דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

הסכם קיבוצי מיוחד - 1997

הסכם קיבוצי מיוחד

שנערך ונחתם בתל-אביב, ביום 14 לחודש 10, 1997

בין
אוניברסיטת תל אביב
(שתיקרא להלן, לשם הקיצור בשם "האוניברסיטה")

מצד אחד

לבין
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב
(שייקרא להלן, לשם הקיצור, בשם "הארגון")

מצד שני

הואיל והצדדים ניהלו ביניהם משא ומתן בדבר תנאי שכר של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב,
והואיל והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות שהושגו ביניהם במהלך משא ומתן זה,

לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2. העסקת תלמידי תואר שלישי שאינם מועסקים כמדריך אסיסטנט באוניברסיטת תל אביב:

2.1. ככלל, יועסק תלמיד לתואר שלישי שהאוניברסיטה מבקשת להעסיקו בשירותה, כולל תלמיד במסלול ישיר לתואר שלישי, שאינו מדריך או אסיסטנט, במעמד של מורה עוזר.
הוראה זו לא תחול על תלמידים לתואר שלישי שיועסקו על חשבון תקציבי מחקר ו/או פרוייקטים, במסלול חוקרים, בהעסקה לחלקי סמסטר, ביחידה לשפות, בחטיבה לתוכניות מיוחדות.
כמו כן לא תחול הוראה זו על תלמידים לתואר שלישי המועסקים ביחידות נוספות בהן הועסקו בשנת הלימודים תשנ"ז במסלולים אחרים אלא אם כן הם מועסקים ביחידה בה הם לומדים.

2.2. מורה עוזר לצרכי הסכם זה פירושו – תלמיד לתואר שלישי באוניברסיטת תל אביב, המועסק בהתאם להוראת שעה בדבר העסקת מורים עוזרים באוניברסיטה, שהעתק ממנו מצ"ב להסכם זה.

2.3. העסקתם של מורים עוזרים תיעשה בכפוף לתנאים שיפורטו להלן ולמהלך תקופת שנות הלימודים תשנ"ח תשנ"ט בלבד.

ולהלן התנאים:
2.3.1. משך המינוי של מורה עוזר המועסק במשך שני סמסטרים יהיה שנים-עשר חודשים. משך המינוי של מורה עוזר המועסק במשך סמסטר אחד יהיה שישה חודשים.
2.3.2. מועד תחילת העסקתו של מורה עוזר יהיה 1.10 או 1.4.
2.3.3. היקף ההעסקה:
מספר המורים עוזרים שיועסקו בשנה"ל תשנ"ח ותשנ"ט והיקף העסקתם לא יפחת באופן משמעותי מהיקף המשרות ומספר המועסקים בשנה"ל תשנ"ז, במסלול תלמידי מחקר. שינוי עד ל-5% לא ייחשב כשינוי משמעותי לצרכי סעיף זה.
לא יחול שינוי לרעה בחישוב שעות העבודה של מורה עוזר לעומת החישוב שנהג בשנה"ל תשנ"ז לגבי חישוב שעות עבודה של המועסקים במסלול ההעסקה של תלמידי מחקר.
2.3.4. מורה שהועסק בשנה"ל תשנ"ז במסלול ההעסקה של תלמידי מחקר, למהלך שני סמסטרים, עבודתו בשנה"ל תשנ"ח לא תרוכז בסמסטר אחד בלבד, אלא אם הדבר נובע מצרכים אקדמיים.
2.3.5. שכרם של מורים עוזרים יהיה כמפורט בטבלת השכר המצורפת בזאת.

טבלת שכר זו תעודכן מעת לעת ע"י ות"ת כפי שהיה נהוג עת עתה כנגזר מהסכמי הסגל האקדמי הבכיר.

2.3.6. בנוסף לשכרם יהיו המורים עוזרים זכאים לקבלת זכויות אלה:
2.3.6.1. הפרשה חודשית לקרן השתלמות "המשתלם". ההפרשות לקרן תהיינה בדרך של ניכוי 2.5% משכרו של העובד ו-7.5% על חשבון האוניברסיטה ובסה"כ 10%.
2.3.6.2. ביטוח בקופת גמל, שתיבחר ע"י הארגון בתיאום עם האוניברסיטה.
ההפרשות החודשיות לקופה תהיינה בשיעור של 5% שינוכו משכרו של העובד ו-5% על חשבון האוניברסיטה ובסה"כ 10%.
2.3.6.3. החל מיום 1.10.97 יהיו מורים עוזרים זכאים להקצבה לקרן לקשרי מדע בין לאומים בשיעור של 50% מההקצבה הנוהגת לגבי אסיסטנטים ומדריכים המועסקים בשירות האוניברסיטה.
מורה עוזר (ג) יהא זכאי למחצית מההקצבה של אסיסטנט (ב).
מורה עוזר (ד) יהא זכאי למחצית מההקצבה של מדריך.

2.4. תלמידי תואר שלישי שהועסקו בשנה"ל תשנ"ז במסלול העסקה של תלמידי מחקר, יקבלו פיצוי חד פעמי בשיעור של 16% משכרם בשנה"ל תשנ"ז.

2.5. תלמידי תואר שלישי שיועסקו בשירות האוניברסיטה החל משנת הלימודים תש"ס (1.10.99) יועסקו החל ממועד זה במסלול אסיסטנט / מדריך ובכפוף להוראות סעיף 2.6 שלהלן.

2.6. מוסכם כי:
2.6.1. הוראה זו לא תחול על תלמידים לתואר שלישי שיועסקו על חשבון תקציבי מחקר ו/או פרוייקטים במסלול חוקרים, בהעסקה לחלקי סמסטר, ביחידה לשפות ובחטיבה לתוכניות מיוחדות.
כמו כן לא תחול הוראה זו על תלמידים לתואר שלישי המועסקים ביחידות נוספות בהן הועסקו בשנת הלימודים תשנ"ז במסלולים אחרים אלא אם כן הם מועסקים ביחידה בה הם לומדים.

2.6.2. המעבר למסלול אסיסטנט מדריך לא ימומן מקיצוץ בהיקף העסקה שנהג לגבי המורים עוזרים.
תלמידי תואר שלישי שהועסקו בשנה"ל תשנ"ז במסלול אסיסטנט-מדריך, וימשיכו להיות מועסקים בשנה"ל תשנ"ח ותשנ"ט, ימשיכו להיות מועסקים לפי מסלול זה.

2.6.3. טבלאות השכר של אסיסטנטים מדריכים יעודכנו מעת לעת ע"י ות"ת כפי שהיה נוהג עד כה, כנגזר מהסכמי הסגל האקדמי הבכיר.

2.6.4. החל מיום 1.10.97 יבוטחו האסיסטנטים והמדריכים המועסקים באוניברסיטה בביטוח בקרן פנסיה צוברת שתיקבע לפי בחירת הארגון ובתיאום עם האוניברסיטה.
ההפרשות החודשיות לקרן הפנסיה תהיינה בדרך של ניכוי – 5% משכרו של העובד ו-5% על חשבון האוניברסיטה ועוד 8.33% במקום פיצויי פיטורים (סה"כ השתתפות האוניברסיטה 13.33%).
ממועד זה ואילך, לא יבוטחו עוד האסיסטנטים והמדריכים בקופת התגמולים של הסגל האקדמי באוניברסיטת תל-אביב.

3. העסקת תלמידי תואר שני במסלול עוזרי הוראה:

3.1. החל משנה"ל תשנ"ח תהייה תקופת העסקתו של עוזר הוראה כמפורט להלן:
3.1.1. משך ההעסקה של עוזר הוראה המועסק סמסטר אחד יהיה חמישה חודשים.
עוזר הוראה המועסק בסמסטר א יועסק מיום 1.10 ועד ל-28.2;
עוזר הוראה המועסק בסמסטר ב יועסק מיום 1.3 ועד ל-31.7.

3.1.2. משך ההעסקה של עוזר הוראה המועסק שני סמסטרים יהיה עשרה חודשים, מיום 1.10 ועד ל-31.7.
העסקת עוזרי הוראה בסמסטר קיץ תיעשה במינוי נוסף ונפרד.

3.2. עוזר הוראה יהיה זכאי לקבלת זכויות אלה:
3.2.1. האוניברסיטה תבטח את עוזרי ההוראה בקופת גמל.
ההפרשות החודשיות לקופה תהיינה בשיעור של ניכוי 5% ממשכורתו של עוזר הוראה והפרשת המעביד של 5% על חשבון האוניברסיטה ובסה"כ 10%.
3.2.2. עוזרי הוראה יהיו זכאים להצטרף לאחר שני סמסטרים להעסקתם, לקרן השתלמות "המשתלם" המתנהלת בבנק הבינלאומי, וזאת למפרע מתחילת העסקתם.
מוסכם בזאת כי האוניברסיטה תפריש, מדי חודש, סכום השווה לסך של 7.5% מהמשכורת ותנכה במקביל 2.5% ממשכורתם של עוזרי ההוראה לקרן זו.

3.3 כללי העסקתם של עוזרי ההוראה יהיו בהתאם להוראות נוהלי "עוזרי הוראה ומחקר" הנוהג באוניברסיטה והכללים הנקובים בנספח "כללי העסקת עוזרי הוראה" המצ״ב, והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
כל מקרה בו תהייה סתירה בין הוראות נוהל "עוזרי הוראה ומחקר" לבין נספח "כללי העסקת עוזרי הוראה" – תגברנה הוראותיו של הנספח.

3.4. עדכון טבלאות השכר של עוזרי הוראה ייעשה מעת לעת על ידי ות"ת כנגזר מהסכמי הסגל הבכיר וכפי שהיה נהוג עד כה ועפ"י הנוסחה שלהלן:

ממשכורתו החודשית המשולבת של אסיסטנט א -

3.5. עוזרי הוראה שהועסקו בשנה"ל תשנ"ז יהיו זכאים לקבלת פיצוי מיוחד בתנאים כמפורט להלן:
3.5.1. עוזר הוראה אשר הועסק בשנה"ל תשנ"ז במשך שני סמסטרים (8 חודשים) או בסמסטר אחד (4 חודשים), יקבל פיצוי חד פעמי בשיעור של 18% מהשכר ששולם לו בשנה"ל תשנ"ז.
הוראה זו לא תחול על עוזר הוראה שהועסק בשנה"ל תשנ"ז בסמסטר א בלבד ואינו מועסק בשירות האוניברסיטה בשנה"ל תשנ"ח.
3.5.2. הוראה בסמסטר קיץ לא תיחשב כעבודה לצרכי האמור בסעיף זה.

3.6. מספר עוזרי ההוראה שיועסקו בשנה"ל תשנ"ח ותשנ"ט והיקף העסקתם, לא יפחת באופן משמעותי מהיקף המשרות ומספר המועסקים שהועסק כעוזרי הוראה בשנה"ל תשנ"ז.
שינוי עד ל-5% לא ייחשב כשינוי משמעותי לצרכי סעיף זה.

4. חישוב מספר שעות עובדתם של תלמידי תואר שני המועסקים לפי שעות בתרגול או הדרכה במעבדות, ייעשה לפי מפתח של 1.22 שעות עבודה לכל שעת הדרכה או תרגיל; בתוקף מיום 1.10.96.
החל משנה"ל תש"ס, כל תלמידי תואר שני שיועסקו בשירות האוניברסיטה, יועסקו במסלולי עוזרי הוראה.
הוראה זו לא תחול על העסקה על חשבון תקציבי מחקר ו/או פרוייקטים, מסלול חוקרים, העסקה לחלקי סמסטר וההעסקות ביחידה לשפות וביחידה ללימודי עברית.

5. מורה מן החוץ
האוניברסיטה תעסיק במעמד של מורה מן החוץ בדרגה 1 או א' עובדים אשר האוניברסיטה אינה מקום עבודתם היחיד.
העסקת עובדים אשר האוניברסיטה היא מקום עבודתם היחיד, תיעשה במסלול המקביל בהתאם לתקנון המנויים במסלול המקביל למורים ולהוראות השעה לתקנון או באחד ממסלולי ההעסקה האחרים הנהוגים באוניברסיטה. עובד שהאוניברסיטה היא מקום עבודתו היחיד, שהועסק בשנה"ל תשנ"ז כמורה מן החוץ והאוניברסיטה תבקש להעסיקו בשנה"ל תשנ"ח, יועסק במסלול המקביל.

6. ---

6.1. חברי הסגל האקדמי הזוטר יחזרו מיד לעבודה ויבצעו את כל המטלות שהיו אמורים למלא, או מטלות אחרות במסגרת תפקידיהם, כמו בדיקת בחינות, אשר לא בוצעו במסגרת השביתה.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המטלות שיידרשו חברי הסגל האקדמי הזוטר לבצע יהיו מטלות שהוטלו, או תחליפיהן, במסגרת העסקתם ובהתאם למינויים.

6.2. האוניברסיטה תפנה, מיד עם חזרת חברי הסגל האקדמי הזוטר לעבודה, לרשויות המוסמכות, בבקשה לאשר החזר השכר אשר נוכה בגין ימי השביתה.

7. שקט תעשייתי

7.1. הסכם זה ממצה את כל תביעות הארגון לתקופת תוקפו.
7.2. הארגון יודיע על ביטול כל סכסוכי העבודה, לרבות הפסקת השביתה.
בכפוף להוראות סעיף 6 דלעיל, כל העובדים המשתייכים לסגל האקדמי הזוטר, יחזרו מיד לעבודה ויבצעו את כל המטלות שהיו אמורים למלא במסגרת תפקידיהם, כמו בדיקת בחינות אשר לא בוצעה במסגרת השביתה.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המטלות שיידרשו חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר לבצע יהיו המטלות שהוטלו – או תחליפיהן – במסגרת העסקתם בשנת הלימודים תשנ"ז.
7.3. הארגון מתחייב לשמור על שקט תעשייתי ולא לנקוט צעדים ארגוניים או כל פגיעה אחרת בסדרי העבודה התקינים במשך תוקפו של הסכם זה בנושאים המוסדרים בו.
7.4. מובהר בזאת כי חילוקי דעות לפי הסכם זה בתקופת ההסכם, ייושבו בהליך יישוב חילוקי דעות בין נציגי הארגון ונציג האוניברסיטה, ואם לא יגיעו להסכמה, יוכרעו ע"י בורר מוסמך.
7.5. בתום תוקפו של ההסכם או עם ביטולו, יהיה הארגון רשאי לנקוט בצעדים שייראו לו עפ"י דין. מוסכם ומובהר כי ההליך הקבוע בחוק יישוב סכסוכי עבודה לגבי פנייה להליך יישוב חילוקי דעות, לא יחול על יחסי הצדדים כל עוד לא נתנו לכך הסכמתם מראש ובמפורש.
7.6. הסכם זה אינו פוגע בתוקפם של הסכמים או הסדרים הקיימים בין הצדדים ככל שאינם סותרים הסכם זה.
7.7 מוסכם בזאת כי הוראת השעה להעסקת מורים עוזרים באוניברסיטת תל-אביב והוראת השעה לתקנון המסלול המקביל למורים, לא ישונו במהלך תוקפו של הסכם זה, אלא אם כן נתן הארגון את הסכמתו לשינוי.

8. תוקף ההסכם:

8.1. תוקפו של הסכם קיבוצי מיוחד זה הינו לשנים תשנ"ח תשנ"ט [1.10.97 – 30.3.99].
8.2. אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 19 לחוק הסכמים קיבוציים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

__________________ ___________________

האוניברסיטה הארגון

עודכן לאחרונה ב־18:09
, 01 במאי 2023