב התחייבות: עבור עמיתי/ות הוראה שלימדו קורס אחד במשך 5 שנים מתוך 6 השנים האחרונות, או עמיתי/ות הוראה שלימדו 12 שעות סמסטריאליות במצטבר במהלך שנתיים או שלוש השנים האחרונות
 • בכתב ההתחייבות יצוינו הקורסים אותם עליך ללמד.
 • במידה וכבר קיבלת כתב התחייבות לשנתיים, יש לשים לב שכתב ההתחייבות החדש אמור להיות לתקופה של 3 – 5 שנים.
 • ראו מכתב כרמי 2012, סעיף 2א'.

ההתחייבות אינה תקפה במקרים הבאים:

1 - ביטול הקורס בקוריקולום או אי-קיומו.

2- אי פתיחת קורס עקב מספר נמוך של תלמידים.ות (מספר שנקבע לפי מדיניות האוניברסיטה).

3 - הוראת הקורס בידי חבר.ת סגל אקדמי בכיר לטווח של שנתיים לפחות.

4 - ירידה משמעותית באיכות ההוראה ו/או איכות הוראה נמוכה: בלבד שניתנה אזהרה לפני סיום ההתחייבות וניתן זמן מספיק לשיפור ההוראה.

5 - בעיות משמעת חמורות לפי תקנון המשמעת באוניברסיטה.

6 - איחוד מופעים מרובים של קורס ו/או תרגול (תינתן עדיפות לאי-סיום המינוי לפי קריטריון ותק והתחייבות)

7 - הגעה לגיל פרישה.

8- סגירת היחידה או התוכנית.

במקרה של סעיפים 1, 2, 7 תינתן עדיפות לשיבוץ באותו הקורס במועד מאוחר יותר. במקרה של סעיפים 1, 2, 3, 7 האוניברסיטה תעשה מאמץ לשבץ בקורס חלופי.

חברי/ות סגל שמלמדים/ות באוניברסיטה ברציפות מעל ל-8 שנים (פחות מ-50% משרה)

לחברי/ות סגל המלמדים/ות באוניברסיטה משך 8 שנים ומעלה, יוצעו כתבי התחייבות בהתאם למכתב כרמי 2012. כתבי התחייבות אלה ינתנו לתקופה של 5 שנים (לעמיתי/ות הוראה ב') או 4 שנים (לעמיתי/ות הוראה א'), וימשיכו להתחדש גם בהמשך (עד לגיל פרישה) לבקשת חבר/ת הסגל.

כתבי התחייבות אלה ישקפו את מלוא אחוזי המשרה של חבר/ת הסגל, על פי ממוצע ההעסקה בשלוש השנים האחרונות, ככל שהדבר נוגע לקורסים בתוכניות תקניות.

חבר/ת סגל מתמיד/ה

מעמד "מתמיד" יינתן למי שלימדו באוניברסיטה כעמית/ת הוראה או מורה במסלול המקביל במהלך תקופה משמעותית (8 שנים ומעלה) ובהיקף העסקה משמעותי (חצי משרה, 50% ומעלה בממוצע בשלוש השנים האחרונות) [לפי הסכם מקומי ארצי 2018, סעיף 1].

מעמד ה"מתמיד" מבטיח:

 • כתב העסקה ללא הגבלת זמן.
 • בסיום העסקה - במקרים המפורטים במכתב ההעסקה תינתן הודעה מוקדמת ארוכה מהרגיל וכן פיצוי גבוה מהרגיל.
 • במקרה של צמצום היקף משרה - ככל שהאוניברסיטה לא תשיב את חבר/ת הסגל המתמיד/ה לאותו היקף משרה בתוך שנה וחצי, ישולם לו/ה פיצוי של 6 חודשי שכר על חלק המשרה שצומצם.
 • העילות שבהן מותר לפטר חבר/ת סגל מתמיד/ה הוגבלו מאד ונקבעו קריטריונים ברורים להחלתם.
 • פיטורים שלא במסגרת הקריטריונים הקבועים יגררו פיצוי כספי ניכר.

אפשרות לחל"ת

חברי/ות הסגל תחת הסדרי ביטחון תעסוקתי יוכלו לפנות לאוניברסיטה בבקשה לצאת לחל"ת. האוניברסיטה תוכל להיענות לבקשה זו או לסרב לה לפי שיקול דעתה. אם יאושר חל"ת אז הוא לא יפגע בהסדרי הביטחון התעסוקתי החלים על חבר/ת הסגל.

שימו לב: בהתאם לדין, מעסיק נדרש לנכות מעובד/ת הנמצא בחל"ת תשלום לביטוח לאומי עבור החודשיים הראשונים לחל"ת. במידה ולעובד/ת מקום עבודה נוסף ומנוכה עבורו תשלום לביטוח לאומי, יש לשלוח בקשה לביטול הניכוי ליחידת השכר במילוי הטופס המצורף.

 • שימו לב (נעץ)

  מועסקים/ות המלמדים סמסטר אחד בלבד, יהיו במעמד של חל"ת בסמסטר בו אינם עובדים. האוניברסיטה משלמת עבורם את התשלום לביטוח הלאומי למשך החודשיים הראשונים של תקופת החל"ת.

 • שימו לב (נעץ)

  התשלום הוא עבור חודשיים בלבד, ומשמעותו שבארבעת החודשים הנותרים לחל"ת, האחריות לתשלום דמי הביטוח הלאומי מוטלת עליכם/ן.

 • שימו לב (נעץ)

  מועסקים/ות העובדים במקומות אחרים בתקופה בה הם נמצאים בחל"ת יודיעו על כך במייל לחשב השכר ביחידה כדי שיבטלו את התשלום הכפול.

 • שימו לב (נעץ)

  גם על מי שלא הוגדרו בחל"ת ולא עובד/ת להסדיר את תשלומי הביטוח הלאומי.

מה קורה אם האוניברסיטה אינה עומדת בכתב ההתחייבות?

במקרה שבו האוניברסיטה לא עומדת בכתב ההתחייבות, והמינוי מבוטל לפני תחילת הסמסטר או במהלכו, או שמוקטן היקף המשרה, חובתה של האוניברסיטה לשלם פיצוי בשיעור המותנה במועד הביטול. הפיצוי ישולם החל במועד ההודעה על הביטול. ראו מכתב כרמי 2012, סעיף 7ב'.

מה קורה אם אני לא אעמוד בכתב ההתחייבות?

מהרגע בו נשלח אליך כתב המינוי, ניתן להודיע על דחיית המינוי בתוך 10 ימים בלי שזו תיחשב להפרת כתב המינוי. אי-הודעה של חבר/ת סגל תחת כתב התחייבות על דחיית מינוי בתוך 10 ימים ממשלוח כתב המינוי – תיחשב כקבלת המינוי. לעניין זה, אי החזרת המינוי נחשב לקבלת המינוי [לפי מכתב ביטחון תעסוקתי מקומי 2018, סעיף 8].

האוניברסיטה רשאית לגבות פיצוי מחבר/ת סגל שהפרו כתב מינוי לאחר שההתחייבות נכנסה לתוקף [לפי מכתב ביטחון תעסוקתי ארצי 2018, סעיף 2]. הפיצוי עלול להיות עד גובה של חודש משכורת טרם תחילת המינוי (או חודשיים, במקרה של מינוי שנתי), או עד חודשיים לאחר תחילתו. זאת בתנאי שאין נסיבות אישיות המצדיקות את ההתפטרות.

 • מידע כללי

  שימו לב: הפרת המינוי גוררת את פקיעת כתב ההתחייבות. כדי להימנע מאי הנעימות ומהמחיר שהפרת התחייבות זו גוררת, מומלץ לחבר/ת סגל לשקול בכובד ראש את לקיחת כתב ההתחייבות, וכן לחבר/ת סגל שחתם/ה על כתב התחייבות, ושקיים אצלו/ה חשש שלא יוכל לעמוד בכתב המינוי, להודיע על כך מיידית לאוניברסיטה בתוך 10 ימים מקבלת כתב המינוי כאמור.

עודכן לאחרונה ב־15:10
, 06 באוקטובר 2022