דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

ימי מחלה (זכות)

זכויות לעניין ניצול ימי מחלה נשענות על חוק דמי מחלה התשל"ו 1976 וכן על חוקים ותקנות נוספים.

חברי.ות הסגל פטורים מדיווח נוכחות אך נדרשים להצהרה מדי חודש בדבר היעדרות עקב מחלה.

חישוב זכאות לימי מחלה

הזכאות לצבירת ימי מחלה היא שניים וחצי יום לחודש, בניכוי התקופה שבעדה קיבלו העובד/ת דמי מחלה על פי הצהרתם.

ימי המחלה ניתנים לצבירה ללא תקרה.

עבור אסיסטנטים.ות ומדריכים.ות, ישנה אפשרות לפדיון חלקי ימי מחלה בעת פרישה לגמלאות:

חבר סגל אקדמי שמועסק עפ"י תנאי ההסכם הקיבוצי ואשר פורש לגמלאות מהאוניברסיטה זכאי לפדיון חלקי של ימי המחלה הבלתי מנוצלים העומדים לזכותו בעת הפרישה, על פי הנוסחה שלהלן:

- מי שניצל 36% ופחות מכך מסה"כ ימי המחלה שצבר במהלך כל תקופת עבודתו –

זכאי לפדיון 8 ימים לכל 30 ימים לא מנוצלים בעת פרישתו.

- מי שניצל למעלה מ- 36% מסה"כ ימי המחלה שצבר במהלך תקופת עבודתו אך פחות מ- 65% מהם –

זכאי לפדיון 6 ימים לכל 30 ימים לא מנוצלים בעת פרישתו.

- מי שניצל 65% ולמעלה מכך מסה"כ ימי המחלה שצבר במהלך כל תקופת עבודתו –

אינו זכאי לפדיון יתרת ימי מחלה לא מנוצלים בעת פרישתו.

עודכן לאחרונה ב־14:29
, 11 באפריל 2024