דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

כתב התחייבות לדוקטורנטים ודוקטורנטיות (זכות)

אסיסטנט/ית ומדריכ/ה הם דירוגים המזכים בכתב התחייבות, המבטיח מידה מסוימת של ביטחון תעסוקתי. חברי/ת סגל שנמצא בתקופת התחייבות יהיו במעמד של חופשה ללא תשלום (חל"ת) בסמסטר בו אינו/ה מועסק/ת.

מי שבלימודי דוקטורט (בשלב א' או ב'), יועסקו תחת כתב התחייבות. כתב ההתחייבות תקף לשנתיים, וניתן לקבל הארכה לתקופה שנייה של שנתיים נוספות - בכפוף להתקדמות בדוקטורט ולצרכי ההוראה ביחידה.

צרכי ההוראה ביחידה האקדמית לא יהוו עילה לכך שלא יוארך כתב ההתחייבות לתקופה השנייה, לצורך העסקת חבר/ת סגל זוטר אחר/ת.

במקרים שבהם הלימודים לדוקטורט ממשיכים לשנה חמישית - מסיבות רלבנטיות שאינן תלויות בדוקטורנט/ית - ההעסקה תמשיך לשנה חמישית, באותם תנאים, תחת כתב התחייבות לאותה השנה.

היקף ההעסקה בכל סמסטר במסגרת ההתחייבות, יהיה ידוע מראש ויפורט בכתב ההתחייבות. היקף ההעסקה יכלול העסקה בפועל של סמסטר אחד לפחות בכל שנת לימודים, בתקופת ההתחייבות. תקופה שבה לא תהיה העסקה תוגדר מראש בכתב ההתחייבות כחל"ת.

על היחידה האקדמית להעביר את כתב ההתחייבות עד 60 יום לפני תחילת הסמסטר הרלבנטי. כתב ההתחייבות צריך לכלול פירוטי העסקה בתקופת ההתחייבות, כאשר לפני כל סמסטר בתקופת ההתחייבות, על היחידה למסור כתב מינוי לגבי אותו סמסטר (בהתאם למפורט בכתב ההתחייבות).

כחלק מהחתימה על כתב ההתחייבות, על הדוקטורנט/ית להתחייב לעבוד בסמסטרים המפורטים בכתב ההתחייבות.

הפסקת המינוי במהלך תקופת ההתחייבות מתאפשרת במקרים הבאים:

 • הקורס מבוטל או לא מתקיים
 • הקורס לא נפתח בשל הרשמה נמוכה מהסף הנקבע ע"י האוניברסיטה
 • ירידה ברמת ההוראה או רמת הוראה נמוכה (ובתנאי שניתנה אזהרה לפני סיום ההתחייבות ואפשרות וזמן מספיק לשיפור ההוראה)
 • בעיות משמעת חמורות לפי תקנון המשמעת של האוניברסיטה
 • צמצום הקורס כתוצאה מאיחוד מופעים מרובים של קורס או תרגול (תינתן עדיפות לאי סיום המינוי לפי קריטריון וותק והתחייבות)
 • מצב אקדמי לא תקין (ובתנאי שניתנה אזהרה לפני סיום ההתחייבות ואפשרות וזמן מספיק לשיפור)

המידע בסעיף זה לפי לפי מכתב כרמי 2012,סעיף 1.

 • חשוב לדעת (סימן קריאה)
  אם נפסקו לימודי הדוקטורט, אז פוקע תוקף כתב ההתחייבות.
 • חשוב לדעת (סימן קריאה)
  הבהרה: ניתן להעסיק מי שבדוקטורט וסיימו 4 שנות העסקה, אך לא תחת כתב התחייבות וכללי הביטחון התעסוקתי המפורטים למעלה.

מה קורה במצב שבו האוניברסיטה לא עומדת בכתב ההתחייבות?

במקרה שבו האוניברסיטה לא עומדת בכתב ההתחייבות, והמינוי מבוטל לפני תחילת הסמסטר או במהלכו, או שמוקטן היקף המשרה, חובתה של האוניברסיטה לשלם פיצוי בשיעור המותנה במועד הביטול, וישולם החל במועד ההודעה על הביטול. הפיצוי ישולם כפיצוי - ללא הארכת מינוי בפועל - אלא כחלף הודעה מוקדמת.

 • הפיצוי משולם נוסף על השכר שמגיע עד מועד הביטול (=תאריך הפסקת עבודה שמוזן)
 • במקרה של הפסקת עבודה באוניברסיטה הפיצוי חופף הודעה מוקדמת.
 • הפיצוי ישולם על פי פירוט הפקולטה בטופס הפסקת עבודה מאורקל או טופס שינויים במקרה של הקטנת היקף משרה, שיישלחו למשאבי אנוש.
 • פיצוי לעובד חדש שלא התחיל לעבוד ישולם על פי מינוי שיוזן ויוצא לתקופת הזכאות לפיצוי (חודש/ חודשיים).
 • ביטול לפני 15.9, לפני תחילת סמסטר א', או חודש לפני תחילת סמסטר ב' (ועד חודש אחרי תחילת הסמסטר), יהווה זכאות לפיצוי בשיעור של חודש.
 • עבור ביטול שנעשה מעל חודש אחרי תחילת הסמסטר יתקבל פיצוי בשיעור של חודשיים.
 • ראו מכתב כרמי 2012, סעיף 7ב' וכן תקנון אסיסטנט ומדריך באתר האוניברסיטה.

מה קורה במצב שבו אני לא אעמוד בכתב ההתחייבות?


מהרגע בו נשלח אליך כתב המינוי, ניתן להודיע על דחיית המינוי בתוך 10 ימים בלי שזו תיחשב להפרת כתב המינוי. אי-הודעה של חבר/ת סגל תחת כתב התחייבות על דחיית מינוי בתוך 10 ימים ממשלוח כתב המינוי – תיחשב כקבלת המינוי. לעניין זה, אי החזרת המינוי נחשב לקבלת המינוי [לפי מכתב ביטחון תעסוקתי מקומי 2018, סעיף 8].

האוניברסיטה רשאית לגבות פיצוי מחבר/ת סגל שהפרו כתב מינוי למרות שההתחייבות נכנסה לתוקף [לפי מכתב ביטחון תעסוקתי ארצי 2018, סעיף 2]. הפיצוי עלול להיות עד גובה של חודש משכורת טרם תחילת המינוי (או חודשיים, במקרה של מינוי שנתי), או עד חודשיים לאחר תחילתו. זאת בתנאי שאין נסיבות אישיות המצדיקות את ההתפטרות.

דוקטורנט/ית שיבקשו להתפטר, יוכלו לבקש להשתחרר מהמחויבות מול ועדת חריגים, שעשויה לאפשר שחרור מההתחייבות ללא פיצוי [לפי מכתב ביטחון תעסוקתי מקומי 2018, סעיף 6].

 • שימו לב (נעץ)
  שימו לב: הפרת המינוי גוררת את פקיעת כתב ההתחייבות. כדי להימנע מאי הנעימות ומהמחיר שהפרת התחייבות זו גוררת, אנו ממליצים לחבר/ת סגל לשקול בכובד ראש את לקיחת כתב ההתחייבות, וכן לחבר/ת סגל שחתם/ה על כתב התחייבות, ושקיים אצלו/ה חשש שלא יוכל לעמוד בכתב המינוי, להודיע על כך מיידית לאוניברסיטה בתוך 10 ימים מקבלת כתב המינוי כאמור.

אסיסטנטים/ות ומדריכים/ות המלמדים סמסטר אחד בלבד, יהיו במעמד של חל"ת בסמסטר בו אינם עובדים [מכתב כרמי 2012, סעיף 1ד']. האוניברסיטה משלמת עבורם את התשלום לביטוח הלאומי למשך החודשיים הראשונים של תקופת החל"ת.התשלום הוא עבור חודשיים בלבד, ומשמעותו שבארבעת החודשים הנותרים לחל"ת, האחריות לתשלום דמי הביטוח הלאומי מוטלת עליכם.


מועסקים העובדים במקומות אחרים בתקופה בה הם נמצאים בחל"ת יודיעו על כך במייל לחשב השכר ביחידה כדי שיבטלו את התשלום הכפול.

 • שימו לב (נעץ)
  גם מי שאינו מוגדר בחל"ת ואינו עובד, באחריותו להסדיר את תשלומי ביטוח הלאומי.
עודכן לאחרונה ב־14:06
, 08 באוקטובר 2023