דילוג לתוכן המרכזי
לוגו

הוראת שעה – תקנון המינויים במסלול המקביל למורים - 2000

תקנון המינויים במסלול המקביל למורים

הוראת שעה

1. לא יועסק כמורה מן החוץ בדרגה 1 או א מורה שהאוניברסיטה היא מקום עבודתו היחיד, במועד תחילת מינויו.

2. ניתן יהיה להעסיק מורה כאמור בביצוע מטלות של הוראה לפי תקנון המינויים במסלול המקביל ובשינויים כדלהלן:

2.1. ההעסקה תהייה מותרת בכל יחידות האוניברסיטה.

2.2. ההעסקה תהייה מותרת בהיקף של 25% ומעלה.

2.3. במקרים חריגים ולפי המלצת הדקאן ואישור הרקטור ניתן יהיה להעסיק מורים אלה בהיקף הקטן מ-25%.

3. ההוראות הנקובות לעיל הן בגדר הוראות שעה אשר תעמודנה בתוקף למהלך שנת הלימודים תש"ס-תשס"א.

עודכן לאחרונה ב־18:17
, 01 במאי 2023