הסכמים קיבוציים ונספחים של ארגון סגל ההוראה והמחקר באוניברסיטת תל אביב - מתומללים

שם הסכם

עמוד

הסכם קיבוצי ארצי בכיר וזוטר ביחד - 31-05-1994  ……………………………………………………..

הסכם קיבוצי בנושא מורה עוזר ועוזרי הוראה - 14-10-1997 …………………………………………….

נספח כללי העסקה עוזרי הוראה - 1997 …………………………………………………………………

הסכם קיבוצי מקומי 06-03-2000 ………………………………………………………………………..

מכתב סגן הרקטור  29-02-2000 ………………………………………………………………………..

נספח למכתב סגן הרקטור -  הוראת שעה להעסקת מורים עוזרים 29-02-2000 ………………………….

נספח למכתב סגן הרקטור - כללי העסקה עוזרי הוראה 29-02-2000 …………………………………….

תקנון מינויים אסיסטנטים ומדריכים - שנת 2000 …………………………………………………………

תקנון המינויים במסלול המקביל למורים - שנת 2000 …………………………………………………….

הסכם קיבוצי מקומי 10-08-2003 ………………………………………………………………………..

הסכם קיבוצי ארצי - 14-12-2008 ……………………………………………………………………….

מכתב מנכל לגבי סעיף 4.1 בהסכם 2008 - תקנון עמיתי הוראה - 14-12-2008 ………………………….

תיקון נספח להסכם קיבוצי 2008 - קריטריונים בתקציב קשרי מדע 16-11-2008 ………………………….

קריטריונים לזכאות למימון מתקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה באוניברסיטאות ……………………………

הסכם קיבוצי בנושא רף שכר למעבר ממורה מן החוץ לעמית הוראה - 09-03-2010 ………………………

הסכם קיבוצי ארצי - 17-03-2012 ………………………………………………………………………..

ביטחון תעסוקתי ורה כרמי - 17-03-2012 ………………………………………………………………..

מכתב מנכ"ל - קורסי קיץ תוכניות תקציביות ותקציבים סגורים ותקציבים מותנים 17-03-2012 …………….

מכתב מנכ"ל - תוספת לסכום המוקצב לתקציב קשרי מדע - 17-03-2012 ………………………………...

מכתב מנכ"ל - הפרשות וניכויים לקרן השתלמות לעוזרי הוראה בשנת עבודתם הראשונה - 17-03-2012…..

מכתב ור״ה - עמ״ה - הגשת הצעות מחקר לקרנות - 17-03-2012………………………………………..

מכתב מנכ"ל - הסכמות מקומיות 14-03-2012……………………………………………………………

סיכום ישיבה על סעיף 6 בהסכם הקיבוצי 2012 - יישום תוספת דיפרנציאלית פרונטאלית לסטודנטים לתואר שני 22-07-2014…………………………………………………………………………………….

הסכם העסקת עוזרי הוראה בפקולטה לניהול 14-02-2013……………………………………………….

הסכם קיבוצי מקומי 21-11-2019…………………………………………………………………………

נספח - הסכם קיבוצי ארצי עברית בר אילן - 20-09-2018…………………………………………………

ביטחון תעסוקתי מקומי - מכתב נשיא ת"א 21-11-2019…………………………………………………..

מכתב ביטחון תעסוקתי ארצי 2018……………………………………………………………………….

מכתב רקטור 21.11.2019 בנושאים כרמי ארוך - ביטחון תעסוקתי - וקרן דוקטורנטים……………………..

מכתב מנכ״ל - אם יופחת היקף משרה מינימלי  21-11-2019……………………………………………..

מכתב מנכ"ל 2019 קרן מעונות……………………………………………………………………………

מכתב השלמה לשכר מינימום עוזרי הוראה ועמיתי הוראה 1 21-11-2019………………………………...

אישור הסכם קיבוצי מקומי 2019 על ידי הממונה על השכר………………………………………………..

הסכם קיבוצי מקומי בנושא דמי חבר ודמי טיפול 21-11-2019……………………………………………..

הסכם קיבוצי מיוחד (קורונה) 18-3-2020…………………………………………………………………

2

14

17

18

23

24

27

28

29

30

33

42

43

44

47

49

55

60

61

62

63

64

66

69

71

76

83

86

92

94

95

96

97

98

100


הסכם קיבוצי ארצי בכיר וזוטר ביחד - 31-05-1994

הסכם 940327

31 למאי 1994

הסכם קיבוצי מיוחד מיום 31.5.1994

 

בין:                 המוסדות להשכלה גבוהה בישראל המיוצגים ע"י

                       פרופ' יאיר אורגלר – יו"ר ועדת השכר של ור"ה

                       האוניברסיטה העברית בירושלים

                       הטכניון

                       אוניברסיטת תל אביב

                       אוניברסיטת בר אילן

                       אוניברסיטת חיפה

                       אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

                       מכון ויצמן למדע

                       כל אחד מהם וכולם יחד (להלן – "צד א")

 

לבין:               ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר במוסדות להשכלה גבוהה המיוצגים ע"י

                       פרופ' עמוס קומדניק – יו"ר המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי

                       ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר באוניברסיטה העברית בירושלים

                       ארגוני הסגל האקדמי הבכיר בטכניון

                       ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר באוניברסיטת תל אביב

                       ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר באוניברסיטת בר אילן

                       ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר באוניברסיטת חיפה

                       ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב

                       ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר במכון ויצמן למדע

                       כל אחד מהם וכולם יחד (להלן – "צד ב")

 

הואיל               והצדדים ניהלו ביניהם משא ומתן בדבר שכר ותנאי עבודה לסגל האקדמי, לתקופת ההסכם כמפורט להלן;

והואיל              והצדדים הגיעו להסכמה בדבר אופן חלוקת תוספות השכר כמשמעותן בהסכם זה, על כל הנובע מכך לגבי העובדים כאמור בהסכם זה;

והואיל              והצדדים הסכימו על פישוט לוח השכר ע"י הכללתם של רכיבי שכר שונים בשכר המשולב, ושילוב רכיבים אחרים בתוספת אקדמית כאמור בסעיף 3 להסכם זה;

והואיל              והצדדים הגיעו לידי הסכמה בדבר ביטול תוספות כמפורט להלן בהסכם זה;

והואיל              וצד ב טען לקיומה של שחיקה בשכר חברי הסגל האקדמי לעומת קבוצות עובדים אחרות;

והואיל              והצדדים הסכימו על החלת לוח שכר חדש ושכר משולב חדש;

אשר על כן, מוסכם על הצדדים כדלהלן:

1.       המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2.       תקופת תוקפו של ההסכם היא מיום 1.1.93 ועד ליום 31.12.1996 (להלן – "תקופת ההסכם החדש").

3.       א. לוח השכר ושכרו של כל חבר סגל, החל מ-1.1.94, יכילו את הרכיבים:

שכר משולב חדש – כמוגדר בס"ק ב להלן,

תוספת אקדמית – כמוגדר בס"ק ג להלן,

ותוספת – כמוגדר בסעיף 4 להלן.

ב.      בשכר המשולב החדש שולבו רכיבי השכר הבאים:

(1)   השכר המשולב

(2)   מקדמת שכר ברוטו

(3)   תוספות הסכמי מסגרת 9% ו-4%.

ג.       בתוספת האקדמית שולבו הרכיבים הבאים:

(1)   תוספת ניירות

(2)   תוספת הסכם מסגרת 1987

(3)   יתרת תוספות הסכמי מסגרת 9% ו-4%.

רכיבי השכר הנ"ל אשר שולבו בשכר המשולב החדש ובתוספת האקדמית מבוטלים כרכיבים עצמיים ולא תהיה לגביהם כל תביעה, לרבות תביעה לחידושם.

4.        

4.1   למען הסר ספק מובהר בזה כי החל ביום 1.1.94 התוספות לחבר הסגל האקדמי בגין קצובת ביגוד והשתתפות בהוצאות טלפון דינן כדין שכר לכל דבר וענין, ויעודכנו בהתאם לעדכון השכר המשולב והתוספת האקדמית כמפורט בסעיף 5 להלן.

4.2   למען הספר ספק, קצובת ההבראה תמשיך להשתלם כמקובל.

5.        

5.1   החל מיום 1.1.94 יהיה השכר המשולב החדש כאמור בסעיף 3 ב, התוספת האקדמית כאמור בסעיף 3 ג והתוספות כאמור בסעיף 4, של חבר הסגל האקדמי לפי לוח השכר החדש של הסגל האקדמי באוניברסיטאות החתומות על הסכם זה.

5.1.1          לוח השכר החדש הכולל את השכר המשולב החדש, התוספת האקדמית והתוספות לחודש ינואר 1994 מצורף כנספח "א" להסכם.

5.1.2          ב-1.1.95 יוגדלו השכר המשולב החדש, התוספת האקדמית והתוספות בשיעור 8.33%, לוח השכר ל-1.1.95 מצורף כנספח "ג" להסכם.

5.1.3          ב-1.1.96 יוגדלו השכר המשולב החדש, התוספת האקדמית והתוספות בשיעור של 7.69% לוח השכר ל-1.1.96 מצורף כנספח "ג" להסכם.

5.2   בנוסף לאמור בסעיף 5.1 לעיל, השכר המשולב החדש, התוספת האקדמית והתוספות של חבר הסגל האקדמי על פי לוח השכר החדש, יעודכנו החל מיום 1.1.94, במועדי תשלום תוספת היוקר ובמלוא שיעוריה עפ"י הסכם תוספת היוקר שבתוקף, ללא ההגבלה על תקרת הסכום המירבי לתשלום תוספת היוקר.

5.3   בנוסף לאמור בסעיף 5.1 ו-5.2 לעיל, החל מ-1.7.94 ועד 31.12.96 יוגדלו השכר המשולב החדש, התוספת האקדמית – והתוספת אחת ל-6 חודשים, בתוקף החל ב-1 ביולי והחל ב-1 בינואר, מדי שנה – בשיעור של 3.24% על כל רכיבי השכר, כאמור בסעיפים 3 ו-4.1 לעיל, לפי עדכונם האחרון באותו מועד.

למען הסר ספק העדכון האחרון לפי ס"ק זה יהיה בתוקף החל ב-1.1.97.

5.4   בנוסף לאמור בסעיף 5.1, 5.2 ו-5.3 לעיל, והחל מ-1.1.94, אם מדד המחירים לצרכן יעלה באיזו שנה משנות ההסכם על 11%, ישולם לחברי הסגל האקדמי בחודש ינואר שלאחריה פיצוי נוסף בשיעור של 0.15% מהשכר המשולב החדש, התוספת האקדמית והתוספות, על כל אחוז של עליית מדד המחירים לצרכן כאמור וזאת מעל 11% ועד לתקרה של 15%.

לדוגמה, על עליית מדד של 12.8% תהיה תוספת של 1.8 x 0/15.

למען הסר ספק העדכון האחרון לפי ס"ק זה יהיה בתוקף החל ב-1.1.97.

5.5   אם וכאשר מדד המחירים לצרכן באיזו שנה משנות ההסכם, יעלה על 15%, יקיימו הצדדים מו"מ בנדון, לגבי כל אחת מהשנים 1994, 1995, ו-1996 (קלנדרי).

 

6.       .

6.1   החל מיום 1.1.94 יהיו השכר המשולב החדש ללא וותק והתוספת האקדמית לחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות החתומות על הסכם זה, בכל דרגה, כלהלן:

דרגה

שכר משולב חדש

תוספת אקדמית

פרופסור מן המניין

-.3,940 ש"ח

-.2,794 ש"ח

פרופסור חבר

-.3,575 ש"ח

2,191.70 ש"ח

מרצה בכיר

3,250.3 ש"ח

1,999.80 ש"ח

מרצה

3,197.60 ש"ח

1,701.40 ש"ח

מדריך ד"ר

-.3,3050 ש"ח

801.30 ש"ח

מדריך

-.2842 ש"ח

801.30 ש"ח

אסיסטנט ב

-.2682 ש"ח

801.30 ש"ח

אסיסטנט א

-.2410 ש"ח

801.30 ש"ח

6.2   חישוב קידום הוותק, לסגל האקדמי הבכיר, יישאר בעינו.

 

7.       התוספת לשנת וותק של חבר הסגל הזוטר תעודכן כאמור בסעיף 5 לעיל וב-1.1.94 תהייה כדלהלן:

מדריך ד"ר            28.18 ש"ח

מדריך                   28.18 ש"ח

אסיסטנט ב           26.37 ש"ח

אסיסטנט א           23.42 ש"ח

8.       יונהג נוהל חדש להקצאת כרטיסי טיסה לחו"ל בשבתון במקום הנוהל הקיים.

8.1   מיד עם חתימת הסכם זה תוקם ועדה אשר תקבע את הנוהל החדש להקצאת כרטיסי טיסה לחו"ל בשבתון, ובה יהיו חברים: נציג של ועד ראשי האוניברסיטאות, נציג של הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה ונציג של המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר.

8.2   החלטות הוועדה יתקבלו בהסכמה של כל החברים.

8.3   עד לקבלת החלטה סופית ומוסכמת של כל חברי הוועדה יחול ההסדר הקיים של הקצאת כרטיסי טיסה ביציאה לשבתון לחו"ל.

8.4   למען הסר ספק מובהר, שאלא אם כן תתקבל החלטה מוסכמת אחרת על ידי כל חברי הוועדה, יהיה מועד השינוי של ההסדר הקיים לגבי הקצאת כרטיסי טיסה לחו"ל ביציאה לשבתון לא לפני יום 1.10.94.

 

9.       החל מ-1.1.94 יבוטל ההסדר הקיים לתשלום "תוספת מחקר ג".

10.    

10.1      תנאים ותניות שנקבעו בין הצדדים בהסכמים קיבוציים או בהסדרים קיבוציים, או בהתחייבויות אחרות שבכתב, יוסיפו להיות תקפים בתקופת ההסכם אלא אם תוקנו או בוטלו, במפורש או במשתמע, על ידי הוראה מהוראות הסכם זה.

10.2      הצדדים מסכימים ומאשרים בזה את ביטול ואת מועד הביטול של ההסכם הקיבוצי המיוחד מיום 19.6.86.

10.3      זכרון הדברים מיום 11.3.94 – מבוטל בזה.

 

11.   יוקם צוות משותף לור"ה, ות"ת, האוצר והמועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי שיחל בהליך חשיבה יסודי על מבנה ורמה של שכר הסגל האקדמי על מנת להגיע לפתרון יסודי של מבנה השכר של הסגל האקדמי.

12.   הצדדים מתחייבים כי מיום החתימה על הסכם זה לא ינקוט צד אחד או יחידה מיחידותיו נגד הצד השני, בשביתה מלאה או חלקית או כל פגיעה מאורגנת בהליכי העבודה או סדריה, לגבי הנושאים המוסדרים בהסכם זה.

13.   עם תשלום משכורות חודש יוני 1994 של חברי הסגל האקדמי ב-1 ביולי 1994, ישולמו התשלומים הבאים לכל אחד מחברי הסגל האקדמי:

13.1      המשכורת השוטפת על פי הוראות הסכם זה ולוח השכר המצ"ב בנספח א להסכם זה, וכן עפ"י לוח השכר לחודש פברואר 94.

13.2      הפרשי השכר המתחייבים מהסכם זה, מיום 1.1.1994.

13.3      תשלום 75% מהשכר שנוכה, או שהיה אמור להיות מנוכה, עד ה-23.3.94 ועוד 8 ימים, בקיזוז המקדמות ששולמו, ובלבד שלא יהיה זה קיזוז כפול של מקדמות, התשלום יהיה לפי לוח השכר החדש שבנספח א להסכם זה.

13.4      התשלומים בגין 25% הנותרים, עקב השביתה, ישולמו במשכורת חודש יולי 1994 שתשולם ב-1 באוגוסט 1994.

התשלומים ע"פ ס"ק זה, מותנים בקיום חובות ההוראה שהוחסרה עד לתאריכים הרלוונטיים.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום ביום 31.5.94

 

_____________                                                                                                  _____________

פרופ' י. אורגלר                                                                                                      פרופ' ע. קומורניק

   בשם צד א                                                                                                                          בשם צד ב

 

 

 

 

נספח א

31 במאי 1994

לכבוד

פרופ' .................

יו"ר ועד הסגל האקדמי הבכיר

האוניברסיטה העברית / תל אביב / בר אילן / חיפה / בן גוריון

הטכניון / מכון ויצמן

 

שלום רב,

 

1.       הנני שמח להודיעך, שהנהלת האוניברסיטה החליטה להנהיג מענק אקדמי אוניברסיטאי מיוחד אשר ישולם לחברי הסגל האקדמי הבכיר במסלול המינויים הרגיל – המועסקים במשרה מלאה והמקדישים את עיקר זמנם ומאמציהם להוראה, למחקר ולניהול אקדמי במסגרת האוניברסיטה, והכול כמפורט להלן:

2.       האוניברסיטה תקצה מדי שנה בשנה תקציב ייעודי, לבסיס התקציב, לתשלום המענק. הסכום שיוקצה יעודכן אחת לשישה חודשים, בינואר וביולי מדי שנה, בשיעור עליית המדד בכל אחת מהתקופות הנ"ל ובהתחשב בשינויים שלמספר חברי הסגל הבכיר הזכאים למענק בכל דרגה ודרגה.

3.       הזכאות למחצית מהמענק תהיה עבור "הקדשת זמן מלא למוסד", כמפורט בסעיף 1 לעיל, (רצ"ב טופס הצהרה ודיווח).

חלק של המענק יינתן בגין הקדשת זמן מלא במשך 10 חודשים בשנה. שני חודשים בחופשת הקיץ – לא ילקחו בחשבון.

חבר סגל אקדמי בכיר ייחשב כמקדיש זמן מלא למוסד אם ימלא בו לכל היותר אחד מהתנאים הבאים:

3.1   אינו עובד עבודה מתמשכת או סדירה במקום אחר, אף אם קיבל תשלום מזדמן ממקור כלשהו, שאינו עולה על:

-.7,500 ש"ח לתקופת דיווח של 5 חודשים, למרצה ומרצה בכיר; או -.8,500 ש"ח, לאותה תקופה, לפרופסור חבר ולפרופסור מן המניין.

3.2   עובד בהיתר במקום אחר בעבודה מתמשכת או סדירה אך אינו משתכר בו יותר מהמפורט להלן:

מרצה בכיר או מרצה                            -.1,500 ש"ח לחודש;

פרופסור מן המניין או פרופסור חבר   -.1,700 ש"ח לחודש.

3.3   אינו עובד עבודה מתמשכת או סדירה במקום אחר, אף אם מועסק באחת מן האוניברסיטאות בארץ, כמורה מן החוץ, וקיבל בכפוף לכללים הקיימים, היתר מיוחד מהרקטור בנוסף להיתר של הרקטור מהמוסד האחר.

3.4   אינו עובד עבודה מתמשכת או סדירה במקום אחר, אף אם מועסק גם בפקולטה אחרת, עפ"י אישור חריג של הרקטור, בכפוף לכללים הקיימים.

בכל מקרה שבו חבר הסגל האקדמי הבכיר השתכר ס"ה לפי סעיפים 3.1, 3.2 3.3 ו-3.4 עד 7,500 ש"ח לתקופת הדיווח – למרצה ומרצה בכיר ועד 8,500 ש"ח, לתקופת הדיווח – לפרופ' חבר ופרופ' מן המניין, עדיין יהיה זכאי לאותו חלק המענק בגין הקדשת זמן מלא למוסד.

הסכומים הנקובים בסעיף זה יעודכנו בהתאם לעדכון בסיס התקציב הנאמר בסעיף 2 לעיל.

4.       הזכאות למחצית האחרת של המענק תיקבע בהתאם למפורט להלן:

מכתב זה נשלח במקביל למכתבי לסנאט / מועצת הפרופסורים בליווי בקשה כי תוך 14 יום תמונה, ע"י הסנאט / מועצת הפרופסורים ועדה אקדמית שתהייה מורכבת משלושה חברים, כאשר אחד מחבריה ייבחר על ידי הסנאט / מועצת הפרופסורים מתוך רשימה של חברי סנאט / מועצת הפרופסורים שהומלצו על ידי ארגון הסגל האקדמי הבכיר. הועדה תקבע קריטריונים כך שיתאפשר מתן מענק מלא וחלקי, לפי העניין.

המלצות הועדה חייבות באישור הסנאט או מועצת הפרופסורים, שינוי בהמלצות אלה מחייב החלטה נוספת של הועדה ואישור נוסף של הסנאט / מועצת הפרופסורים.

הזכאות לחלק זה של המענק האקדמי – אוניברסיטאי, עפ"י קריטריונים, תהא עבור עבודה מעבר למתחייב מן התקנות האקדמיות באוניברסיטה.

כהנחייה כללית לוועדה, העיקרון הוא שפעילות רגילה אינה מזכה במענק בגין קריטריונים.

דיווח של חבר הסגל הבכיר על הפעילויות האקדמיות המזכות בחלק זה של המענק יוגש אחת לשנה, אולם חבר סגל בכיר ידווח בשנת עבודתו הראשונה פעילות – דיווח ראשון לגבי החודשים אוקטובר – מרץ ודיווח שני על חודשים אפריל – ספטמבר.

5.       המענק האקדמי – אוניברסיטאי על שני חלקיו יהיה בשקלים.

6.       המענק האקדמי – אוניברסיטאי, על שני חלקיו, ישולם בכפוף לאמור במכתב זה, החל מ-1.1.94.

7.       ההפרשות (עובד ומעביד) על המענק על שני חלקיו יהיו כמו ההפרשות על תוספת מחקר מ-1984.

(*) או:

מן המענק על שני חלקיו יופרשו חלק העובד וחלק המעביד לקופת גמל.

8.       .

8.1   הדיווח בגין הקדשת זמן מלא למוסד יהיה פעמיים בשנה – בחודש אפריל ובחודש אוקטובר.

8.2   המענק בגין הקדשת זמן מלא למוסד ישולם ארבע פעמים בשנה בחודשים:

פברואר – בגין רבעון I, מאי – בגין רבעון II, אוגוסט – בגין רבעון III, ונובמבר – בגין רבעון IV.

למען הסר ספק, מובהר בזה כי המענק הראשון – בגין שני רבעונים ישולם בתחילת חודש יולי 1994 (עפ"י דווח לתקופה אוקטובר 1993 – מרץ 1994).

8.3   התשלומים בגין חלק המענק לפי סעיף 4 – ייעשו ארבע פעמים בשנה, בחודשים:

ינואר – בגין רבעון I, אפריל – בגין רבעון II, יולי – בגין רבעון III, ואוקטובר בגין רבעון IV.

למען הסר ספק מובהר בזה כי המענק הראשון ישולם בתחילת חודש אוגוסט 1994, עבור שלושה רבעונים, עפ"י דיווח לשנה"ל תשנ"ג, הדיווחים ממועד מכתב זה ייעשו עד ל-1 לנובמבר של שנה"ל הבאה עבור כל שנה"ל שקדמה לה.

9.       .

9.1   יונהגו אמצעי דיווח ובקרה תקופתיים של הרשות האקדמית המוסמכת לגבי ההצהרות בדבר הקדשת זמן מלא למוסד וביצוע הפעילויות האקדמיות המזכות את חבר הסגל האקדמי הבכיר בחלק זה של המענק.

9.2   המענק ישולם במועדו בכל תקופת דיווח.

                                                                                                                בברכה,

                                                                                                                נשיא

 

נספח א

מענק אקדמי אוניברסיטאי

1.       הקדשת זמן מלא למוסד

המענק עבור הקדשת זמן מלא למוסד, ישולם לחבר הסגל האקדמי הבכיר, כמפורט לעיל, בארבעה תשלומים שקליים שווים, בחודשים: פברואר, מאי, אוגוסט ונובמבר של כל שנה קלנדרית בסכומים הבאים:

מרצה                                2,475 ש"ח בכל מועד

מרצה בכיר                        2,800 ש"ח בכל מועד

פרופ' חבר                         2,925 ש"ח בכל מועד

פרופ' מן המניין א               3,500 ש"ח בכל מועד

פרופ' מן המניין ב               3,965 ש"ח בכל מועד.

הסכומים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן על בסיס ינואר 1994 ויעודכנו פעמיים בשנה בחודשים ינואר ויולי, בנוסף לכך יעודכנו הסכומים ב-1.1.95 בשיעור של 8.33% וב-1.1.96 בשיעור של 7.69%.

 

2.       מענק עפ"י קריטריונים

המענק האקדמי-אוניברסיטאי עפ"י קריטריונים, ישולם לחבר הסגל האקדמי הבכיר כמפורט לעיל, בארבעה תשלומים שקליים שווים, בחודשים: ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר של כל שנה קלנדרית ובסכומים המירביים הבאים:

מרצה                                2,475 ש"ח בכל מועד

מרצה בכיר                        2,800 ש"ח בכל מועד

פרופ' חבר                         2,925 ש"ח בכל מועד

פרופ' מן המניין א               3,500 ש"ח בכל מועד

פרופ' מן המניין ב               3,965 ש"ח בכל מועד.

 

הצהרה על הקדשת זמן מלא למוסד

הנני מאשר ומצהיר בזה שבתקופה בת חמישה חודשים שלגביהם חתמתי בראשי תיבות במשבצות המתאימות, לא עסקתי בהוראה, מחקר, תכנון, ייעוץ או בכל עיסוק סדיר או מתמשך אחר מחוץ לאוניברסיטה, בין כשכיר בין כקבלן עצמאי, בין כיועץ, בין כמקבל שכר סופרים*, בין כשותף, ובין בכל צורה אחרת, בתמורה כספית או אחרת ששווייה ברוטו (לפני ניכוי מס):

1,500 ש"ח לחודש למרצה או מרצה בכיר,

1,700 ש"ח לחודש לפרופסור חבר או פרופסור מן המניין,

ו/או לא קיבלתי בתקופה האמורה תשלום מזדמן ממקור כלשהו העולה על – 7,500 ש"ח למרצה או מרצה בכיר

ו-8,500 ש"ח לפרופסור או פרופסור מן המניין.

*  *  *

האמור לעיל אינו חל במקרים הבאים:

1.       הוראה במכינות קדם אקדמיות, קורסים לתלמידי חו"ל, קורסים לנוער שוחר מדע ותוכניות לימודים המיועדות לכוחות הביטחון.

2.       העסקה באחת מן האוניברסיטאות בארץ, כמורה מן החוץ בהיתר מיוחד שיינתן ע"י הרקטורים של שני המוסדות.

3.       העסקה נוספת, באופן חריג, באותה האוניברסיטה (כולל מדרשת פיינברג) באישור מיוחד של הרקטור.

כל עבודה אחרת באוניברסיטה נחשבת כעבודה מחוץ לאוניברסיטה.

 

*  *  *

תקופה א                                                   תקופה ב

--- אוקטובר          --- ינואר                           --- אפריל              --- יולי

---נובמבר              --- פברואר                        --- מאי --- אוגוסט

--- דצמבר --- מרץ                         --- יוני                  --- ספטמבר           

                     

חודש אחד מבין השלושה.

תאריך: _________                                                          חתימה: ______________

 

הנני מחזיר את הטופס הנ"ל ללא מלוי החלק העליון.

ידוע לי כי במקרה זה לא אהיה זכאי לתוספת של הקדשת זמן מלא.

תאריך: _________                                                          חתימה: ______________

* לא כולל תמלוגים עבור ספרים מדעיים.

 

29 במאי 1994

לכבוד

פרופ' ______

יו"ר ארגון הסגל האקדמי הבכיר

כאן

 

שלום רב,

 

הריני להודיעך שמורים במסלול המקביל (המסלול הנלווה באוניברסיטת תל אביב ומסלול מומחים באוניברסיטת חיפה) המועסקים במשרה מלאה יהיו זכאים לתוספת מחקר ג עפ"י האמור בסעיף ד 30-26 לתקנון למתן תוספות מחקר מדצמבר 1991, אך בשיעורים מוגדלים מוצעים שהם 13.5% במקום 7.5% כיום, וזאת במגבלות הקיימות לפי התקנון הנ"ל.

כמו כן חלק מן המורים הנ"ל יהיה זכאי למענקי הצטיינות בהוראה.

הקריטריונים המדויקים יעובדו בכל מוסד בנפרד וידווחו לות"ת כדלהלן:

1.       ל-10% מן המורים הטובים ביותר – מענק בשיעור של 15% משכרם.

2.       ל-15% מן המורים הבאים אחריהם בדירוג ההוראה – מענק בשיעור של 10% משכרם.

 

                                                                                                    בברכה

                                                                                                    נשיא

 

לכבוד

פרופ' ________

יו"ר ועד הסגל האקדמי הבכיר

כאן

 

שלום רב,

עובדים תקניים במסלול חוקרים של האוניברסיטאות, שאינם מועסקים על חשבון תקציבי מחקר חיצוניים, יהיו זכאים למחצית של המענק האקדמי-אוניברסיטאי – בגין הקדשת זמן מלא למוסד.

 

                                                                                                    בברכה

                                                                                                    נשיא

29 במאי

לכבוד

פרופ' ________

יו"ר ועד הסגל האקדמי הבכיר

כאן

 

שלום רב,

הריני להודיעך, כי כהוראת שעה יהיה דין הוראה כמורה מן החוץ בהיקף של עד 4 ש"ש באחת המכללות האזורית (הר"מ), כדין הוראה כמורה מן החוץ באחת מן האוניברסיטאות בארץ, בהתאם למכתבי מהיום בדבר הנהגת מענק להקדשת זמן מלא למוסד.

הוראת שעה זו תהייה בתוקף למשך שנה אחת לפחות, ולכל היותר למשך שלוש שנים, עד למימוש מדיניות ות"ת והמועצה להשכלה גבוהה בעניין העסקת סגל מורים קבוע ובמשרה מלאה בכללות הנ"ל.

                                                                            

                                                                                                    בברכה

                                                                                                    נשיא

המכללות האזוריות

1.       מכללת אילת

2.       מכללת הנגב ע"ש ספיר – שער הנגב

3.       מכללת אחוה

4.       מכללת מנשה

5.       מכללת עמק הירדן

6.       מכללת עמק יזרעאל – אוהל שרה

7.       מכללת הגליל המערבי

8.       מכללת תל-חי

9.       מכללת יהודה ושומרון

10.   מכללת אשקלון

 

29 במאי

לכבוד

יו"ר ועד הסגל האקדמי

כאן

שלום רב,

הנדון: מענק אקדמי – אוניברסיטאי על שני חלקיו

הנני להביא לידיעתך כי הסכום המצטבר של כל תוספות המחקר, תוספת תפקיד והמענק האקדמי האוניברסיטאי על שני חלקיו לפי מכתבו של הנשיא מיום ______ לא יעלה על 90% ממשכורתו שעפ"י לוח השכר, של חבר הסגל בחישוב שנתי.

                                                                                                    בברכה

                                                                                                    נשיא

29 במאי

לכבוד

יו"ר ועד הסגל האקדמי

כאן

 

שלום רב,

 

ברצוני להודיעך שלאחר חתימת ההסכם הקיבוצי לשנים 1996-1993 תגדיל הנהלת האוניברסיטה החל מ-1.10.94 את השיעורים האחוזיים הנהוגים כיום לגבי תוספת מחקר ברבע (למשל מי שמקבל היום 12% יקבל 15%).

התוספת של 5% תמורת השגת יותר ממענק אחד, תישאר בעינה.

כמו כן, יעודכנו המדרגות המזכות את אחוזי התוספת הנהוגים באותו שיעור.

                                                                                                        בברכה

                                                                                                    נשיא

 

29 במאי 1994

לכבוד

פרופ' אמנון פזי

יו"ר ות"ת

המועצה להשכלה גבוהה

ירושלים

 

שלום רב,

 

הנני להודיעך כי באוניברסיטה / _____________ טכניון / מכון ויצמן ישולמו לאנשי הסגל האקדמי הבכיר החל מ-1.1.94 מענק אקדמי / אוניברסיטאי על פי הנוהלים והכללים המפורטם במכתבי אל ראש ארגון הסגל האקדמי באוניברסיטה, אשר העתקו מצורף בזה.

אני מתכוון להעביר לך את הקריטריונים וההליכים על פיהם ישולמו מענקים אלה ואת פירוט הביצוע במועדים שייקבעו ולהודיע לך על שינוי בכללים ובנוהלים שיחולו בעתיד.

 

                                                                                                    בברכה

                                                                                                    נשיא

 

ג בתמוז תשנ"ד

12 ביוני 1994

לכבוד

מר משה ויגדור

מנכ"ל למינהל

האוניברסיטה העברית

ירושלים

 

שלום רב,

הנדון: מענק אקדמי – אוניברסיטאי

הננו להביא לידיעתכם כי סכומי המענק האקדמי – אוניברסיטאי, של פרופסור מן המעניין חולקו לשנים, כאשר:

1.       הזכאות לרמה א מתייחסת לפמ"ה עם וותק בין 10 ל-21 שנים.

2.       הזכאות לרמה ב מתייחסת לפמ"ה עם וותק מ-22 שנים ומעלה.

                                                                                                    בברכה

                                                                                                    יוחנן לוין

                                                                                                    אחראי על מערכת השכר

העתקים

פרופ' א. פזי – יו"ר ות"ת

מר ג. זילכה – מנכ"ל ות"ת

פרופ' י. אורגלר

 

 

נספח ב

31.5.94

לכבוד

פרופ' ע. קומורניק

יו"ר המועצה המתאמת של ארגוני

הסגל האקדמי באוניברסיטאות

שלום רב,

הנדון:   1. עוזרי הוראה ומחקר

                2. מורים מן החוץ המועסקים ברמה א

 

אני מבקש להעלות בכתב את ההסכמות על השינויים בתנאי ההעסקה והשכר של עוזרי ההוראה והמחקר והמורים מן החוץ, המועסקים עפ"י רמה א, כפי שהתבקשו במהלך המו"מ עם המועצה המתאמת, כדלהלן:

 

1.       עוזרי הוראה ומחקר

בסעיף זה "עוזרי הוראה ומחקר" הם עוזרי הוראה ומחקר שהעסקתם זו היא עבודתם היחידה, על פי הנוהל האקדמי הנוהג בכל מוסד המאפשר ומגביל עבודה מחוץ למוסד.

1.1   שכרם של עוזרי הוראה ומחקר (כמפורט בלוח השכר המצורף) יעודכן לפי שכר אסיסטנט א על פי הנוסחה הקיימת במועדי העדכון של שכר הסגל הזוטר.

1.2   עוד הוראה ומחקר החל בשנה השנייה לעבודתו במינוי אקדמי כלשהו אך לא לפני ה-1.1.94, יהיה זכאי להצטרף לקופת גמל כאשר שיעורי ההפרשות יהיו כדלהלן:

בשנת עבודתו השנייה, במינוי כנ"ל         - הפרשת מעביד 2.5%

                                  השתתפות העובד 2.5%

בשנת עבודתו השלישית, במינוי כנ"ל  - הפרשת מעביד 3.5%

                                  השתתפות העובד 3.5%

בשנת עבודתו הרביעית, במינוי כנ"ל   - הפרשת מעביד 4.5%

                                  השתתפות העובד 4.5%

בשנת עבודתו החמישית, במינוי כנ"ל  - הפרשת מעביד 5%

                                  השתתפות העובד 5%

1.3   עוזר הוראה ומחקר, החל בשנה השנייה לעבודתו במינוי אקדמי כלשהו, אך לא לפני ה-1.1.94, יהיה זכאי להצטרף לקרן השתלמות, כאשר שיעורי ההפרשות יהיו כדלהלן:

1.3.1          בשנה השנייה לעבודתו במינוי כנ"ל:

הפרשות מעביד – 5.0%

השתתפות העובד – 2.5%

1.3.2          למרות האמור בס"ק 1.3.1 לעיל, לעוזר הוראה ומחקר שקיבל מינוי כנ"ל לשנה שנייה ואשר הצטרף לקרן השתלמות ייעשו הפרשות למפרע גם עבור השנה הראשונה אך לא לפני ה-1.1.94.

1.3.3          החל בשנה השלישית לעבודתו במינוי כנ"ל:

הפרשות מעביד – 7.5%

הפרשות העובד – 2.5%

1.3.4          שנת עבודה לצרכי סעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל היא שנת לימודים אקדמית מלאה או חלק ממנה, אך לא פחות מ-9 חודשי העסקה.

1.3.5          עוזרי הוראה ומחקר שהאוניברסיטה היא מקום עבודתם היחיד, המועסקים בשנה אקדמית אחת בשני סמסטרים מלאים ורצופים, תקופת העסקתם תהיה 9 חודשים.

עוזרי הוראה כנ"ל, המועסקים סמסטר אחד מלא, תקופת העסקתם תהיה 4.5 חודשים. בכל מקרה, תקופת העסקה באותה שנה אקדמית לא תעלה על 12 חודשים.

תקופת העסקתו של "עוזר הוראה ומחקר" המועסק במחקר תהייה לפרק הזמן הדרוש לביצוע חלקו בעבודת המחקר.

1.3.6          עוזרי הוראה ומחקר שהינם תלמידים לתואר שני ושלישי, המלמדים בשני סמסטרים רגילים יבוטחו בפוליסת ביטוח לכיסוי תאונות אישיות, עד סוף אותה שנה אקדמית, בתנאי שהם פעילים בקמפוס בתקופת הקיץ – על פי הצהרה שתינתן חודש ימים לפני תום העסקתם.

1.3.7          ניכוי השכר בתקופת השביתה יוחזרו לעוזרי ההוראה – במתכונתה המוסכמת שהופעלה לגבי הסגל האקדמי הבכיר והזוטר.

1.3.8          אני מבקש להבהיר כי עוזרי הוראה ומחקר אשר קיבלו מכתבי פיטורים או שכתבי המינוי שלהם בוטלו וחודשו ללא רצף זנים בין כתב המינוי שבוטל לזה שחודש – יבוטלו מכתבי הפיטורים, כתבי המינויים החדשים לגביהם ייראו ככאלו שיצרו רצף העסקה, על כל המשתמע מכך ובלבד שבעלי המינוי כנ"ל ימלאו את כל החובות של הסמסטר השני המתחייבות מכתב המינוי.

2.       מורים מן החוץ המועסקים ברמה א

2.1   סעיף זה מתייחס למורה מן החוץ המועסק ברמה א והעסקתו זו הינה עבודתו היחידה, על פי הנוהל האקדמי הנוהג בכל מוסד – המאפשר ומגביל עבודה מחוץ למוסד.

2.2   שכרם של מורים מן החוץ ברמה א, החל מ-1.1.94, יהיה 120.2 x 3.75 ש"ח ליחידת הוראה חודשית ויעודכן בשיעורים ובמועדי העדכון של שכר הסגל הזוטר.

2.2.1          תקופת העסקתו של מורה כנ"ל, המועסק בסמסטר אחד תהייה 4.5 חודשים.

2.2.2          תקופת העסקתו של מורה כנ"ל, המועסק ב-2 סמסטרים, תהייה 9 חודשים.

2.2.3          מורה מן החוץ כמוגדר בסעיף זה, שהועסק בתשנ"ד ב-2 סמסטרים לפחות, יקבל ב-15.8.94 מענק חד-פעמי, בסכום המתקבל מהכפלת כל יחידת הוראה ב- -.500 ש"ח אך לא יותר מ-2,000 ש"ח.

2.3   תלמידים לתואר שני ושלישי המועסקים כמורים מן החוץ כמוגדר בסעיף 2.1 לעיל המלמדים 6 יחידות הוראה פרונטליות בשבוע, או ביחידות מקבילות כגון 12 שעות תירגול, יועברו החל מיום 1.10.94 למסלול מינויים אקדמי אחר באוניברסיטה.

סעיף זה לא יחול על הטכניון.

2.4   ור"ה תמנה ועדה, שאליה יצורף נציג אחד מהמועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר, שתבחן ותציע הגדרות לגבי המעמד והשכר של סגל ההוראה באוניברסיטאות, המוגדר עד כה כמורה מן החוץ ברמה א.

על הועדה לסיים עבודתה עד 30.9.94.

2.5   .

2.5.1          שיטת החישוב של יחידות ההוראה והתעריף של מורים מן החוץ באוניברסיטת חיפה, יהיה בהתאם לכללים הנהוגים במוסדות להשכלה גבוהה, המתעדכנים מדי פעם ע"י ות"ת.

2.5.2          הפער הקיים לגבי מורים מן החוץ המועסקים באוניברסיטת חיפה על פי תעריף מקומי של מורים מן החוץ ייסגר באופן הבא:

50% מן הפער ייסגר ביום 1.10.94

ו-50% מן הפער ייגר ביום 1.10.95

2.5.3          למען הסר ספק האמור בסעיף 2 לעיל ולהלן על כל סעיפיו הקטנים, לעיל ולהלן יחול על המורים מן החוץ באוניברסיטת חיפה הזכאים להיות מועסקים על פי רמה א.

2.6   מורים מן החוץ ברמה א שהינם תלמידים לתואר שני ושלישי, המלמדים בשני סמסטרים רגילים, יבוטחו בפוליסת ביטוח לכיסוי תאונות אישיות עד סוף אותה שנה אקדמית – בתנאי שהם פעילים בקמפוס בתקופת הקיץ – על פי הצהרה שתינתן חודש ימים לפני תום העסקתם.

2.7   ניכוי השכר בתקופת השביתה יוחזרו למורים מן החוץ, כמוגדר בסעיף 2.1 לעיל, במתכונת המוסכמת שהופעלה לגבי הסגל האקדמי הבכיר והזוטר.

2.8   אני מבקש להבהיר כי מורים מן החוץ כמוגדר בסעיף 2.1 אשר קיבלו מכתבי פיטורים או שכתבי המינוי שלהם בוטלו וחודשו ללא רצף זנים בין כתב המינוי שבוטל לזה שחודש – יבוטלו מכתבי הפיטורים, וכתבי המינויים החדשים לגביהם ייראו ככאלה שייצרו רצף העסקה, על כל המשתמע מכך ובלבד שבעלי המינוי כנ"ל ימלאו את כל החובות של הסמסטר השני המתחייבות מכתב המינוי.

 

                                                                                        בברכה

                                                                                        פרופ' יאיר אורגלר

                                                                                        יו"ר ועדת השכר – ור"ה

העתקים:

חברי ור"ה

מר גורי זילכה – מנכ"ל ות"ת

מר יוחנן לוין – ות"ת

 

טבלת שכר – עוזר הוראה – לא הוקלד ראה במקור.

 

 

 


הסכם קיבוצי בנושא מורה עוזר ועוזרי הוראה - 14-10-1997

הסכם קיבוצי מיוחד

שנערך ונחתם בתל-אביב, ביום 14 לחודש 10, 1997

 

בין

אוניברסיטת תל אביב

(שתיקרא להלן, לשם הקיצור בשם "האוניברסיטה")

מצד אחד

לבין

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב

(שייקרא להלן, לשם הקיצור, בשם "הארגון")

מצד שני

הואיל              והצדדים ניהלו ביניהם משא ומתן בדבר תנאי שכר של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב,

והואיל             והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות שהושגו ביניהם במהלך משא ומתן זה,

 

לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 

1.           המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

2.           העסקת תלמידי תואר שלישי שאינם מועסקים כמדריך אסיסטנט באוניברסיטת תל אביב:

2.1   ככלל, יועסק תלמיד לתואר שלישי שהאוניברסיטה מבקשת להעסיקו בשירותה, כולל תלמיד במסלול ישיר לתואר שלישי, שאינו מדריך או אסיסטנט, במעמד של מורה עוזר.

הוראה זו לא תחול על תלמידים לתואר שלישי שיועסקו על חשבון תקציבי מחקר ו/או פרוייקטים, במסלול חוקרים, בהעסקה לחלקי סמסטר, ביחידה לשפות, בחטיבה לתוכניות מיוחדות.

כמו כן לא תחול הוראה זו על תלמידים לתואר שלישי המועסקים ביחידות נוספות בהן הועסקו בשנת הלימודים תשנ"ז במסלולים אחרים אלא אם כן הם מועסקים ביחידה בה הם לומדים.

2.2   מורה עוזר לצרכי הסכם זה פירושו – תלמיד לתואר שלישי באוניברסיטת תל אביב, המועסק בהתאם להוראת שעה בדבר העסקת מורים עוזרים באוניברסיטה, שהעתק ממנו מצ"ב להסכם זה.

2.3   העסקתם של מורים עוזרים תיעשה בכפוף לתנאים שיפורטו להלן ולמהלך תקופת שנות הלימודים תשנ"ח תשנ"ט בלבד.

ולהלן התנאים:

2.3.1          משך המינוי של מורה עוזר המועסק במשך שני סמסטרים יהיה שנים-עשר חודשים. משך המינוי של מורה עוזר המועסק במשך סמסטר אחד יהיה שישה חודשים.

2.3.2          מועד תחילת העסקתו של מורה עוזר יהיה 1.10 או 1.4.

2.3.3          היקף ההעסקה:

מספר המורים עוזרים שיועסקו בשנה"ל תשנ"ח ותשנ"ט והיקף העסקתם לא יפחת באופן משמעותי מהיקף המשרות ומספר המועסקים בשנה"ל תשנ"ז, במסלול תלמידי מחקר. שינוי עד ל-5% לא ייחשב כשינוי משמעותי לצרכי סעיף זה.

לא יחול שינוי לרעה בחישוב שעות העבודה של מורה עוזר לעומת החישוב שנהג בשנה"ל תשנ"ז לגבי חישוב שעות עבודה של המועסקים במסלול ההעסקה של תלמידי מחקר.

2.3.4          מורה שהועסק בשנה"ל תשנ"ז במסלול ההעסקה של תלמידי מחקר, למהלך שני סמסטרים, עבודתו בשנה"ל תשנ"ח לא תרוכז בסמסטר אחד בלבד, אלא אם הדבר נובע מצרכים אקדמיים.

2.3.5          שכרם של מורים עוזרים יהיה כמפורט בטבלת השכר המצורפת בזאת.

טבלת שכר זו תעודכן מעת לעת ע"י ות"ת כפי שהיה נהוג עת עתה כנגזר מהסכמי הסגל האקדמי הבכיר.

2.3.6          בנוסף לשכרם יהיו המורים עוזרים זכאים לקבלת זכויות אלה:

2.3.6.1        הפרשה חודשית לקרן השתלמות "המשתלם". ההפרשות לקרן תהיינה בדרך של ניכוי 2.5% משכרו של העובד ו-7.5% על חשבון האוניברסיטה ובסה"כ 10%.

2.3.6.2        ביטוח בקופת גמל, שתיבחר ע"י הארגון בתיאום עם האוניברסיטה.

ההפרשות החודשיות לקופה תהיינה בשיעור של 5% שינוכו משכרו של העובד ו-5% על חשבון האוניברסיטה ובסה"כ 10%.

2.3.6.3        החל מיום 1.10.97 יהיו מורים עוזרים זכאים להקצבה לקרן לקשרי מדע בין לאומים בשיעור של 50% מההקצבה הנוהגת לגבי אסיסטנטים ומדריכים המועסקים בשירות האוניברסיטה.

מורה עוזר (ג) יהא זכאי למחצית מההקצבה של אסיסטנט (ב).

מורה עוזר (ד) יהא זכאי למחצית מההקצבה של מדריך.

2.4   תלמידי תואר שלישי שהועסקו בשנה"ל תשנ"ז במסלול העסקה של תלמידי מחקר, יקבלו פיצוי חד פעמי בשיעור של 16% משכרם בשנה"ל תשנ"ז.

2.5   תלמידי תואר שלישי שיועסקו בשירות האוניברסיטה החל משנת הלימודים תש"ס (1.10.99) יועסקו החל ממועד זה במסלול אסיסטנט / מדריך ובכפוף להוראות סעיף 2.6 שלהלן.

2.6   מוסכם כי:

2.6.1          הוראה זו לא תחול על תלמידים לתואר שלישי שיועסקו על חשבון תקציבי מחקר ו/או פרוייקטים במסלול חוקרים, בהעסקה לחלקי סמסטר, ביחידה לשפות ובחטיבה לתוכניות מיוחדות.

כמו כן לא תחול הוראה זו על תלמידים לתואר שלישי המועסקים ביחידות נוספות בהן הועסקו בשנת הלימודים תשנ"ז במסלולים אחרים אלא אם כן הם מועסקים ביחידה בה הם לומדים.

2.6.2          המעבר למסלול אסיסטנט מדריך לא ימומן מקיצוץ בהיקף העסקה שנהג לגבי המורים עוזרים.

תלמידי תואר שלישי שהועסקו בשנה"ל תשנ"ז במסלול אסיסטנט-מדריך, וימשיכו להיות מועסקים בשנה"ל תשנ"ח ותשנ"ט, ימשיכו להיות מועסקים לפי מסלול זה.

2.6.3          טבלאות השכר של אסיסטנטים מדריכים יעודכנו מעת לעת ע"י ות"ת כפי שהיה נוהג עד כה, כנגזר מהסכמי הסגל האקדמי הבכיר.

2.6.4          החל מיום 1.10.97 יבוטחו האסיסטנטים והמדריכים המועסקים באוניברסיטה בביטוח בקרן פנסיה צוברת שתיקבע לפי בחירת הארגון ובתיאום עם האוניברסיטה.

ההפרשות החודשיות לקרן הפנסיה תהיינה בדרך של ניכוי – 5% משכרו של העובד ו-5% על חשבון האוניברסיטה ועוד 8.33% במקום פיצויי פיטורים (סה"כ השתתפות האוניברסיטה 13.33%).

ממועד זה ואילך, לא יבוטחו עוד האסיסטנטים והמדריכים בקופת התגמולים של הסגל האקדמי באוניברסיטת תל-אביב.

 

3.           העסקת תלמידי תואר שני במסלול עוזרי הוראה:

3.1   החל משנה"ל תשנ"ח תהייה תקופת העסקתו של עוזר הוראה כמפורט להלן:

3.1.1          משך ההעסקה של עוזר הוראה המועסק סמסטר אחד יהיה חמישה חודשים.

עוזר הוראה המועסק בסמסטר א יועסק מיום 1.10 ועד ל-28.2;

עוזר הוראה המועסק בסמסטר ב יועסק מיום 1.3 ועד ל-31.7.

3.1.2          משך ההעסקה של עוזר הוראה המועסק שני סמסטרים יהיה עשרה חודשים, מיום 1.10 ועד ל-31.7.

העסקת עוזרי הוראה בסמסטר קיץ תיעשה במינוי נוסף ונפרד.

3.2   עוזר הוראה יהיה זכאי לקבלת זכויות אלה:

3.2.1          האוניברסיטה תבטח את עוזרי ההוראה בקופת גמל.

ההפרשות החודשיות לקופה תהיינה בשיעור של ניכוי 5% ממשכורתו של עוזר הוראה והפרשת המעביד של 5% על חשבון האוניברסיטה ובסה"כ 10%.

3.2.2          עוזרי הוראה יהיו זכאים להצטרף לאחר שני סמסטרים להעסקתם, לקרן השתלמות "המשתלם" המתנהלת בבנק הבינלאומי, וזאת למפרע מתחילת העסקתם.

מוסכם בזאת כי האוניברסיטה תפריש, מדי חודש, סכום השווה לסך של 7.5% מהמשכורת ותנכה במקביל 2.5% ממשכורתם של עוזרי ההוראה לקרן זו.

3.3   כללי העסקתם של עוזרי ההוראה יהיו בהתאם להוראות נוהלי "עוזרי הוראה ומחקר" הנוהג באוניברסיטה והכללים הנקובים בנספח "כללי העסקת עוזרי הוראה" המצ״ב, והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

כל מקרה בו תהייה סתירה בין הוראות נוהל "עוזרי הוראה ומחקר" לבין נספח "כללי העסקת עוזרי הוראה" – תגברנה הוראותיו של הנספח.

3.4   עדכון טבלאות השכר של עוזרי הוראה ייעשה מעת לעת על ידי ות"ת כנגזר מהסכמי הסגל הבכיר וכפי שהיה נהוג עד כה ועפ"י הנוסחה שלהלן:

ממשכורתו החודשית המשולבת של אסיסטנט א

3.5   עוזרי הוראה שהועסקו בשנה"ל תשנ"ז יהיו זכאים לקבלת פיצוי מיוחד בתנאים כמפורט להלן:

3.5.1          עוזר הוראה אשר הועסק בשנה"ל תשנ"ז במשך שני סמסטרים (8 חודשים) או בסמסטר אחד (4 חודשים), יקבל פיצוי חד פעמי בשיעור של 18% מהשכר ששולם לו בשנה"ל תשנ"ז.

הוראה זו לא תחול על עוזר הוראה שהועסק בשנה"ל תשנ"ז בסמסטר א בלבד ואינו מועסק בשירות האוניברסיטה בשנה"ל תשנ"ח.

3.5.2          הוראה בסמסטר קיץ לא תיחשב כעבודה לצרכי האמור בסעיף זה.

3.6   מספר עוזרי ההוראה שיועסקו בשנה"ל תשנ"ח ותשנ"ט והיקף העסקתם, לא יפחת באופן משמעותי מהיקף המשרות ומספר המועסקים שהועסק כעוזרי הוראה בשנה"ל תשנ"ז.

שינוי עד ל-5% לא ייחשב כשינוי משמעותי לצרכי סעיף זה.

 

4.           חישוב מספר שעות עובדתם של תלמידי תואר שני המועסקים לפי שעות בתרגול או הדרכה במעבדות, ייעשה לפי מפתח של 1.22 שעות עבודה לכל שעת הדרכה או תרגיל; בתוקף מיום 1.10.96.

החל משנה"ל תש"ס, כל תלמידי תואר שני שיועסקו בשירות האוניברסיטה, יועסקו במסלולי עוזרי הוראה.

הוראה זו לא תחול על העסקה על חשבון תקציבי מחקר ו/או פרוייקטים, מסלול חוקרים, העסקה לחלקי סמסטר וההעסקות ביחידה לשפות וביחידה ללימודי עברית.

 

5.           מורה מן החוץ

האוניברסיטה תעסיק במעמד של מורה מן החוץ בדרגה 1 או א' עובדים אשר האוניברסיטה אינה מקום עבודתם היחיד.

העסקת עובדים אשר האוניברסיטה היא מקום עבודתם היחיד, תיעשה במסלול המקביל בהתאם לתקנון המנויים במסלול המקביל למורים ולהוראות השעה לתקנון או באחד ממסלולי ההעסקה האחרים הנהוגים באוניברסיטה. עובד שהאוניברסיטה היא מקום עבודתו היחיד, שהועסק בשנה"ל תשנ"ז כמורה מן החוץ והאוניברסיטה תבקש להעסיקו בשנה"ל תשנ"ח, יועסק במסלול המקביל.

 

6.           .

6.1   חברי הסגל האקדמי הזוטר יחזרו מיד לעבודה ויבצעו את כל המטלות שהיו אמורים למלא, או מטלות אחרות במסגרת תפקידיהם, כמו בדיקת בחינות, אשר לא בוצעו במסגרת השביתה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המטלות שיידרשו חברי הסגל האקדמי הזוטר לבצע יהיו מטלות שהוטלו, או תחליפיהן, במסגרת העסקתם ובהתאם למינויים.

6.2   האוניברסיטה תפנה, מיד עם חזרת חברי הסגל האקדמי הזוטר לעבודה, לרשויות המוסמכות, בבקשה לאשר החזר השכר אשר נוכה בגין ימי השביתה.

 

7.           שקט תעשייתי

7.1   הסכם זה ממצה את כל תביעות הארגון לתקופת תוקפו.

7.2   הארגון יודיע על ביטול כל סכסוכי העבודה, לרבות הפסקת השביתה.

בכפוף להוראות סעיף 6 דלעיל, כל העובדים המשתייכים לסגל האקדמי הזוטר, יחזרו מיד לעבודה ויבצעו את כל המטלות שהיו אמורים למלא במסגרת תפקידיהם, כמו בדיקת בחינות אשר לא בוצעה במסגרת השביתה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המטלות שיידרשו חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר לבצע יהיו המטלות שהוטלו – או תחליפיהן – במסגרת העסקתם בשנת הלימודים תשנ"ז.

7.3   הארגון מתחייב לשמור על שקט תעשייתי ולא לנקוט צעדים ארגוניים או כל פגיעה אחרת בסדרי העבודה התקינים במשך תוקפו של הסכם זה בנושאים המוסדרים בו.

7.4   מובהר בזאת כי חילוקי דעות לפי הסכם זה בתקופת ההסכם, ייושבו בהליך יישוב חילוקי דעות בין נציגי הארגון ונציג האוניברסיטה, ואם לא יגיעו להסכמה, יוכרעו ע"י בורר מוסמך.

7.5   בתום תוקפו של ההסכם או עם ביטולו, יהיה הארגון רשאי לנקוט בצעדים שייראו לו עפ"י דין. מוסכם ומובהר כי ההליך הקבוע בחוק יישוב סכסוכי עבודה לגבי פנייה להליך יישוב חילוקי דעות, לא יחול על יחסי הצדדים כל עוד לא נתנו לכך הסכמתם מראש ובמפורש.

7.6   הסכם זה אינו פוגע בתוקפם של הסכמים או הסדרים הקיימים בין הצדדים ככל שאינם סותרים הסכם זה.

7.7   מוסכם בזאת כי הוראת השעה להעסקת מורים עוזרים באוניברסיטת תל-אביב והוראת השעה לתקנון המסלול המקביל למורים, לא ישונו במהלך תוקפו של הסכם זה, אלא אם כן נתן הארגון את הסכמתו לשינוי.

 

8.           תוקף ההסכם:

8.1   תוקפו של הסכם קיבוצי מיוחד זה הינו לשנים תשנ"ח תשנ"ט [1.10.97 – 30.3.99].

8.2   אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 19 לחוק הסכמים קיבוציים.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

__________________                                                                            ___________________

           האוניברסיטה                                                                                                           הארגון


נספח כללי העסקה עוזרי הוראה - 1997

נ ס פ ח

כללי העסקה עוזרי הוראה

1.           היקף העסקה:

1.1   ככלל, משרה של עוזר בהוראה או עוזר במחקר היא עד 18 שעות עבודה בשבוע. תקופת המינוי כוללת את הכנת הקורס, בדיקת בחינות, עבודות ותרגילים, גם אם יתבצעו לפני או אחרי תקופת המינוי הקושרים לשנה"ל הרלוונטית.

1.2   שעת עבודה תיחשב כשעה בפועל שמקדיש העוזר בהוראה או העוזר במחקר במילוי תפקידו, ואינה כוללת את הזמן הדרוש לו עבור הכנה אישית.

1.3   שעת הוראת כיתה תיחשב לשתי שעות תעסוקה אחרת, שעות הוראת כיתה יכללו:

(1)   מתן תרגילים (באחריות מורה בכיר).

(2)   הדרכה בניסויים ותרגילים בקבוצות במעבדות.

(3)   הדרכה ביבליוגרפית בכיתה

(4)   שיעורי הוראה פרונטליים – שעת הוראה פרונטלית תיחשב ל-2.75 שעות.

1.4   מינוי עוזר הוראה א עוזר מחקר יהיה בהיקף של ¼ משרה ומעלה.

2.           חופשה שנתית:

עוזרי הוראה זכאים לחופשה שנתית של 14 ימי לוח. חופשה זו אינה ניתנת לצבירה ואינה ניתנת לפדיון ועל עוזר ההוראה לנצלה במהלך תקופת המינוי.

3.           חופשת מחלה:

עוזרי ההוראה זכאים לחופשת מחלה של 30 יום בשנה עפ"י אישורים רפואיים, וניתנת לצבירה.

4.           פטור משכר לימוד:

עוזרי ההוראה זכאים לפטור משכר לימוד, עבורם ובאוניברסיטת תל אביב בלבד.

עוזר הוראה המועסק למהלך 10 חודשים, יהיה זכאי לפטור מלא משכר לימוד – יחסית להיקף המשרה, ואילו עוזר הוראה המועסק באופן שונה, יהיה זכאי לפטור באופן יחסי לתקופת העסקתו ולהיקפה.

5.           ביטוח חיים:

עוזרי הוראה המועסקים במשרה מלאה זכאים להיות מבוטחים עפ"י פוליסת ביטוח החיים הקולקטיבית של עובדי האוניברסיטה.

6.           דמי נסיעה:

עוזרי הוראה זכאים לתשלום נסיעות לעבודה ובחזרה בהתאם לנהלים המקובלים.

_________________

ארגון הסגל האקדמי הזוטר

אוניברסיטת תל-אביב

הסכם קיבוצי מקומי 06-03-2000

הסכם

שנערך ונחתם בתל אביב ביום 6 לחודש מרץ 2000

 

בין

אוניברסיטת תל-אביב

(שתיקרא להלן, לשם הקיצור בשם "האוניברסיטה")

מצד אחד

לבין

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב

(שייקרא להלן, לשם הקיצור, בשם "הארגון")

מצד שני

מבוא

הואיל              והצדדים ניהלו ביניהם משא ומתן בדבר תנאי שכר של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב,

והואיל             והצדדים מבקשם לעגן את ההסכמות שהושגו ביניהם במהלך משא ומתן זה,

 

לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

1.           המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

2.           העסקת תלמידי תואר שלישי שאינם מועסקים כמדריך אסיסטנט באוניברסיטת תל אביב:

2.1   תלמיד לתואר שלישי שהאוניברסיטה מבקשת להעסיקו בשירותיה, כולל תלמיד במסלול ישיר לתואר שלישי, שאינו מדריך או אסיסטנט, יועסק במעמד של מורה עוזר

הוראה זו לא תחול על תלמידים לתואר שלישי שיועסקו במחקר על חשבון תקציבי מחקר ו/או פרוייקטים, במסלול חוקרים, בהעסקה לחלקי סמסטר, ביחידה לשפות, בחטיבה לתוכניות מיוחדות.

2.2   .

2.2.1          תלמיד לתואר שלישי המועסק באוניברסיטה בשנת הלימודים תש"ס וזו היא שנת לימודיו הרביעית ומעלה, לתואר בפקולטות למדעי הרוח, ניהול, חברה, אומנויות ומשפטים, יועבר בסמסטר ב' תש"ס, למסלול "אסיסטנט מדריך".

2.2.2          בשנת הלימודים תשס"א יועברו כל יתר התלמידים לתואר שלישי המועסקים באוניברסיטה באחת הפקולטות המנויות בסעיף 2.2.1 לעיל, למסלול "אסיסטנט מדריך".

2.2.3          בשנת הלימודים תשס"ב יועברו למסלול "אסיסטנט מדריך" כל יתר תלמידי תואר שלישי שיועסקו באוניברסיטה שזו היא שנת לימודיהם השלישית ומעלה, לתואר שלישי.

2.2.4          בשנת הלימודים תשס"ג יועברו למסלול "מדריך" כל יתר תלמידי תואר שלישי שיועסקו באוניברסיטה שזו היא שנת לימודיהם השנייה ומעלה, לתואר שלישי.

2.2.5          בשנת הלימודים תשס"ד יועברו למסלול "אסיסטנט מדריך" כל יתר תלמידי תואר שלישי שיועסקו באוניברסיטה.

2.3   אסיסטנט / מדריך המועסק בהיקף הנופל מ-50% משרה והאוניברסיטה לא אפשרה את העסקתו בהיקף של מחצית משרה ומעלה, יהיה זכאי להקצבה לקרן לקשרי מדע בינלאומיים, ולהקצבה לקרן השתלמות, יחסית להיקף משרתו בפועל.

2.4   טבלת השכר של חברי הסגל האקדמי הזוטר בעלי מינוי של מדריך (מדריך ד"ר או מדריך) ושל אסיסטנטים (אסיסטנט ב או א) תהייה כמפורט בטבלת השכר של ות"ת, ותתעדכן באותם מועדים באותו שיעור ובאותם תנאים וסייגים, לפיהם תשתנה טבלת השכר של חבר הסגל האקדמי הבכיר, לפי הסכם או ברמה הארצית, כפי שהיה נהוג עד כה לפני ומאז שבוטל הסכם השכר הארצי מיום 31.5.94.

טבלת השכר כוללת רכיבי שכר אלה בלבד:

2.4.1          שכר משולב ותוספת לשנת ותק;

2.4.2          תוספת אקדמית.

2.5   מורה עוזר

"מורה עוזר" לצרכי הסכם זה פירושו – תלמיד לתואר שלישי באוניברסיטת תל אביב, המועסק בהתאם להוראת שעה בדבר העסקת מורים עוזרים באוניברסיטה, שהעתק ממנו מצ"ב להסכם זה.

2.6   העסקתם של מורים עוזרים תיעשה בכפוף לתנאים שיפורטו להלן;

ולהלן התנאים:

2.6.1          משך המינוי של מורה עוזר המועסק במשך שני סמסטרים יהיה שנים-עשר חודשים.

2.6.2          מועד תחילת העסקתו של מורה עוזר יהיה 1 באוקטובר או 1 באפריל.

2.6.3          שכרם של מורים עוזרים יהיה כמפורט בטבלת השכר של ות"ת.

טבלת שכר זו תעודכן מעת לעת ע"י ות"ת, כפי שהיה נהוג עד עתה כנגזר מהסכמי הסגל האקדמי הבכיר.

2.6.4          בנוסף לשכרם יהיו המורים עוזרים זכאים לקבלת זכויות אלה, בתוקף החל מיום 1.10.99:

2.6.4.1        הפרשה חודשית לקרן השתלמות "המשתלם". ההפרשות לקרן תהיינה בדרך של ניכוי 2.5% משכרו של העובד ו-7.5% על חשבון האוניברסיטה, ובסה"כ 10%.

2.6.4.2        ביטוח בקופת פנסיה צוברת, שתיבחר ע"י הארגון בתיאום עם האוניברסיטה.

ההפרשות החודשיות לקופה תהיינה בשיעור של 5% שינוכו משכרו של העובד ו-5% על חשבון האוניברסיטה, ובסה"כ 10%.

2.6.4.3        מלוא ההקצבה לקרן לקשרי מדע בינל"א הנוהגת לגבי אסיסטנטים ומדריכים המועסקים בשירות האוניברסיטה.

מורה עוזר (ג) יהא זכאי למלוא ההקצבה של אסיסטנט (ב).

מורה עוזר (ד) יהא זכאי למלוא ההקצבה של מדריך.

2.7   .

2.7.1          החל מיום 1.10.99 יבוטחו האסיסטנטים והמדריכים, המורים העוזרים, מורי המשנה ומורה עוזר לפי המסלול המקביל המועסקים באוניברסיטה בביטוח בקרן פנסיה צוברת שתיקבע לפי בחירת הארגון ובתיאום עם האוניברסיטה, והכל לפי שייקבע בהסכם המשותף שבין האוניברסיטה, הארגון והקופה.

ההפרשות החודשיות לקרן הפנסיה תהיינה בדרך של ניכוי – 5% משכרו של העובד ו-5% על חשבון האוניברסיטה, ובסה"כ 10%.

2.7.2          החל מהמועד שייקבע בהסכם האמור בסעיף 2.7.1 דלעיל להעברה לפנסיה צוברת, לא יבוטחו עוד בכפוף להוראות סעיף 2.7.2 שלהלן, האסיסטנטים, המדריכים, המורים עוזרים, מורי המשנה והמורים העוזרים במסלול המקביל, בקופת התגמולים של הסגל האקדמי באוניברסיטת תל אביב.

2.8   תלמידים הלומדים במסלול ישיר לתואר שלישי והמועסקים כמורים עוזרים או אסיסטנטים – מדריכים יהיו זכאים לתשלום "תוספת ותק תואר שני" כדלהלן;

2.8.1          מי שמועסק כאמור ביחידות בהן המושג "תואר שני" במהלך הלימוד במסלול הישיר – תשולם תוספת הוותק במועד בו זכאי התלמיד לתואר שני כאמור.

2.8.2          מי שמועסק כאמור ביחידות אחרות – תשולם תוספת הוותק ממועד "מבחן הכשירות" אך לא לפני תום שנתיים ממועד תחילת לימודיהם במסלול הישיר לתואר שלישי.

2.8.3          במניין שנים אלה יכללו גם שנות לימוד לתואר שני, אם הם כאלה.

 

3.           העסקת תלמידי תואר שני במסלול עוזרי הוראה

3.1   ככלל יועסק תלמיד לתואר שני שהאוניברסיטה מבקשת להעסיקו בשירותיה, כולל תלמיד במסלול ישיר לתואר שני, במעמד של עוזר הוראה.

הוראה זו לא תחול על תלמידים לתואר שני שיועסקו על חשבון תקציבי מחקר ו/או פרוייקטים, במסלול חוקרים, בהעסקה בהוראה לחלקי סמסטר, ביחידה לשפות ובחטיבה לתוכניות מיוחדות.

3.2   תקופת העסקתו של עוזר הוראה תהא כמפורט להלן:

3.2.1          משך ההעסקה של עוזר הוראה המועסק סמסטר אחד יהיה חמישה חודשים.

עוזר הוראה המועסק בסמסטר א יועסק מיום 1 באוקטובר ועד ל-28 בפברואר.

עוזר הוראה המועסק בסמסטר ב יועסק מיום 1 במרץ ועד ל-31 ביולי.

3.2.2          משך ההעסקה של עוזר הוראה המועסק שני סמסטרים יהיה עשרה חודשים, מיום 1 באוקטובר ועד ל-31 ביולי.

העסקת עוזרי הוראה בסמסטר קיץ תיעשה במינוי נוסף ונפרד.

3.3   עוזר הוראה יהיה זכאי לקבלת זכויות אלה, בתוקף החל מיום 1.10.00

3.3.1          האוניברסיטה תבטח את עוזרי ההוראה בקופת פנסיה צוברת שתיקבע לפי בחירת הארגון בתיאום עם האוניברסיטה. ההפרשות החודשיות לקופה תהיינה בשיעור של ניכוי 5% ממשכורתו של עוזר ההוראה והפרשת המעביד של 5% על חשבון האוניברסיטה ובסה"כ 10%.

3.3.2          עוזרי הוראה יהיו זכאים להצטרף לאחר שני סמסטרים להעסקתם, לקרן השתלמות "המשתלם" המתנהלת בבנק הבינלאומי, וזאת למפרע מתחילת העסקתם.

מוסכם בזאת כי האוניברסיטה תפריש, מדי חודש, לחשבונו בקרן, סכום השווה לסך של 7.5% מהמשכורת ותנכה במקביל 2.5% ממשכורתם של עוזרי ההוראה לקרן זו.

3.4   כללי העסקתם של עוזרי ההוראה יהיו בהתאם להוראות נוהל "עוזרי הוראה ומחקר" הנוהג באוניברסיטה והכללים הנקובים בנספח "כלל העסקת עוזרי הוראה" המצ"ב, והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

כל מקרה בו תהייה סתירה בין הוראות נוהל "עוזרי הוראה ומחקר" לבין נספח "כללי העסקת עוזרי הוראה" – תגברנה הוראותיו של הנספח.

3.5   שכרם של עוזרי ההוראה יהיה כמפורט בטבלת השכר של ות"ת, כפי שתעודכן מעת לעת ע"י ות"ת כנגזר מהסכמי הסגל הבכיר וכפי שהיה נהוג עד כה ועפ"י הנוסחה שלהלן:

      ממשכורתו המשולבת של אסיסטנט א

3.6   .

3.6.1          עוזר ההוראה יהיה זכאי, בתקופת העסקתו, לפטור משכר לימוד בגין לימודיו באוניברסיטה, יחסית לשיעור משרתו בתקופת ההעסקה ועל בסיס שכר הלימוד שהוא משלם בפועל.

3.6.2          עוזר הוראה המועסק ברציפות בסמסטר א, בסמסטר ב ובסמסטר קיץ, יהיה זכאי לפטור משכר לימוד בגין לימודיו באוניברסיטה גם בסמסטר הקיץ, יחסית לשיעור משרתו בסמסטר זה ועל בסיס שכר הלימוד שהוא משלם בפועל.

 

4.           מורה מן החוץ

האוניברסיטה תעסיק במעמד של מורה מן החוץ בדרגה 1 או א עובדים אשר ביום הוצאת המינוי האוניברסיטה אינה מקום עבודתם היחיד, לפי הצהרתו של העובד.

העסקת עובדים אשר האוניברסיטה היא מקום עבודתם היחיד, תיעשה במסלול המקביל בהתאם לתקנון המינויים במסלול המקביל למורים ולהוראות השעה לתקנון או באחד ממסלולי ההעסקה האחרים הנהוגים באוניברסיטה.

 

5.           שקט תעשייתי

5.1   הסכם זה ממצה את כל תביעות הארגון לתקופת תוקפו.

5.2   הארגון מתחייב לשמור על שקט תעשייתי ולא לנקוט צעדים ארגוניים או כל פגיעה אחרת בסדרי העבודה התקינים במשך תוקפו של הסכם זה בנושאים המוסדרים בו.

5.3   מובהר בזאת כי חילוקי דעות לפי הסכם זה בתקופת ההסכם, ייושבו בהליך יישוב חילוקי דעות בין נציג הארגון ונציג האוניברסיטה, ואם לא יגיעו להסכמה, יוכרעו ע"י בורר מוסמך.

5.4   הסכם זה אינו פוגע בתוקפם של הסכמים או הסדרים הקיימים בין הצדדים, ככל שאינם סותרים הסכם זה.

5.5   בתום תוקפו של הסכם זה או עם ביטולו, יהיה הארגון רשאי לנקוט בצעדים שייראו לו עפ״י דין. מוסכם ומובהר, כי ההליך קבוע בחוק יישוב סכסוכי עבודה לגבי פנייה להליך יישוב חילוקי דעות, לא יחול על יחסי הצדדים, כל עוד לא נתנו הסכמתם מראש ובמפורש.

 

6.           מוסכם בזאת כי הוראת השעה להעסקת מורים עוזרים באוניברסיטה, והוראת השעה לתקנון המינויים במסלול המקביל למורים ונספח כללי העסקה של עוזרי ההוראה, הנוהגים באוניברסיטה במועד חתימת הסכם זה, לא ישונו במהלכו של ההסכם, אלא אם כן נותן הארגון את הסכמתו לשינוי.

 

7.           תוקף ההסכם

7.1   תוקפו של הסכם קיבוצי מיוחד זה הינו לשנים תש"ס ותשס"א (31.9.2001-1.10.99).

7.2   אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 19 לחוק הסכמים קיבוציים.

 

ולראיה באנו הצדדי על החתום:

 

______________                                                                                    _______________

  האוניברסיטה                                                                                                      הארגון


מכתב סגן הרקטור  29-02-2000

אוניברסיטת תל אביב

משרד הרקטור

כ"ג באדר א תש"ס

29 בפברואר 2000

לכבוד

מר איגור דרג'י

יו"ר ארגון הסגל האקדמי הזוטר

כ א ן

 

שלום רב,

 

1.           "תקנון מינויים – אסיסטנטים ומדריכים":

כהמשך לדיונים שקוימו בין הנהלת האוניברסיטה לבין ארגונכם, רצ"ב הוראת שעה שתנהג בעניינו של התקנון הנדון, עד להשלמת תיקון הוראותיו בהתאם למפורט בהוראה.

 

2.           מטלות "עוזרי הוראה":

יודגש, כי הקריטריון לקביעת מספר שעות בדיקת התרגילים ייקבע כפונקציה של מספר התרגילים ושל קושי החומר המתורגל, זאת בכל יחידה ויחידה (ולא לפי מספר השעות המוקדשות לתרגיל, כפי שהיה עד עתה בחלק מהיחידות).

 

3.           השאלת ספרים בספריות:

תנאי השאלת ספרים מספריות האוניברסיטה ל"מורים עוזרים" ו"אסיסטנטים – מדריכים", לשיעורים בהם הם מלמדים / מועסקים, יהיו זהים למקובל לגבי הסגל האקדמי הבכיר.

 

 

בכבוד רב,

 

פרופ' ש. ינקלביץ

סגן הרקטור


נספח למכתב סגן הרקטור -  הוראת שעה להעסקת מורים עוזרים 29-02-2000

הוראת שעה

להעסקת מורים עוזרים באוניברסיטת תל אביב

1.           הגדרות

בהוראה זו:

האוניברסיטה – אוניברסיטת תל אביב

הרקטור – רקטור האוניברסיטה.

מועמד – מי שהוצע למנותו לאחת הדרגות האמורות בהוראה זו ומי שמוצע להאריך מינויו לדרגה כאמור.

מורה עוזר – מי שמונה לאחת הדרגות האמורות בהוראה זו.

הפקולטה – הפקולטה שבה מוצע למנות מועמד, או זו שבה מועסק חבר סגל.

הדקאן – דקאן הפקולטה.

תלמיד מחקר – מי שנתקבל ללימודי תואר שלישי באוניברסיטה בהתאם לתקנון תלמידי מחקר [הוראה 12-005], לרבות מועמד לתלמיד מחקר.

 

2.           הדרגות

דרגות מורה עוזר נשוא הוראה זו הינן:

2.1        מורה עוזר ג.

2.2        מורה עוזר ד.

 

3.           כשירות

3.1        לתפקיד מורה עוזר ג יוכל להתמנות: מועמד לתלמיד מחקר הרשום במזכירות האקדמית ללימודים לקראת תואר שלישי או תלמידים מצטיינים בלימודי תואר ראשון שהתקבלו ל"מסלול הישיר" לתואר שלישי.

3.2        לתפקיד מורה עוזר ד יוכל להתמנות: תלמיד מחקר, מיום שאושרה תוכנית הדוקטורט שלו ולמפרע מה-1 בחודש בו הוגשה התוכנית.

 

4.           תפקידי מורה עוזר הינם:

4.1    .

4.1.1           מתן תרגילים באחריות מורה בעל דרגה בכירה וכן בדיקת תרגילים ועבודות בית.

4.1.2           בדיקת בחינות והערכתן באחריות מורה בעל דרגה בכירה.

4.1.3           ייעוץ והדרכה לתלמידים.

4.1.4           הכנת והדרכת ניסויים ותרגילים במעבדות לרבות בדיקת דו"חות מעבדה.

4.1.5           הדרכה בבליוגרפית.

4.1.6           עבודות שדה והדרכה בסיורים.

4.1.7           הכנת חומר עזר לשיעורים, תרגילים ומעבדות.

4.1.8           תפקידים שונים במחלקה או בחוג לרבות תפקידים מנהליים הקושרים להוראה וכן טיפול בתלמידים במחלקה או בחוג.

4.2        מורה עוזר חייב בבדיקת תרגילים, עבודות בית, בדיקת בחינות ועבודות השייכות לשנת הלימודים שלגביה חל המינוי גם אם הם מתרחשים בפועל לפניה או אחריה.

4.3        תפקידי הוראה פרונטלית יוטלו על מורים עוזרים בהמלצת עוזרים בהמלצת ראש החוג ובאישור הדקאן, ובלבד שההוראה תהיה בפיקוח של מורה בעל דרגה בכירה.

 

5.           היקף משרה

משרה מלאה של מורה עוזר היא 22 שעות שבועיות.

שעת הוראה שבועית נחשבת ל-2.75 שעות, שעת מעבדה נחשבת ל-2 שעות, שעה של בדיקת תרגילים וכו' נחשבת ל-1 שעה.

 

6.           הליכי מינוי

6.1        רשאים ליזום מינוי מועמד לאחת הדרגות האמורות בהוראה זו: הדקאן, ראש ביה"ס, ראש מחלקה וראש חוג.

6.2        היוזם מינוי – אם אין זה הדקאן עצמו – יעביר הצעתו לדקאן.

6.3        בדיקה תקציבית

ראש מנהל הפקולטה יוודא, כי ניתן להעסיק את המועמד במסגרת תקציב הפקולטה במשך תקופה ובחלקי משרה כמוצע.

6.4        אישור המועצה

הדקאן יביא את הצעת המינוי לאישור מועצת הפקולטה.

6.5        כתב מינוי

כתב המינוי יוצא ע"י הדקאן.

 

7.           הארכת מינוי

7.1        רשאים ליזום הארכת מינוי: הדקאן, ראש ביה"ס, ראש מחלקה וראש חוג.

7.2        היוזם הארכת מינוי – אם אין זה הדקאן עצמו – יעביר לדקאן הצעת ההארכה בצירוף דו"ח בכתב, בחתימתו או בחתימת ראש יחידת הלימוד שעליה נמנה המועמד, בדבר התקדמותו המדעית של המועמד ובדבר הצלחתו במילוי התפקידים שהוטלו עליו.

7.3        בדיקה תקציבית

ראש מנהל הפקולטה יוודא כי ניתן להוסיף ולהעסיק את המורה עוזר במסגרת תקציב הפקולטה במשך תקופה ובחלקי משרה כמוצע.

7.4        על יסוד החומר האמור בסעיף 7.2 לעיל, יחליט הדקאן אם להאריך את מינוי המועמד אם לאו.

7.5        כתב מינוי:

החליט הדקאן להאריך את מינוי המועמד, יוציא לו כתב מינוי בחתימתו.

 

8.           משך המינוי

המינויים לדרגות האמורות בהוראה זו יהיו למשך שנה אקדמית החל מיום 1.10 עד ליום 30.9, אולם במקרים חריגים ניתן יהי הלמנות מורה עוזר לפרק זמן של שישה חודשים סמסטריאלים.

סמסטר א – החל מיום 1.10 עד ליום 31.1

סמסטר ב – החל מיום 1.4 עד ליום 30.9.

9.           תוקף מינוי

מינוי מורה עוזר או הארכת מינוי יהיו בני תוקף רק מעת שכתב המינוי ייחתם בידי הדקאן.

 

 

10.        הודעה על אי הארכת מינוי

החליט הדקאן שלא להאריך מינויו של מורה עוזר, ישלח לו הדקאן הודעה על החלטתו זו לא יאוחר מאשר 30 יום לפני המועד שבו יסתיים המינוי.

 

11.        אי משלוח הודעה

לא נשלחה למורה עוזר, מכל סיבה שהיא, הודעה כאמור בסעיף 10, לא יהיה באי משלוח ההודעה משום הארכת המינוי אל מעבר למועד הנקוב בו.

 

12.        הוראת שעה זו תעמוד בתוקפה עד לתום שנה"ל תשס"א (30.9.2000).


נספח למכתב סגן הרקטור - כללי העסקה עוזרי הוראה 29-02-2000

נספח - כללי העסקה עוזרי הוראה

1.           היקף העסקה

1.1   ככלל, משרה של עוזר בהוראה או עוזר במחקר היא עד 18 שעות עבודה בשבוע. תקופת המינוי כוללת את הכנת הקורס, בדיקת בחינות, עבודות ותרגילים, גם אם יתבצעו לפני או אחרי תקופת המינוי הקשורים לשנה"ל הרלבנטית.

1.2   שעת עבודה תיחשב כשעה בפועל שמקדיש העוזר בהוראה או העוזר במחקר במילוי תפקידו, ואינה כוללת את הזמן הדרוש לו עבור הכנה אישית.

1.3   שעת הוראת כיתה תיחשב לשתי שעות תעסוקה אחרת, שעות הוראת כיתה יכללו:

(1)   מתן תרגילים (באחריות מורה בלבד).

(2)   הדרכה בניסויים ותרגילים בקבוצות במעבדות.

(3)   הדרכה ביבליוגרפית בכיתה

(4)   שיעורי הוראה פרונטליים – שעת הוראה פרונטלית תיחשב ל-2.75 שעות.

1.4   מינוי עוזר הוראה או עוזר מחקר יהיה בהיקף של ¼ משרה ומעלה.

2.           חופשה שנתית

עוזרי ההוראה זכאים לחופשה שנתית של 14 ימי לוח. חופשה זו אינה ניתנת לצבירה ואינה ניתנת לפדיון ועל עוזר ההוראה לנצלה במהלך תקופת המינוי.

3.           חופשת מחלה

עוזרי ההוראה זכאים לחופשת מחלה של 30 יום בשנה עפ"י אישורים רפואיים, וניתנת לצבירה.

4.           פטור משכר לימוד

עוזרי הוראה זכאים לפטור משכר לימוד, עבורם ובאוניברסיטת תל-אביב בלבד.

עוזר הוראה המועסק למהלך 10 חודשים, יהיה זכאי לפטור מלא משכר לימוד – יחסית להיקף המשרה, ואילו עוזר הוראה המועסק באופן שונה, יהיה זכאי לפטור באופן יחסי לתקופת העסקתו ולהיקפה.

5.           ביטוח חיים

עוזרי הוראה המועסקים במשרה מלאה זכאים להיות מבוטחים עפ"י פוליסת ביטוח החיים הקולקטיבית של עובדי האוניברסיטה.

6.           דמי נסיעה

עוזרי הוראה זכאים לתשלום נסיעות לעבודה ובחזרה בהתאם לנהלים המקובלים.

 

אוניברסיטת תל אביב                                                                     ארגון הסגל האקדמי הזוטר, אוניברסיטת תל-אביב

תקנון מינויים אסיסטנטים ומדריכים - שנת 2000

תקנון מינויים אסיסטנטים ומדריכים (תשמ”ב) [הוראה 11-005]

הוראת שעה

 

1.           החל מיום 1.3.2000 ייכנסו לתוקפם הסעיפים הבאים, המחליפים את הסעיפים המופיעים בתקנון ובאים במקומם:

"4.2.1 מי שרשום כתלמיד מחקר ושימש שלוש שנים כאסיסטנט ו/או כמורה עוזר באוניברסיטה"

7. היקף משרה מלאה:

7.1 לא יוטל על חבר הסגל לעסוק למעלה משמונה שעות עבודה בהוראה פרונטלית (כמשמעותה של זו בסעיף 6.2 דלעיל).

7.2 שעת פעילות אחת מאלה האמורות בסעיפים 6.1.1. ו-6.2 דלעיל תחשב ל-2.75 שעות עבודה.

7.3 שעת פעילות אחת מאלה האמורות בסעיפים 6.1.2 ו-6.1.3 דלעיל תחשב ל-2 שעות עבודה.

7.4 שעת פעילות אחת מאלה האמורות בסעיפים 6.1.4 – 6.1.7 ו-6.3 תחשבת לשעת עבודה אחת.

8.  העסקה במשרה מלאה ובחלקי משרה

8.1 לא ימונה מעמד למשרה מלאה עפ"י הוראה זו אלא אם כן עיקר עבודתו באוניברסיטה.

8.2 היקף המשרה של חבר הסגל – שלא ימונה לעבוד במשרה מלאה – יהיה בשיעור של 25% משרה ומעלה".

 

יתר הוראות התקנון עומדות בתוקפן.

תוקף הוראת שעה זו הינו ל-30.9.2001.


תקנון המינויים במסלול המקביל למורים - שנת 2000

תקנון המינויים במסלול המקביל למורים

הוראת שעה

 

1.           לא יועסק כמורה מן החוץ בדרגה 1 או א מורה שהאוניברסיטה היא מקום עבודתו היחיד, במועד תחילת מינויו.

2.           ניתן יהיה להעסיק מורה כאמור בביצוע מטלות של הוראה לפי תקנון המינויים במסלול המקביל ובשינויים כדלהלן:

2.1        ההעסקה תהייה מותרת בכל יחידות האוניברסיטה.

2.2        ההעסקה תהייה מותרת בהיקף של 25% ומעלה.

2.3        במקרים חריגים ולפי המלצת הדקאן ואישור הרקטור ניתן יהיה להעסיק מורים אלה בהיקף הקטן מ-25%.

3.           ההוראות הנקובות לעיל הן בגדר הוראות שעה אשר תעמודנה בתוקף למהלך שנת הלימודים תש"ס-תשס"א.


הסכם קיבוצי מקומי 10-08-2003

הסכם

שנערך ונחתם בתל אביב, ביום 10 לחודש אוגוסט 2003

 

בין

אוניברסיטת תל אביב

(שתיקרא להלן, לשם הקיצור, בשם "האוניברסיטה")

מצד אחד

 

לבין

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב

(שייקרא להלן, לשם הקיצור, בשם "הארגון")

מצד שני

 

מבוא

הואיל              והצדדים ניהלו ביניהם משא ומתן בדבר תוכנית ההבראה של האוניברסיטה, כפי שהוצגה בפני סנאט האוניברסיטה,

והואיל             והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות שהושגו ביניהם במהלך משא ומתן זה,

 

לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

1.           המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

הצדדים מצהירים בזאת, כי הגיעו לכדי הסכמות בכל הנוגע להעסקתם של תלמידי התואר השני והשלישי, כדלהלן:

1.       תלמידים לתואר שלישי

1.1   על מנת למנוע פגיעה תלמידי המחקר המועסקים ע"י האוניברסיטה יבוצע הקיצוץ בתקני "אסיסטנט" ו-"מדריך" אך ורק ע"י ביטול תקנים שיתפנו.

"תקנים שיתפנו" משמע: תקנים שאויישו בתשס"ג ע"י תלמידים לתואר שלישי שסיימו את לימודיהם לתואר או שהפסיקו לימודיהם או שלימודיהם הופסקו כמפורט בסעיף זה להלן.

1.2   תלמיד לתואר שלישי המועסק ע"י האוניברסיטה בשנת הלימודים תשס"ג בתקן "מורה עוזר", "אסיסטנט" או "מדריך", יועסק ע"י האוניברסיטה, בהיקף משרה מלא שלא יקטן מהיקף העסקו בשנה זו, וזאת עד למועד תום לימודיו לתואר, או עד תום המועד האמור בסעיף 1.3.1 – המוקדם מבין השניים, הכול בכפוף לאמור בסעיף 1.3.

1.3   הוראות סעיף 1.2 לא יחולו על:

1.3.1          תלמידים לתואר שלישי, אשר תקופת העסקתם בסה"כ, בין בתקן אסיסטנט ובין בתקן מדריך, עולה:

- בשנת הלימודים תשס"ד או בשנת הלימודים תשס"ה על 7 שנים.

- בשנת הלימודים תשס"ו ואילך על 6 שנים.

1.3.2          תלמידים לתואר שלישי, אשר העסקתם צומצמה או לא חודשה מחמת ביטול קורס ו/או שיעור ו/או תרגיל ו/או מטלות במסגרת הקורס, ולא ניתן למצוא להם, עד למועד תום מינויים באוניברסיטה, תעסוקה חלופית במסגרת היחידה האקדמית בה הועסקו.

1.3.3          תלמידים לתואר שלישי אשר העסקתם באוניברסיטה הופסקה במקרים פרטניים, בשל אי התאמתם לתפקיד ו/או בשל אי כשירותם האקדמית או בשל שלימודיהם הופסקו.

 

2.       תלמידים לתואר שני

2.1   על מנת למנוע פגיעה בתלמידים לתואר שני, המועסקים ע"י האוניברסיטה, יבוצע הקיצוץ בתקני "עוזר הוראה" אך ורק ע"י ביטול תקנים שיתפנו.

"תקנים שיתפנו" משמען: תקנים שאויישו בתשס"ג ע"י תלמידים לתואר שני שסיימו את לימודיהם לתואר, או הפסיקו לימודיהם או שלימודיהם הופסקו, כמפורט בסעיף זה להלן.

2.2   תלמיד לתואר שני המועסק ע"י האוניברסיטה בשנת הלימודים תשס"ג במשרת עוזר הוראה, יועסק ע"י האוניברסיטה בהיקף משרה שלא יקטן מהיקף העסקתו בשנת לימודם זו, וזאת עד לתום לימודיו לתואר, או עד לתום המועד האמור בסעיף 2.3.1 – המוקדם מבין השניים, והכול בכפוף לאמור בסעיף 2.3.

2.3   הוראות סעיף 2.2 לא יחולו על:

2.3.1          תלמידים לתואר שני, אשר תקופת העסקתם עולה על 4 שנים.

2.3.2          על תלמידים לתואר שני, אשר העסקתם צומצמה או לא חודשה מחמת ביטול קורס ו/או שיעור ו/או תרגיל ו/או מטלות במסגרת הקורס, ולא ניתן היה למצוא להם, עד למועד תום מינויים באוניברסיטה, תעסוקה חלופית במסגרת היחידה האקדמית בה הועסקו.

2.3.3          תלמידים לתואר שני אשר העסקתם באוניברסיטה הופסקה במקרים פרטניים, בשל אי התאמתם לתפקיד ו/או בשל אי כשירות אקדמית ו/או שהופסקו לימודיהם.

 

3.       האוניברסיטה מתחייבת לשמר את אופן חישוב עומס ההעסקה של חברי הסגל האקדמי הזוטר, כפי שהיה נהוג עד עתה. חישוב אחוזי משרה בתקן עוזר הוראה, מורה מן החוץ, חוקר עוזר, חוקר משנה, מורה עוזר, מורה משנה, אסיסטנט ומדריך, לצורך ביצוע מטלה מסויימת, לא ישתנה ביחס לאופן החישוב בשנת תשס"ג.

 

4.       על מנת למנוע פגיעה בעובדים מסורים ומצטיינים, ועל מנת לטפל בבעיות אישיות קשות שעשויות להתעורר בקרב עובדים שהועסקו במסלולים אלה בשנת תשס"ג, תוקם ועדה פריטטית ובה נציגי ההנהלה ונציגי ארגון הסגל האקדמי הזוטר. הרכב הוועדה ייקבע בהמשך.

חברי הוועדה ידונו, על בסיס אישי, בבקשות שעניינן המשך העסקתם של עובדים אלה באוניברסיטה.

ההנהלה תקצה לוועדה 40 יחידות הוראה שבועיות של "מורה מן החוץ" ברמות 1 ו-א ו-5 תקנים להמשך העסקה של מדריכי דוקטור, עפ"י החלטת הוועדה הפריטטית.

במידת הצורך, תתאפשר המרה של יחידות הוראה שבועיות של "מורה מן החוץ" לתקנים של "מדריך דוקטור" ולהיפך.

במידת הצורך, תתאפשר המרה תקציבית בין יחידות הוראה לבין תקני זוטר ולהיפך.

 

5.       הוראות הסכם זה יגברו על כל הוראה בתקנון או הסכם או הסדר, המתייחסים להעסקת חברי הסגל הזוטר.

 

6.       הסכם זה אינו גורע מזכויות כפי שהוענקו לארגון או לחבריו בהסכמים או בהסדרים קודמים שבין הארגון לבין האוניברסיטה, אלא אם נאמר אחרת מפורשות בהסכם זה.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_________________                                                                  ____________________

         האוניברסיטה                                                                           ארגון הסגל האקדמי הזוטר

 

 

 

 


הסכם קיבוצי ארצי - 14-12-2008

הסכם קיבוצי מיוחד

שנערך ונחתם ביום 14.12.2008

 

בין

המוסדות להשכלה גבוהה בישראל המיוצגים על ידי ועד ראשי האוניברסיטאות (להלן: "ור"ה"):

האוניברסיטה העברית בירושלים

הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מצד אחד, (כל אחד מיחידיו להלן "מוסד")

לבין

ארגוני הסגל האקדמי הזוטר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל המיוצגים על ידי "הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות" (להלן: "הפורום המתאם"):

מו"ח – ארגון מורים וחוקרים באוניברסיטה העברית

ארגון סגל ההוראה בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בר אילן

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מצד שני, (כל אחד מיחידיו להלן: "ארגון")

 

הואיל              והצדדים ניהלו ביניהם משא ומתן בדבר תנאי העסקה של חברי הסגל המיוצגים על-ידי כל אחד מארגוני הסגל לגבי כל מוסד, וכל הארגונים על-ידי הפורום המתאים כמפורט בהסכם זה;

והואיל             והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות שהושגו ביניהם במהלך משא ומתן זה.

 

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.       המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 

תקופת תוקפו של ההסכם

2.       הסכם זה הינו הסכם קיבוצי לתקופה קצובה לשנים 1.1.2008 ועד (כולל) 30.9.2010.

 

תחולת ההסכם

3.       הסכם זה יחול בכל מוסד על סגל אקדמי זוטר, מורים מן החוץ וכן על מי שעונה להגדרת עמית הוראה וזאת לצורך העסקתו כעמית הוראה.

 

הגדרות

4.       בהסכם זה, אם לא נאמר אחרת, להגדרה בטור הימני שבטבלה הבאה תהייה המשמעות ויחולו ההוראות שבטור השמאלי לטבלה שלהלן:

"עמית הוראה"

כל מי שמוסד מבקש להעסיק בשירותו כעובד בתפקידי הוראה, תרגול והדרכה אקדמיים, שהכנסתו השתית מעבודה, שלא ממשרה אקדמית ממוסד כלשהו להשכלה גבוהה בישראל, כשכיר (לא כולל השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה) ו/או מעסק ו/או ממשלח יד ו/או מקצבה ממעביד או מקרן פנסיה (להלן בסעיף זה "הכנסה"), אינה עולה על "ההכנסה השנתית המירבית" כהגדרתה להלן, בהתאם להצהרתו בדבר "הכנסה", כמפורט להלן אך למעט, כל מי שעונה לאחד או יותר מהתנאים שלהלן:

(1)   מי שמועסק במשרה מלאה במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל כסגל אקדמי בכיר בכל המסלולים לסגל בכיר (לרבות אורחים, נלווים וכיו"ב).

(2)   מי שזכאי למינוי באותו מוסד כאסיסטנט או כמדריך דוקטור או כעוזר הוראה עד למשרה מלאה;

(3)   מי שמועסק באותו מוסד עד למשרה מלאה במסלול המקביל בדרגות הזוטרות בתפקידים כגון מורי לשון ושפות, מורי מכינות, מורים בסדנאות ובמקצועות עזר, בשטחי מיומנות מקצועית ובמסגרת הכשרה מעשית;

(4)   חוקרים במסלול קמ"ע באותו מוסד במשרה מלאה;

(5)   עובד סגל מנהלי המועסק באותו מוסד במשרה מלאה כעובד מינהלי, שעיקר משרתו אינה כוללת חובות הוראה או הדרכה;

(6)   פנסיונר, למעט פנסיונר שחתם על הצהרה ש"הכנסתו" אינה עולה על המכפלה של 12 בסכום השווה ל-100% השכר הממוצע במשק האחרון הידוע במועד מתן ההצהרה, כפי שהשכר הממוצע מתפרסם לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה – 1995.

"ההכנסה השנתית המירבית"

המכפלה של 12 בסכום השווה ל-175% השכר הממוצע במשק האחרון הידוע במועד מתן ההצהרה, כפי שהשכר הממוצע מתפרסם לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה – 1995;

"הנחיות"

עמית הוראה וכן מורה מן החוץ יחתום ללא הסתייגות, לפני קבלת המינוי, על הצהרה (בנוסח שיקבע על-ידי המוסד) בדבר "הכנסה" כהגדרתו בהגדרת עמית הוראה לעיל.

מורה מן החוץ שיחתום ללא הסתייגות על הצהרה שמתקיימים לגביו מי מהתנאים שנקבעו בסעיפים (1) – (5) להגדרת עמית הוראה וכן מורה מן החוץ שיחתום ללא הסתייגות על הצהרה שהוא מועסק במשרה מלאה במקרים הנזכרים בסעיפים (2), (3) ו-(4) בהגדרת עמית הוראה יהיה פטור מהצהרה בדבר "הכנסה" כאמור. חבר סגל אקדמי בכיר וחבר סגל מינהלי באותו מוסד במשרה מלאה באותו המוסד יהיה פטור ממתן הצהרה כאמור ומהצהרה בדבר "הכנסה".

מבלי לגרוע מסמכותו של מוסד לקבל כל מידע רלוונטי מכל עובד שלו, יענה המוסד לפניה של הארגון לבקש ממורים מן החוץ דיווח מפורט על "הכנסה" בנוסח שייקבע על-ידי המוסד (כולל צירוף אסמכתאות כנדרש בה כגון: עותק של דיווחים לרשויות המס, טופס 106 וכיו"ב). תוצאות הבדיקה (ללא פירוט "ההכנסה" ושמות) ימסרו על-ידי המוסד לארגון בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981.

"סגל אקדמי זוטר"

כל מי שמועסק על-ידי המוסד בהוראה אקדמית לתואר או עזרה בהוראה אקדמית לתואר, שאיננו סגל אקדמי בכיר, שהתמנה לאחת מדרגות הסגל האקדמי הזוטר ומקבל את שכרו מהמוסד לפי אחת מטבלאות השכר לסגל אקדמי זוטר שמתפרסמת על-ידי ות"ת.

"מורים מן החוץ"

מי שהתמנה על-ידי המוסד למורה מן החוץ בדרגות 1, א, ב.

 

מסלול תנאי העסקה של "עמית הוראה"

4.1   מי שעונה להגדרת עמית הוראה וכל עוד הוא עונה להגדרה זו, יהיה זכאי בתמורה לביצוע עבודתו, החל משנה"ל תשס"ט (1.1.08) ובתקופת תוקפו של הסכם זה לתנאי ההעסקה המפורטים בפרק זה וזאת עד למשרה מלאה באותו מוסד. בהעסקה העולה על משרה מלאה באותו מוסד רשאי המוסד להעסיק את עמית ההוראה בתנאי העסקה של מורה מן החוץ.

התקנון המוסכם למסלול זה מצ"ב ומסומן כנספח "א" (להלן בפרק זה: "התקנון").

4.2   עמית הוראה אשר מועסק כעמית הוראה בחלקיות משרה במספר מוסדות שונים להשכלה גבוהה בישראל, יועסק במוסד, אם וככל שיתקבל לעבודה, בתנאי העסקה של עמית הוראה לפי הוראות הסכם זה, גם אם היקף העסקתו המצטבר כעמית הוראה במספר מוסדות שונים להשכלה גבוהה בישראל כאמור עלה על משרה מלאה.

4.3   משרה מלאה של עמית הוראה תהייה בת 27.5 שעות בשבוע (משקלה של כל שעת הוראה יהיה 2.75 שעות ומשקלה של שעת מעבדה או הדרכה יחידנית יהיה 2 שעות). משרה מלאה תעמוד איפוא על 10 שעות שבועיות של הוראה ו/או תרגול פרונטליים וביצוע כל המטלות הנלוות לפי קביעת הרשויות האקדמיות של המוסד.

 

5.       תקופת ההעסקה

5.1   במינוי של סמסטר אחד (סמסטר א או ב), תקופת ההעסקה תהייה בת שישה חודשים.

5.2   במינוי של סמסטר א וסמסטר ב תקופת ההעסקה תהייה בת שנים עשר חודשים.

5.3   במקרה שעמית הוראה יועסק באותו מוסד בסמסטר ב של שנה מסוימת ובסמסטר א של השנה העוקבת (מתחילתו), תיחשב העסקתו בשני הסמסטרים הנ"ל כרצופה, גם אם הייתה הפסקה בין שתי התקופות הנ"ל. למען הסר ספק, לגבי תקופת ההפסקה כאמור, ככל שתהייה כזו, לא יהיה עמית ההוראה זכאי לשכר או תנאים נלווים כלשהם.

5.4   סיום יחסי העבודה במהלך הסמסטר יהיה לפי התקנון.

 

6.       משכורת

6.1   תעריף המשכורת של עמיתי הוראה יהיה על-פי טבלאות השכר שנקבעו על-ידי ות"ת לפי הפירוט כדלהלן:

דרגה

השכלה

טבלת שכר ות"ת

עמית הוראה ב

בעל תואר ד"ר או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע התפקידים המוטלים על עמיתי הוראה בדרגה זו.

טבלת שכר מדריך ד"ר

עמית הוראה א

בעל תואר שני או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע התפקידים המוטלים על עמיתי הוראה בדרגה זו

טבלת שכר אסיסטנט א

עמית הוראה 1

בעל תואר ראשון או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע התפקידים המוטלים על עמיתי הוראה בדרגה זו.

טבלת שכר עוזר הוראה

 

6.2   שיטת חישוב הוותק של עמיתי הוראה, לצורך וותק בשכר, תהייה כמקובל במסלול אסיסטנט – מדריך – ד"ר.

 

 

 

7.       קרן השתלמות

7.1   המוסד יבצע בגין כל עמית הוראה הפרשות וניכויים בשיעורים המפורטים להלן לקרן השתלמות שזהותה תהייה לפי בחירת עמית ההוראה, וזאת לגבי התקופה שמיום תחילת העסקתו כעמית הוראה במוסד (להלן: "הקרן").

7.2   עמית הוראה יבצע כל פעולה ויחתום על כל מסמך, לבקשת המוסד, לשם הצטרפות לקרן.

7.3   על אף האמור בסעיף 7.1 לעיל, לא הודיע עמית ההוראה על זהות הקרן בה בחר תוך 30 יום מתחילת העסקתו במוסד, יבוצעו ההפרשות והניכויים על-ידי המוסד לקרן, על פי בחירת המוסד והארגון.

7.4   התשלום החודשי של המוסד לקרן יהיה בשיעור של 7.5% מהמשכורת.

7.5   חלקו של עמית ההוראה יהיה 2.5% מהמשכורת הנ"ל והוא ינוכה על-ידי המוסד ממשכורתו של עמית ההוראה ויועבר לקרן.

7.6   זכותו של עמית ההוראה להצטרפות לקרן אינה מותנית בהיקף משרה כלשהו.

7.7   המוסד מתחייב להעביר לבקשת עמית הוראה, מכתב לשחרור הכספים אשר נצברו לזכותו בקרן, בתום סיום העסקתו, מכל סיבה שהיא, ולא יאוחר מ-30 יום מפנייתו של עמית ההוראה.

7.8   "משכורת" לעניין סעיף זה תהייה כסכומה בטבלת השכר החלה על עמית ההוראה.

7.9   הקרן תהייה קרן המאושרת לפי הוראות הדין.

7.10            עמית הוראה שאינו מעוניין בהסדר קרן השתלמות, יעביר למוסד מסמך חתום בנוסח המצ"ב כנספח ב להסכם זה, לא יאוחר מחודש לאחר תחלת העסקתו.

7.11            אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הבחירה של עמית ההוראה לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה – 2005.

 

8.       קרן פנסיה

8.1   המוסד יבצע בגין עמית הוראה הפרשות וניכויים לקרן פנסיה מקיפה (להלן: "קרן פנסיה") שזהותה תהייה לפי בחירת עמית ההוראה וזאת לגבי התקופה שמיום תחילת העסקתו כעמית הוראה.

8.2   עמית ההוראה יבצע כל פעולה ויחתום על כל מסמך הנדרש לבקשת המוסד, לשם הצטרפות לקרן הפנסיה.

8.3   על אף האמור בסעיף 8.1 לעיל, לא הודיע עמית ההוראה על זהות קרן הפנסיה בה בחר תוך 30 יום מתחילת העסקתו במוסד, יבוצעו ההפרשות והניכויים על-ידי המוסד לקרן הפנסיה, על פי בחירת המוסד והארגון.

8.4   ההפרשות החודשיות לקרן הפנסיה תהיינה מהמשכורת בשיעור של 6% על חשבון המוסד בגין תגמולים ו-6% על חשבון המוסד בגין פיצויים – ו-5.5% שינוכו על-ידי המוסד ממשכורתו של עמית ההוראה ויועברו לקרן הפנסיה. תשלומי המוסד לקרן הפנסיה כאמור לעיל יבואו במקום 72% מפיצויי הפיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963.

8.5   המוסד יהיה רשאי לשלם לקרן הפנסיה או לקופת גמל אחרת תשלום נוסף בגין פיצויי פיטורים בשיעור של 2.33% מהמשכורת. תשלומי המוסד לקרן הפנסיה כאמור לעיל בואו במקום 28% מפיצויי הפיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963.

8.6   זכותו של עמית ההוראה להסדר המפורט לעיל אינה מותנית בהיקף משרה כלשהו.

8.7   "משכורת" לעניין סעיף זה תהייה המשכורת כסכומה בטבלת השכר החלה על עמית ההוראה.

8.8   קרן הפנסיה תהייה קרן המאושרת לפפי הוראות הדין.

8.9   אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הבחירה של עמית ההוראה לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה – 2005 ובמקרה שתופעל זכות זו על-ידי עמית ההוראה יבואו תשלומי המוסד במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963 בשיעורים הקבועים בסעיפים 8.4 ו-8.5 לעיל.

8.10            על אף האמור לעיל, עמית הוראה שאינו מעוניין בהסדר קרן פנסיה כמפורט לעיל, יעביר למוסד מסמך חתום בנוסח המצ"ב כנספח ג להסכם זה, לא יאוחר מחודש לאחר תחילת העסקתו ואז ינהג לגבי המוסד בהתאם להוראות צו ההרחבה בנושא זה.

 

9.       דמי הבראה

9.1   עמית הוראה יהיה זכאי לדמי הבראה על-פי חוזרי הממונה על השכר והסכמי עבודה באוצר בעניין קצובת הבראה.

 

10.   תקציב קשרי מדע

כל מוסד יתקצב מדי שנה סכום של 1,250 $ מוכפל במספר המשרות השלמות של עמיתי הוראה המועסקים במוסד. הקצאת סכומים מהתקציב הנ"ל לצורכי השתתפות עמיתי הוראה בכנסים וקשרי מדע בארץ ובחו"ל תהייה על-פי קריטריונים מחייבים המפורטים בנספח ד להסכם זה עד לתקרת התקציב. בכפוף לכך, עמית הוראה העונה לקריטריונים הנ"לח יהיה זכאי להשתתפות כאמור כפי שיקבע על-ידי המוסד. יתרת תקציב, אם תהייה, לא תועבר משנה לשנה.

 

11.   שבתון

עמית הוראה ב, אשר יתמנה למשרה במסלול סגל אקדמי בכיר באותו מוסד, תובא בחשבון, רק לצורך זכאותו לשבתון כחבר סגל אקדמי בכיר, תקופת העסקתו כעמית הוראה כאמור באותו מוסד, שתקנה לו זכות צבירה שאינה עולה על 4 חודשי שבתון (לפי שני חודשי שבתון לכל שנה בכפוף לחלקיות משרתו).

 

מורים מן החוץ

12.   על המורים מן החוץ יחולו הוראות צו ההרחבה אשר הרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק שנחתם ביום 19.11.2007 בתחולה על כל העובדים והמעבידים בישראל החל מיום 1.1.2008 והודעה על כך תימסר למורה מן החוץ. מוסכם שהשכר של מורים מן החוץ אינו כולל את חלק המעסיק לפי צו ההרחבה הנ"ל.

 

 

עוזרי הוראה

13.   ככלל, כל תלמיד במוסד שאינו לומד לתואר שלישי, שהמוסד יחליט להעסיקו בהוראה או בעזרה בהוראה בהתאם לתפקידי עוזרי הוראה המוגרים בתקנון האקדמי או בנהלי האוניברסיטה, יועסק כעוזר הוראה, למעט המקרים המפורטים בסעיף 22 ו-23 להלן.

 

14.   תקופת ההעסקה

14.1            במינוי של סמסטר אחד (סמסטר א או ב), תקופת ההעסקה תהייה בת שישה חודשים.

14.2            במינוי של סמסטר א וסמסטר ב תקופת ההעסקה תהייה בת שנים עשר חודשים.

14.3            במקרה שעוזר ההוראה יועסק באותו מוסד בסמסטר ב של שנה מסוימת ובסמסטר א של השנה העוקבת (מתחילתו), תיחשב העסקתו בשני הסמסטרים הנ"ל כרצופה, גם אם הייתה הפסקה בין שתי התקופות הנ"ל. למען הסר ספק, לגבי תקופת ההפסקה כאמור, ככל שתהייה כזו, לא יהיה עוזר ההוראה זכאי לשכר או תנאים נלווים כלשהם.

14.4            סיום יחסי העבודה במהלך הסמסטר יהיה לפי נוהלי המוסד.

 

15.   היקף העסקה שבועי ומשכורת

15.1            עוזרי הוראה יועסקו בכל מוסד לפי אחת בלבד משתי האפשרויות שלהלן:

15.1.1          משרה מלאה של 22 שעות שבועיות (משקלה של שעת הוראה יהיה 2.75 שעות – 8 שעות הוראה למשרה מלאה – ומשקלה של שעת הדרכה במעבדה יהיה 2 שעות). לגבי היקף משרה זה יעודכנו על-ידי ות"ת ויפורסמו תעריפי השכר הכלולים בטבלאות השכר של ות"ת לגבי עוזרי הוראה החל משנה"ל תשס"ט (1.10.08) בשיעור של 17.5%.

15.1.2          משרה מלאה של 32 שעות שבועיות (משקלה של שעת הוראה יהיה 4 שעות – 8 שעות הוראה למשרה מלאה – ומשקלה של שעת הדרכה במעבדה יהיה 2.91 שעות). לגבי היקף משרה זה יעודכנו על-ידי ות"ת ויפורסמו תעריפי השכר הכלולים בטבלאות השכר של ות"ת לגבי עוזרי הוראה החל משנה"ל תשס"ט (1.10.08) בשיעור של 20%.

15.1.3          בנוסף לעדכוני השכר הנזכרים בסעיפים 15.1.1 ו-15.1.2 לעיל, לפי העניין, יחול גם סעיף 26 להלן ולמען הספר ספק תחולתו תהייה לגבי התקופה שמיום 1.1.08.

15.1.4          בכל מוסד יונהגו ביחס לתלמידי תואר שני אחת בלבד מאפשרויות ההעסקה המפורטות לעיל.

15.1.5          למרות האמור לעיל בסעיף 15.1, תלמידי תואר ראשון המועסקים כעוזרי הוראה יועסקו לפי האמור בסעיף 15.1.2 – 32 שעות שבועיות למשרה מלאה.

15.1.6          למען הספר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכותו של המוסד להעסיק את עוזר ההוראה במשרה חלקית, ששיעורה לא יפחת מ-12.5%.

15.1.7          עוזר הוראה יהיה זכאי להסדר של הפרשות בשיעור של 7.5% על חשבון המוסד וניכויים בשיעור של 2.5% על חשבון עוזר ההוראה (בדרך של ניכוי ממשכורתו) לקרן השתלמות שקלית בהתאם לתנאים החלים בכל מוסד.

 

16.   פטור משכר לימוד

16.1            עוזר הוראה, למעט עוזר הוראה שהינו סטודנט לתואר ראשון, יהיה זכאי לפטור משכר לימוד במוסד בו הוא לומד ומועסק כעוזר הוראה בשיעור מכפלת אחוז משרתו השנתית הממוצעת ב-2 משכר הלימוד הרגיל בו הוא היה מחויב בפועל לולא חלו עליו הוראות סעיף זה (לאחר השתתפות של גורמים אחרים) באותה שנת לימוד ולא יותר מ-100% שכר לימוד רגיל.

16.2            על עוזרי הוראה באוניברסיטה העברית יחול הסדר הפטור משכר לימוד הקיים ולא יחול האמור בסעיף 16.1 לעיל, ללא פגיעה.

 

"אסיסטנטים ומדריכים"

17.   תלמיד לתואר שלישי במוסד שהמוסד מבקש להעסיקו בשירותו במטלות הוראה, כולל תלמיד במסלול הישיר לתואר שלישי, יועסק במסלול אסיסטנט-מדריך או בתנאים זהים בהתאם להגדרת משרה של 8 שעות הוראה למשרה מלאה או 11 שעות הדרכה במעבדה, לפי חישוב משרה של 22 שעות למשרה מלאה, ויהיה זכאי לכל התנאים הנלווים המקובלים במסלול העסקה זה (פנסיה, קרן השתלמות, קקמ"ב כיוצ"ב), על פי אחוז המשרה בו הוא מועסק, ללא מינימום משרה לשם זכאות וללא קשר לתעסוקתו מחוץ למוסד. קביעת פטור משכ"ל ומינימום משרה מוגדרים במישור המקומי.

 

הוראות כלליות

18.   כל ארגון מצהיר כי הוא מהווה, לגבי המוסד הרלוונטי (בו העובדים המיוצגים על-ידו מועסקים), "ארגון עובדים יציג" לגבי מי שלגביהם חל הסכם זה, כאמור בסע' 3 לעיל.

 

19.   ההסכמים או ההסדרים הנוהגים במוסד לגבי גביית דמי חבר מסגל אקדמי זוטר יחולו גם על עמיתי ההוראה והמורים מן החוץ בדרגות המקבילות.

 

20.   אם יפתחו מסלולי העסקה חדשים להוראה ולעזרה בהוראה לעובדים המבצעים מטלות של חברי סגל אקדמי זוטר לרבות מורים מן החוץ, לא יפלו תנאי העסקתם בכל דבר ועניין מתנאי ההעסקה, אשר נוהגים בתפקידים מקבילים בהסכם זה. פתיחת מסלולים, כאמור, תעשה בהיוועצות עם הארגון.

 

21.   הפרשות לפנסיה מלאה לכל חברי הסגל האקדמי הזוטר (תגמולים ופיצויים 6% + 6%, על חשבון המעביד ותגמולים בשיעור של 5.5% על חשבון העובד), על פי ההסכמים שיתקיימו בכל מוסד בתיאום עם הארגון. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הבחירה של חבר הסגל האקדמי הזוטר לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה – 2005. תשלומי המוסד לפי סעיף זה יבואו במקום 72% מפיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963.

22.   לא יועסקו עובדים בשכר לפי שעות בהוראה אקדמית ובמטלות הנלוות לאותה הוראה במקום חברי סגל אקדמי זוטר ומורים מן החוץ, למעט במקרים בהם יוסכם אחרת בין המוסד לארגון ו/או בהעסקה לחלקי סמסטר (מילוי מקום או השלמות או מטלות בתקופה קצרה).

 

23.   לא יועסקו עובדים בשכר לפי שעות בעזרה בהוראה אקדמית במקום חברי סגל אקדמי זוטר ומורים מן החוץ, למעט במקרים בהם יוסכם אחרת בין המוסד לארגון.

 

24.   המוסד לא יאפשר התנדבות לביצוע מטלות הוראה לבעלי מינוי של סגל אקדמי זוטר או לסטודנטים במוסד, למעט במקרים בהם יוסכם אחרת בין מוסד לארגון.

 

25.   התמורה המגיעה לפי הסכם זה בעבור סמסטר ב אינה כוללת תמורה בעד עבודה נוספת בקורסי קיץ.

 

26.   השכר של הסגל האקדמי הזוטר, לרבות של המורים מן החוץ, יעודכן בהתאם להסכם הסגל האקדמי הבכיר מתאריך ה-18 לינואר 2008, רטרואקטיבית לינואר 2008, בהתאם להנחיות ות"ת. לגבי עמיתי הוראה יחול האמור מ-1.10.08.

 

27.   סטודנטים במוסד המועסקים כחברי סגל אקדמי זוטר, למעט עוזרי הוראה, יהיו פטורים מדמי אבטחה, ללא קשר להיקף משרתם ולגבי תקופת העסקתם. עוזרי הוראה יהיו זכאים לפטור מדמי אבטחה, כאשר שיעור הפטור יהיה זהה לשיעור הפטור משכר לימוד לפי סעיף 16 לעיל.

 

28.   כל סכסוכי העבודה הקיבוציים שהוכרזו או הודעו ו/או הנוגעים לנושאים שהוסדרו בהסכם זה, בטלים עם החתימה על הסכם זה.

 

29.   הצדדים ישמור על שקט תעשייתי במשך תוקפו של הסכם זה בנושאים המוסדרים בו.

 

30.   הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות כל ארגון במשך תוקפו של הסכם זה, אלא אם יוסכם אחרת בין המוסד לארגון.

 

31.   תנאים ותניות שנקבעו בין מוסד לארגון בהסכמים קיבוציים ו/או בהסדרים קיבוציים ו/או בהתחייבויות אחרות שבכתוב ו/או בנוהג ושנהגו בפועל ביניהם ערב חתימת הסכם זה, יוסיפו להיות תקפים ביניהם בתקופת ההסכם כפי שנהגו כאמור ומבלי לשנות ממעמדם, אלא אם כן שונו או בוטלו במפורש או במשתמע על ידי הוראה מהוראות הסכם זה, אלא אם יוסכם אחרת בין המוסד לארגון.

 

32.   כל מוסד וארגון יהיו רשאים, בהסכמה הדדית, לשנות כל הוראה בכל הסכם או הסדר, לרבות מהוראות הסכם זה.

 

33.   "הסכמה" בכל אחד מהסעיפים לעיל פירושה הסכמה בכתב.

 

34.   בכל מוסד יוקם צוות מעקב משותף למוסד ולארגון למעקב אחר יישום הסכם זה.

 

35.   הסכם זה לכשעצמו לא יהווה עילה לפיטורים או לצמצומים בהיקף ההוראה.

 

36.   הסכם זה ייכנס לתוקף לגבי כל מוסד וארגון רק לאחר:

36.1            שייחתם על-ידי שניהם

36.2            אישורו ומימונו על-ידי ות"ת

 

ולראיה באו הצדדים על החתום

 

יו"ר ור"ה              יו"ר ועדת השכר                            יו"ר הופורם המתאים         יו"ר צוות המו"מ

_________          ____________                            ________________        ______________

אוניברסיטת תל אביב                                             ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב

________________________                                ____________________________________

האוניברסיטה העברית מירושלים                            מו"ח – ארגון מורים וחוקרים באוניברסיטה העברית

 

________________________                            ____________________________________

אוניברסיטת בן גוריון בנגב                                      ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון

 

________________________                            ____________________________________

אוניברסיטת חיפה                                                  ארגון הסגל האקדמי באוניברסיטת חיפה

 

________________________                            ____________________________________

אוניברסיטת בר אילן                                              ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בר אילן

 

________________________                            ____________________________________

 

הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל                               ארגון סגל ההוראה בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל

 

________________________                            ____________________________________


מכתב מנכל לגבי סעיף 4.1 בהסכם 2008 - תקנון עמיתי הוראה - 14-12-2008

נספח א (1)

י"ז בכסלו, תשס"ט

14 בדצמבר 2008

אל:           יו"ר ארגון הסגל האקדמי הזוטר.

 

א.ג.נ.,

 

הריני לאשר כי התקנון המאוזכר בסיפא לסעיף 4.1 להסכם משמעו: תקנון שיוסכם ע"י האוניברסיטה באמצעות מוסדותיה המוסמכים וארגון הסגל האקדמי הזוטר הרלוונטי לו, ובלבד שהוראותיו יתאמו לאמור בהסכם ולאמור בתוספת להסכם – אם תוספת כזו נחתמה בין הצדדים.

 

 

בכבוד רב

 

______________, מנכ"ל

 


תיקון נספח להסכם קיבוצי 2008 - קריטריונים בתקציב קשרי מדע 16-11-2008

י"ח חשון תשס"ט

16 נובמבר 2008

לכבוד

מר ניר רייס

סגן הממונה על השכר

אגף השכר והסכמי עבודה

משרד האוצר

 

שלום רב,

 

הנדון: הסכם קיבוצי של הסגל הזוטר באוניברסיטאת – תיקון נספח

 

רצ"ב נוהל אישור השתתפות מתקציב קשרי מדע. הנוהל המהווה נספח להסכם הקיבוצי, והוא מתוקן בהתאם להערות במכתבך מיום 11.11.08.

 

אודה לאישור ההסכם ברוח סעיף 2 במכתבך.

 

                                                                                                    בברכה,

                                                                                                    דנה אהרן

                                                                                        ממונה תחום שכר ותנאי העסקה

העתק:

מר אילן לוין – הממונה על השכר, משרד האוצר

פרופ' שלמה גורסמן – יו"ר ות"ת

סטיבן סתיור, רו"ח – מנכ"ל מל"ג / ות"ת

מר מוטי כהן – מנכ"ל, אוניברסיטת תל אביב

מר תמיר ברשד – יועץ לות"ת

מר שאול כהן – רכז חינוך ודתות, משרד האוצר

מר שיאון קורן – יו"ר הפורום המתאם של הסגל הזוטר.

קריטריונים לזכאות למימון מתקציב קשרי מדע לעמיתי הוראה באוניברסיטאות

כללי – נהלים

1.       התקציב יאפשר מימון פעילות אקדמית של עמיתי הוראה, להשתתפות בכיסוי הוצאות השתלמות בארץ ובחו"ל, לרבות השתתפות בסמינרים וכינוסים אקדמיים, ודמי חברות באגודות מדעיות ומקצועיות.

התקציב עבור כלל עמיתי ההוראה המועסקים במוסד ינוהל במרוכז ע"י הנהלת האוניברסיטה באמצעות "ועדת השתלמויות" מוסדית שתוקם לצורך זה (להלן: "הוועדה").

2.       עמית הוראה יהיה זכאי להשתתפות חלקית או מלאה מתקציב קשרי המדע בכפוף ובהתאם לאישור הוועדה.

3.       הסכום שיאושר מתקציב קשרי מדע לא יהיה מותנה במינימום משרה או בהיקף משרה של עמית ההוראה.

4.       האפשרות למימוש תקציב קשרי מדע מהקרן היא לגבי השנה בה עמית ההוראה מועסק.

5.       הוועדה תהייה מוסמכת לאשר, במקרים מיוחדים, השתתפות בהוצאות ההשתלמות של עמיתי הוראה על חשבון תקציב השנה העוקבת.

6.       כנסים בארץ: כיסוי הוצאות דמי רישום / השתתפות, לרבות הוצאות נסיעה ואירוח.

7.       עמית הוראה יוכל לקבל מימון מתקציב קשרי מדע עד לסכום של 2,500 $ בשנה.

8.       ניתן להשתמש בכספי התקציב אך ורק למטרות האמורות למעלה. לא ניתן להמיר כספי הקרן לכל מטרה אחרת. המימון יועבר מהקרן המרכזית בהתאם לאישור הבקשה.

9.       עמית הוראה יוכל להגיש בקשה ליציאה להשתלמות בשנה אקדמית מסוימת החל משלושה חודשים לפני תחילת אותה שנה (1 ביולי של השנה שלפניה). ועדת ההשתלמויות תוכל לאשר את הבקשה מראש, בתנאי שעמית ההוראה אכן יועסק באותה שנה.

10.   ועדת המעקב המשותפת למוסד ולארגון תעקוב אחר מימוש התקציב, הנהלים והקריטריונים להפעלתו.

קריטריונים בסיסיים

11.   ההשתתפות מתקציב קשרי מדע יהיה בזיקה לתחומי עיסוקו (הוראה או מחקר) של עמית ההוראה.

12.   תינתן עדיפות לזכאות מתקציב קשרי מדע למי שמשתתף באופן פעיל בפעילות אקדמית בארץ או בחו"ל (הרצאה, השתתפות בפאנל, פוסטר וכדומה).

13.   תינתן עדיפת לעמית הוראה אשר הוזמן לכנס / פעילות אקדמית.

14.   תינתן עדיפות לזכאות מתקציב קשרי מדע לבעלי וותק במוסד (יתרון: ותק למועסקים כממ"ה עד תשס"ח).

15.   יינתן משקל לממלאים תפקידים נוספים במוסד, מלבד הוראה (כמו ריכוז תחום, הנחיית סטודנטים, וכדומה).

16.   תינתן עדיפות להכנת קורס חדש בתחום הכנס.

17.   קריטריונים נוספים לאלה יופעלו רק לאחר הסכמה בכתב בין המוסד לארגון.

בקשות והליכי אישורן

הגשת בקשה למימון פעילות אקדמית

עמית הוראה המבקש מימון מתקציב קשרי מדע יגיש בקשה לועדת השתלמויות במוסד (ראה נספח). הבקשה תוגש להמלצת ראש החוג, או ראש היחידה האקדמית עליה הוא נמנה, ולאחר מכן לאישור ועדת ההשתלמויות.

פרטי הבקשה

הבקשה תכלול:

-        תיאור הפעילות האקדמית המתוכננת (כנס, השתלמות מקצועית וכו')

-        משך הפעילות האקדמית המתוכננת

-        מקום הפעילות האקדמית המתוכננת (ארץ, עיר, מוסד)

-        מועדי היציאה והחזרה המתוכננים

-        העתקי מכתב ההזמנה

דיווח

תוך שלושים יום ממועד שובו של חבר סגל מפעילות אקדמית בחו"ל או בארץ יהיה עליו להגיש לאגף כספים ובקרה דו"ח השתלמות בחו"ל או בארץ לצורך פעילות אקדמית. הדו"ח יפרט את מועדי היציאה והחזרה וכן את הוצאותיו בחו"ל, בצירוף קבלות מקוריות (במידה ויש) וצילום מועדי יציאה וחזרה בדרכון.

התחשבנות

ההתחשבנות לגבי ההקצבה ששולמה לחבר הסגל תיעשה תוך 30 יום ממועד קבלת ההקצבה. ההתחשבנות תיעשה בהתאם להנחיות מס הכנסה כפי שיהיו נוהוגות מעת לעת. ההוצאות המוכרות לצורך ההתחשבנות הן:

-          כרטיס טיסה (יש לצרף כרטיס מקורי וכן חשבונית מס קבלה)

-          קבלות עבור לינה במלונות (במידה והשהות "ארוכה משמעותית" ממשך הפעיות האקדמית, יחוייב עמית ההוראה בהשתתפות בסעיף זה.)[I]

-          קבלות על נסיעות בינעירוניות אל שדה התעופה וממנו.

-          קבלות על שכירת רכב.[II]

הערה: למען הסר ספק, במקרה ובמסגרת הנסיעה לפעילות אקדמית תהייה תוספת עלות הנובעת מנסיעה פרטית של עמית ההוראה, לא ישולם לו החזר הוצאות בגין תוספת עלות זו.

טופס לדוגמה

אל:  ועדת ההשתלמויות במוסד

הריני מבקש/ת סך של _______________ דולר / ש"ח מתקציב קשרי מדע למטרת (נא לפרט הנושא ומקום הכנס / השתלמות וכמו כן לצרף אישורים והזמנות במידת האפשר):

תאריכים

יעד הנסיעה / הכנס / ההשתלמות

מ -

עד -

 

 

 

 

 

 

 

 

שם

ת.ז.

דרגה

חוג

חתימה

טלפון

 

 

 

 

 

 

 

המלצת ראש החוג / היחידה האקדמית

 

 

 

 

שם ראש החוג: __________________ חתימת ראש החוג: ___________ תאריך: ________

 

ועדת ההשתלמות במוסד

בישיבה מס' _____ לשנה"ל _________ מיום ____________, הוחלט לאשר / לא לאשר סיוע בסך ______________ מתקציב קשרי המדע במוסד.

 

_______________   _________________    ________________    _______________

ראש ועדת ההשתלמויות במוסד                                                                            תאריך

 


[I]         שהות ארוכה יותר מזמן ההמתנה לפני או אחרי הכנס לפי מועדי הטיסה / הנסיעה הקרובים.

[II]    גם לגבי שכירת רכב, כל עלות שאיננה מתחייבת מהתחבורה לפעילות האקדמית ובחזרה מחייבת השתתפות עמית ההוראה.


הסכם קיבוצי בנושא רף שכר למעבר ממורה מן החוץ לעמית הוראה - 09-03-2010

הסכם קיבוצי מיוחד

שנערך ונחתם ביום 9 במרץ 2010

 

בין

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב

(להלן: "הארגון")

מצד אחד

ובין

אוניברסיטת תל אביב

(להלן: "האוניברסיטה")

מצד שני

 

הואיל              והאוניברסיטה והארגון הינם צד להסכם קיבוצי מיוחד שנחתם ביום 14.12.2008, והסדיר, בין היתר, העסקה של עובדים במעמד של "עמיתי הוראה" (להלן: "ההסכם הארצי");

והואיל             ובין הצדדים נתגלעה מחלוקת באשר לפרשנותו ואופן יישומו של הסכם זה, והארגון הגיש בעניין  זה בקשת צד בסכסוך קיבוצי לבית-הדין האזורי לעבודה בתל אביב (ס"ק 555/09);

והואיל             והצדדים ניהלו ביניהם מו"מ והגיעו להסדר מוסכם, הממצה את המחלוקות ביניהם בכל הנוגע לסוגיות שהועלו בבקשת הצד;

 

לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה כדלהלן:

1.       כל מי שהאוניברסיטה מבקשת להעסיק במסלול של מורים מן החוץ או במסלול של עמיתי הוראה (להלן: "מורים"), ובכלל זה מורים שקיבלו ו/או מועמדים לקבל מינוי כממ"ה ג, ימלא את טופס "הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה" שנקבע על ידי האוניברסיטה מכוח ההסכם הארצי.

 

2.       החל מסמסטר ב לשנת הלימודים תש"ע, יועסקו מורים, שהכנסתם אינה עולה על "ההכנסה השנתית המירבית", כהגדרתם בהסכם הארצי (להלן: "מבחן ההכנסה"), במעמד של עמיתי הוראה, ובלבד שלא חל עליהם אחד מן החריגים הקבועים בסעיף 4 (ס"ק 6-1) להסכם הארצי, והכול בכפוף לאמור להלן. לא תהייה תחולה רטרואקטיבית להעסקה במעמד של עמית הוראה, למי שהועסק לפני סמסטר ב לשנת הלימודים תש"ע במעמד של ממ"ה ג.

 

3.       מורים שעל פי האמור בסעיף 2 לעיל מיועדים להעסקה במסלול עמיתי הוראה, אך בעבר נקבעה להם דרגת העסקה של ממ"ה ג, יועסקו כעמיתי הוראה אלא אם ימסרו הודעה בכתב כי הם בוחרים להמשיך להיות מועסקים במעמד של ממ"ה ג. יימסר דיווח לועדת המעקב הפועלת מכוחו של ההסכם הארצי.

 

4.       למורה שהועסק במעמד של ממ"ה במשך 4 שנים או יותר, ואשר החל מסמסטר ב לשנת הלימודים תש"ע יועסק במעמד של עמית הוראה ב, יחושב וותק לצורכי שכר על פי הכללים הקיימים, בתוספת שלוש שנות ותק.

 

5.       מורה המועסק בהיקף של 75% משרה ומעלה בדרגת מרצה בכיר (או דרגה מקבילה במסלולי העסקה אחרים) לפחות במוסדות מוכרים אחרים להשכלה גבוהה, יועסק במעמד של ממ"ה ג ולא במעמד של עמית הוראה. האמור בסעיף זה לא יחול על מורה שהועסק במעמד עמית הוראה על פי הוראותיו של ההסכם הארצי עד לחתימתו של הסכם זה, גם אם חלה הפסקה בהעסקתו באוניברסיטת תל אביב אשר אינה עולה על 24 חודשים, אלא אם העסקתו במוסדות מוכרים אחרים הינה בהיקף של 100% משרה ומעלה או שעל פי מבחן ההכנסה יש להעסיקו במעמד ממ"ה.

 

6.       טופס ה"הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה" יעודכן בהתאם להוראותיו של הסכם זה בהסכמת הצדדים.

 

7.       תקציב הקרן לקשרי מדע בינלאומיים עבור מורים שהועסקו במעמד של ממ"ה ג עד חתימת הסכם זה ולאחריו יעוסקו במעמד של עמית הוראה ב, יחושב החל מסמסטר א תש"ע (דהיינו: התקציב לשנת הלימודים תש"ע יעודכן לפי אחוזי המשרה של מורים אלה בסמסטר ב, מוכפל ב-2). סכום זה יעבור במקרה של תת-ניצול התקציב הכולל של הקק"מ לשנה"ל תש"ע, יועבר הסכום האמור לעיל לתקציב קשרי מדע לשנה"ל תשע"א.

 

8.       הוראות הסכם זה יגברו על הוראות ההסכם הארצי ויבואו במקומן, ככל שיש סתירה בין הוראות שני ההסכמים.

 

9.       עם חתימתו של הסכם זה באו לידי מיצוי סופי ומוחלט כל טענות הצדדים כפי שבאו לידי ביטוי בהתדיינות המשפטית בתיק ס"ק (ת"א) 555/09. הצדדים יודיעו לבית-הדין כי הסדירו את המחלוקות ביניהם בהסכמה ויבקשו ממנו לתת תוקף של פסק דין להודעתם זו.

 

ולראיה באנו על החתום:

 

____________________                                                                        ________________

ארגון הסגל האקדמי הזוטר                                                                        אוניברסיטת תל אביב


הסכם קיבוצי ארצי - 17-03-2012

הסכם קיבוצי מיוחד

שנערך ונחתם ביום 17 במרץ 2012

 

בין:

המוסדות להשכלה גבוהה בישראל

המיוצגים על-ידי ועד ראשי האוניברסיטאות להלן: "ור"ה"):

האוניברסיטה העברית בירושלים

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל

 

מצד אחד

(כל אחד מיחידיו להלן: "מוסד" וביחד "צד א")

 

לבין:

הפורום המתאים של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות

(להלן: "הפורום המתאם") וארגוני הסגל האקדמי הזוטר

במוסדות להשכלה גבוהה בישראל כלהלן:

מו"ח – ארגון מורים וחוקרים באוניברסיטה העברית

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בר אילן

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב

ארגון סגל ההוראה בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל

 

מצד שני

(כל אחד מיחידיו להלן: "ארגון" וביחד "צד ב")

 

 

הואיל              והצדדים ניהלו ביניהם משא ומתן בדבר תנאי העסקה של חברי הסגל כהגדרתם בהסכם זה להלן;

והואיל             והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות שהושגו ביניהם במהלך משא ומתן זה;

 

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.       המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

תקופת תוקפו של ההסכם והוראות מיוחדות בו

2.       הסכם זה הינו הסכם קיבוצי לתקופה קצובה לשנים 1.10.2010 ועד 30.9.2014 (כולל). על אף האמור לעיל ובכל מקרה, מובהר, שאין באמור כדי לגרוע מתקופת תוקפן החוזי של הוראות בהסכם זה שתחולתן היא לגבי תקופת זמן שמעבר לתקופת ההסכם כהגדרתה הנ"ל ולמען הסר ספק, תקופת תוקפו של סעיף מיצוי התביעות הינה עד ליום 31.12.2014 ותקופת תוקפו של סעיף השקט התעשייתי הינה עד ליום 30.9.2015.

 

תחולת ההסכם והגדרות

3.       תחולתו של הסכם זה תהייה על חברי הסגל האקדמי הזוטר, עמיתי ההוראה והמורים מן החוץ, כהגדרתם בהסכם הקיבוצי מיום 14.12.08 (להלן: "חברי הסגל").

 

שכר

4.       תוספות השכר לחברי הסגל, תהיינה כמפורט להלן:

4.1   החל מיום 1.10.11 תשולם תוספת של 2.9%.

4.2   החל מיום 1.1.12 תשולם תוספת שהיא השלמה של התוספת שבסעיף 4.1 לעיל מ-2.9% ל-5.8%.

4.3   החל מיום 1.1.13 תשולם תוספת שהיא השלמה של התוספת שבסעיף 4.2 לעיל מ-5.8% ל-8.7%.

4.4   החל מיום 1.1.14 תשולם תוספת שהיא השלמה של התסופת שבסעיף 4.3 לעיל מ-8.7% ל-11.6%.

4.5   בסיס השכר לעניין סעיפים 4.1 ו-4.2 הינו רכיבי השכר הבאים: שכר משולב (כולל ותק), תוספת אקדמית (ניידות, ביגוד, טלפון) ותוספת שחיקה בהתאם לטבלאות השכר, שהיו בתוקף ערב חתימת הסכם זה והמתפרסמות על-ידי ות"ת לגבי חברי הסגל.

 

5.       התשלומים השוטפים וההפרשים הנובעים מסעיף 4.1 ו-4.2 לעיל ישולמו במשכורת הראשונה שתשולם לחברי הסגל לאחר חתימת הסכם זה או לכל המאוחר, במשכורת החודש, שלאחר מכן.

 

תוספות שכר לסטודנטים לתואר שני העוסקים בהוראה ו/או הדרכה פרונטלית

6.       סטודנט לתואר שני, המועסק כעוזר הוראה, העוסק בהוראה פרונטלית ו/או תרגול פרונטלי ו/או הדרכה פרונטלית של סטודנטים (כולל במעבדות ובסיורים) (להלן: "סטודנט לתואר שני העוסק בהוראה"), יהיה זכאי, בנוסף לאמור בסעיף 4 לעיל, לתוספת שכר המפורטת להלן על השכר המשולם בגין פעילויות אלה. תוספת השכר תחושב ותשולם על השכר בעד חלק המשרה או כולה לפי העניין, שבמסגרתו הוא עוסק בהוראה פרונטלית ו/או תרגול פרונטלי ו/או הדרכה פרונטלית של סטודנטים (למען הסר ספק, על פי משקלה של שעת הוראה או שעת הדרכה, לפי העניין, כמפורט בסעיפים 15.1.1 או 15.1.2, לפי העניין, להסכם הקיבוצי מיום 14.12.08 (להלן: "הסכם 2008")), כדלהלן:

 

6.1   החל מיום 1.10.12 תשולם לסטודנט לתואר שני העוסק בהוראה תוספת שכר בשיעור של 8% על רכיבי השכר הבאים (מחלק המשרה כאמור בסעיף 6 לעיל): שכר משולב (כולל ותק), תוספת אקדמית (ניידות, ביגוד, טלפון) ותוספת שחיקה, בהתאם לטבלאות השכר המתפרסמות על-ידי ות"ת.

6.2   בנוסף לאמור בסעיף 6.1 לעיל, החל מיום 1.10.13, תשולם תוספת שכר אחוזית דיפרנציאלית, שבכל מקרה לא תשולם כתוספת בשיעור אחיד, כלהלן:

 

6.2.1          עלות התוספת (לצורך קביעת הקריטריונים בלבד כאמור בסעיף 6.2.2 להלן) תהייה בשיעור של 8% משכרם של הסטודנטים לתואר שני העוסקים בהוראה, בשנת הלימודים תשע"ג, הכולל את התוספות שלפי סעיפים 4.1 עד 4.3 (כולל) לעיל, לפי רכיבי השכר הבאים: (שכר משולב (כולל ותק), תוספת אקדמית (ניידות, ביגוד, טלפון) ותוספת שחיקה, בהתאם לטבלאות השכר המתפרסמות על-ידי ות"ת, וזאת מחלק המשרה כאמור בסעיף 6 לעיל (להלן: "עלות התוספת")).

6.2.2          שיעורי התוספת הדיפרנציאלית ייקבעו לפי קריטריונים, שיוצעו על-ידי ות"ת וייקבעו בהסכמה, באופן סופי, על-ידי וועדה משותפת לצד א, צד ב וות"ת, בין היתר, על בסיס מספר הסטודנטים הרשומים בפועל לקבוצות התרגול וההוראה, באופן שמביא למימוש עלות התוספת, על בסיס סימולציה כמפורט בסעיף 6.2.3 להלן (להלן: "הקריטריונים"). תוצאות הסימולציה האמורה יוצגו לממונה על השכר, על מנת שהממונה על השכר יוכל לאשר שתוצאות הסימולציה תואמות את עלות התוספת.

6.2.3          סימולציה להדגמת מימוש עלות התוספת (כהגדרתה בסעיף 6.2.1) ולקריטריונים תיעשה לפי נתוני שנת הלימודים תשע"ג.

6.2.4          ככל שלאור הקריטריונים לא מתאפשר לשלם את התוספת מדי חודש, כבר בתחילת הסמסטר, תשולם התוספת במשכורת החודש השלישי לסמסטר, עבור הסמסטר כולו.

6.2.5          יו"ר ות"ת הודיע לצדדים על מחויבותו לקביעת הקריטריונים ומימושם.

6.3   תוספות השכר שלפי סעיפים 6.1 ו-6.2 לעיל יהוו שכר לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963, הפרשות לפנסיה, הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנהוגה לגבי השכר המשולב והן גם לא תובאנה בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987.

 

הגדלת שנות וותק לעמיתי הוראה ב

7.       ות"ת הודיעה לצדדים כי החל ביום 1 בדצמבר 2012, יתווספו רק לטבלת השכר של עמיתי הוראה ב, המתפרסמת על-ידי ות"ת, 5 שנות ותק (בעד שנות הוותק 30-26), כאשר שיעורה של תוספת הוותק וכללי הקידום שיחולו לגביה בעד כל שנה במניין 5 שנות הוותק הנוספות הנ"ל ייקבע באותו אופן שלפיו נקבע שיעור תוספת הוותק ואופן הקידום בכל אחת משנות הוותק 25-1.

הפרשות לקופת גמל לקצבה

8.       ההגדלה בשיעורי דמי הגמולים לחברי הסגל, הזכאים ערב הסכם זה להפרשות לתגמולים בשיעור של 6% לקופת גמל ו/או קופת ביטוח, תהייה כמפורט להלן:

(א)  לגבי השכר המבוטח בפנסיה צוברת

 

(1)   בקופת גמל לקצבה שהינה קרן פנסיה צוברת חדשה:

שיעורי ההפרשות לקופת גמל לקצבה שהינה קרן פנסיה חדשה, בגין השכר המבוטח לפנסיה צוברת, יגדלו כדלקמן:

(א)  החל ביום 1.10.2011:

שיעור הפרשת המוסד לרכיב תגמולים יגדל ב-0.5%, ובלבד ששיעור הפרשת המוסד לרכיב תגמולים בקופת הגמל לקצבה, לאחר ההגדלה, לא יעלה על 6.5%; שיעור הניכוי לתגמולים ממשכורת חברי הסגל יגדל ב-0.5%, או בשיעור הדרוש להשלמתו ל-6%, לפי הנמוך מביניהם;

האמור בסעיף קטן זה יבוצע למפרע ליום 1.1.2011 החל מהמשכורת הראשונה שתשולם לחברי הסגל לאחר חתימת הסכם זה או לכל המאוחר, במשכורת החודש, שלאחר מכן.

(ב)   החל ביום 1.1.2013

שיעור הפרשת המוסד לרכיב תגמולים יגדל ב-0.5% נוסף, ובלבד ששיעור הפרשת המוסד לרכיב תגמולים בקופת הגמל לקצבה, לאחר ההגדלה הנוספת, לא יעלה על 7%;

שיעור הניכוי לתגמולים ממשכורת חברי הסגל יגדל ב-0.5% נוסף, או בשיעור הדרוש להשלמתו ל-6.5%, לפי הנמוך מביניהם.

 

(2)   בקופת גמל לקצבה שהינה קופת ביטוח ("ביטוח מנהלים") או בקופת גמל לא משלמת לקצבה ("תגמולים ופיצויים"):

במקרה בו השיעור הכולל של הפרשות המוסד, בקופת גמל לקצבה שהינה קופת ביטוח ("ביטוח מנהלים") או בקופת גמל לא משלמת לקצבה ("תגמולים ופיצויים"), לרכיב תגמולים ולרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה, הינו נמוך מ-7.5%, ושיעור הניכוי ממשכורת חברי הסגל הינו נמוך מ-7%, יוגדלו שיעורי ההפרשות והניכויים האמורים כדלקמן:

(1)   החל ביום 1.1.2011: השיעורים של הפרשת המוסד לתגמולים ושל הניכוי ממשכורת חברי הסגל יגדלו, כל אחד, ב-0.5%.

האמור בסעיף קטן זה יבוצע למפרע ליום 1.1.2011 החל מהמשכורת הראשונה שתשולם לחברי הסגל לאחר חתימת הסכם זה או לכל המאוחר, במשכורת החודש, שלאחר מכן.

(2)   החל ביום 1.1.2013: השיעורים של הפרשת המוסד לתגמולים ושל הניכוי ממשכורת חברי הסגל יגדלו, כל אחד, ב-0.5% נוסף.

ובלבד שבכל עת, השיעור הכולל של הפרשות המוסד לרכיב תגמולים ולרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה, עבור חברי הסגל כאמור בסעיף זה, לא יעלה על 7.5% ממשכורתו ושיעור הניכוי ממשכורת חברי הסגל לא יעלה על 7%.

האמור לעיל, לעניין הגדלת שיעור ההפרשה של המוסד, יחול גם במקרה בו במועד חתימת הסכם זה, הניכוי ממשכורת חברי הסגל, על פי בקשתו, הינו בשיעור של 7%.

 

9.       יובהר, כי תחולתו של סעיף 8 לעיל והוראות נוספות יהיו כמפורט להלן:

9.1   לגבי סגל המועסק במוסד ביום חתימתו של הסכם זה, התחולה של סעיף 8 (א) (1) (א) ו-8 (א) (2) (1) תהייה לפי המאוחר מבין המועדים הבאים: 1.1.2011 או תקופת עבודתו של חבר הסגל באותו מוסד בתקופה שלאחר 1.1.2011, ככל שחבר הסגל החל לעבוד באותו מוסד לאחר 1.1.2011.

9.2   למען הספר ספק, סעיף 8 לא יחול על חבר סגל שעבד במוסד בתקופה שתחילתה ביום 1.1.2011 ועד יום חתימת הסכם זה, כולה או חלקה, אך הוא אינו מועסק באותו מוסד ביום חתימתו של הסכם זה.

9.3   חבר סגל שיתקבל לעבודה במוסד החל מיום חתימתו על הסכם זה, יחול עליו סעיף 8 לעיל רק מיום תחילת עבודתו במסוד והוא לא יחול על תקופה הקודמת ליום תחילת עבודתו במוסד.

9.4   במקרה שבשל מניעה חוקית, קופת הגמל או קופת הביטוח, לפי העניין, תסרב לקבל את התשלומים בעד שנת המס הקודמת (2011), ישלם המוסד לחבר הסגל תשלום בגובה הסכום שהיה המוסד אמור להפריש בעד חבר הסגל בגין שנת 2011 בניכוי עלויות המעביד (דמי ביטוח לאומי, מס שכר) בעד סכום זה.

 

הוראות כלליות

10.        הסכם זה נחתם, בין היתר, בעקבות:

10.1 מכתבה מיום 17.3.2012 של יו"ר ור"ה בעניין הסדרי ביטחון תעסוקתי.

10.2 אין באמור לעיל כדי להקנות למכתב הנ"ל מעמד של הסכם קיבוצי.

 

11.   בכל מוסד ימשיך לפעול צוות מעקב משותף למוסד ולארגון למעקב אחר יישום הסכם זה.

 

12.   הסכם זה ייכנס לתוקף לגבי כל מוסד וארגון רק לאחר:

12.1            שייחתם על-ידי שניהם.

12.2            אישורו על-ידי ות"ת והממונה על השכר.

 

הסכמים קודמים

13.   תנאים ותניות שנקבעו בין מוסד וארגון בהסכמים קיבוציים ו/או בהסדרים קיבוציים ו/או בהתחייבויות אחרות שבכתב ו/או בנוהג, ושנהגו בפועל ביניהם ערב חתימת הסכם זה, יוסיפו להיות תקפים ביניהם בתקופת ההסכם, כפי שנהגו כאמור ומבלי לשנות ממעמדם, אלא אם שונו או בוטלו במפורש או במשתמע על-ידי הוראה מהוראות הסכם זה, או כאמור בסעיף 19, אלא אם יוסכם אחרת בין מוסד לארגון.

 

דמי טיפול

14.   בכל מוסד שבו לא מוסדר נושא ניכוי דמי טיפול מקצועי ארגוני ייחתם הסכם מקומי להסדרת נושא זה. למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בהתחייבות למיצוי תביעות ושקט תעשייתי שבהסכם זה, שיחולו גם על נושא ניכוי דמי טיפול.

 

החזר עבודה שהוחסרה בגין שביתה

15.   חבר סגל ששבת מעבודתו, יחזיר, על פי הוראות המוסד, את העבודה שהוחסרה בשל השביתה שננקטה במוסד על-ידי הארגון לפני חתימתו של הסכם זה ויהיה זכאי לשכר בגין החזרה כאמור בדרך של תשלום מלוא השכר בעד חודש מרץ 2012.

 

שקט תעשייתי

16.   כל סכסוכי העבודה הקיבוציים שהוכרזו או הודעו בטלים עם החתימה על הסכם זה.

17.   הצדדים מתחייבים שעד ליום 30.9.2015 לא ינקטו באמצעי שביתה או השבתה, מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה ובסדריה, לגבי העניינים שהוסדרו בהסכם זה.

 

מיצוי תביעות

18.   הסכם זה מהווה מיצוי מלא של כל תביעות ו/או דרישות צד ב', בעד התקופה שעד ליום 31.12.2014.

19.   בתקופה שעד ליום 31.12.2014 ובגינה, לא תועלה כל דרישה או תביעה בעניין תוספות שכר או הטבות כספיות כלשהן, ולא יתקיים עוד כל משא ומתן נוסף על הסכמי שכר נוספים ו/או הטבות שכר נוספות כלשהן בתקופה שעד ליום 31.12.2014 ובגינה.

 

הגשה לרישום

20.   הסכם זה יוגש לרישום כהסכם קיבוצי מיוחד.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

________            _____________                          ________________        _____________

יו"ר ור"ה              יו"ר וועדת השכר                           יו"ר הפורום המתאים         יו"ר צוות המו"מ

 

_________________________                          ____________________________________

אוניברסיטת תל אביב                                             ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב

 

_________________________                          ____________________________________

האוניברסיטה העברית בירושלים                            מו"ח – ארגון מורים וחוקרים באוניברסיטה העברית

_________________________                          ____________________________________

אוניברסיטת בן גוריון בנגב                                      ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון

 

_________________________                          ____________________________________

אוניברסיטת חיפה                                                  ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה

 

_________________________                          ____________________________________

אוניברסיטת בר אילן                                              ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בר אילן

 

_________________________                          ____________________________________

הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל                               ארגון סגל ההוראה בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל

 

 

 

* כפוף לאישור ההסכם המקומי על-ידי הממונה על השכר וות"ת.

ביטחון תעסוקתי ורה כרמי - 17-03-2012

ורה – ועד ראשי האוניברסיטאות

לכבוד                                                                                                                   17 במרץ, 2012

פרופ' יוסי קלפטר, נשיא, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מנחם בן ששון, נשיא, האוניברסיטה העברית

פרופ' אהרון בן זאב, נשיא, אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת בן גוריון

 

שלום רב,

הנדון: ביטחון תעסוקתי

להלן פירוט ההסדרים לשיפור הביטחון התעסוקתי לדוקטורנטים, עמית הוראה ב וקבוצות מיוחדות, שתחילתם משנה"ל תשע"ג, שיחולו באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת בן גוריון.

 

1.       תלמידים לתואר שלישי

א.      דוקטורנט (בשלב א או ב) שהאוניברסיטה תבקש את העסקתו, תתאפשר זו בהתאם לכללי ההעסקה במוסד, כשהמטרה היא הבטחת יציבות בהעסקת הדוקטורנט בתקופת היותו תלמיד רשום לתואר שלישי במוסד, כמפורט להלן.

ב.      העסקתו של הדוקטורנט תיעשה בכתב התחייבות לשתי תקופות של שנתיים. הארכת כתב ההתחייבות לתקופה השנייה תהא בכפוף להמשך לימודיו של הדוקטורנט, התקדמותו האקדמית וצרכי ההוראה ביחידה. למען הסר ספק, צרכי ההוראה ביחידה האקדמית לא יהוו עילה לאי הארכת כתב התחייבות לתקופה השנייה של הדוקטורנט, לצורך העסקתו של חבר סגל זוטר אחר.

ג.        במקרים שבהם נאלץ הדוקטורנט להמשיך את לימודיו גם לשנה חמישית מסיבות רלוונטיות, שאינן תלויות בו, הוא יועסק באותם תנאים, בכתב התחייבות לשנה החמישית.

ד.      היקף ההעסקה בכל סמסטר במסגרת התחייבות למינוי לשנתיים או לשנה (במקרה של העסקה בשנה חמישית), יהיה ידוע מראש ויפרט בכתב ההתחייבות והוא יכלול התחייבות להעסקה בפועל של סמסטר אחד לפחות בכל שנת לימודים בתקופת ההתחייבות. מעמדה של תקופה בה אין העסקה בפועל תעוגן בכת ההתחייבות כתקופה של חל"ת.

ה.      למען הסר ספק, אין מניעה להמשיך להעסיק דוקטורנט שסיים 4 שנות העסקה, במינויים נוספים על פי צרכי המוסד וכלליו, ובלבד שכללי הביטחון התעסוקתי המפורטים בפרק זה לא יחולו על העסקה כזו.

ו.        הדוקטורנט יקבל מהיחידה האקדמית לא יאוחר מ-60 יום לפני תחילת הסמסטר הרלוונטי כתב התחייבות לתקופת ההתחייבות בת השנתיים או השנה (במקרה של העסקה בשנה חמישית), לפי העניין, שיכלול פירוטי העסקה בתקופת ההתחייבות הנ"ל כאשר לפני כל סמסטר בתקופת ההתחייבות יימסר לדוקטורנט כתב מינוי לגבי אותו סמסטר בהתאם למפורט בכתב ההתחייבות. תוקפו של כל כתב ההתחייבות כנ"ל יותנה בהתחייבותו של הדוקטורנט לעמוד לרשות המוסד בכל הסמסטרים לגביהם נקבע פירוט העסקתו מראש בכתב התחייבות כאמור.

ז.       הפסקת מינויו של דוקטורנט במהלך תקופת התחייבות כאמור לעיל תהייה על פי העילות שיפורטו להלן:

(1)   ביטול הקורס בקוריקולום או אי קיומו;

(2)   אי פתיחת קורס בגין מספר נמוך ממספר סף של תלמידים בהתאם להחלטת כל מוסד (כל מוסד יעביר לארגון מעת לעת את מדיניות המוסד ביחס למינימום מספר התלמידים לתואר ראשון ושני);

(3)   ירידה משמעותית באיכות ההוראה ו/או איכות הוראה נמוכה ובלבד שניתנה אזהרה לפני סיום ההתחייבות ואפשרות וזמן מספיק לשיפור ההוראה;

(4)   בעיות משמעת חמורות בהתאם לתקנון משמעת קיים באוניברסיטה;

(5)   צמצום הנובע מאיחוד מופעים מרובים של קורס / תרגול (תינתן עדיפות לאי סיום המינוי לפי קריטריון וותק והתחייבות).

(6)   מצב אקדמי לא תקין, ובלבד שניתנה אזהרה לפני סיום ההתחייבות ואפשרות וזמן מספיק לשיפור.

ח.      במקרה שנפסקו לימודיו של הדוקטורנט, יפקע תוקפו של כתב ההתחייבות.

2.       עמיתי הוראה ב

א.      עמית הוראה ב, שהאוניברסיטה תבקש את העסקתו, יקבל כתב התחייבות לתקופה של שנתיים, אם לימד בהיקף מצטבר של לפחות 12 שעות סמסטריאליות במהלך שנתיים או שלוש שנים אחרונות שקדמו להוצאת כתב ההתחייבות ביחידה האקדמית, או שלימד לפחות קורס אחד בשנה במהלך 5 שנים מתוך 6 השנים שקדמו להוצאת כתב ההתחייבות ביחידה אקדמית מסוימת כאמור והכול בתנאי שחבר הסגל הנ"ל התחייב לבצע את עבודתו במוסד בהתאם לכתב ההתחייבות הנ"ל. הסתיימה תקופת השנתיים הנ"ל (להלן התקופה הראשונה) וביקשה היחידה האקדמית להמשיך להעסיקו, תעניק היחידה האקדמית כתב התחייבות לתקופה של 3 עד 5 שנים (להלן: "התחייבות לטווח ארוך") וכך הלאה, אם תבקש להאריך את העסקתו ובתנאי שעמית ההוראה ב התחייב לבצע את עבודתו במוסד בהתאם לכתב ההתחייבות המוארך.

ב.      על פי האמור בתקופה הראשונה ו/או בהתחייבות לטווח ארוך, האוניברסיטה תוכל להפסיק מינוי של עמית הוראה ב גם במהלך תקופת כתב ההתחייבות רק בתנאים המוגדרים להלן:

(1)   ביטול הקורס בקוריקולום או אי קיומו;

(2)   אי פתיחת קורס בגין מספר נמוך ממספר סף של תלמידים בהתאם להחלטת כל מוסד (כל מוסד יעביר לארגון מעת לעת את מדיניות המוסד ביחס למינימום מספר התלמידים לתואר ראשון ושני);

(3)   הוחלט שחבר סגל אקדמי בכיר ילמד את הקורס לטווח של שנתיים לפחות;

(4)   ירידה משמעותית באיכות ההוראה ו/או איכות הוראה נמוכה ובלבד שניתנה אזהרה לפני סיום ההתחייבות ואפשרות וזמן מספיק לשיפור ההוראה;

(5)   בעיות משמעת חמורות בהתאם לתקנון המשמעת באוניברסיטה; מעבר עמית ההוראה לדירוג אחר;

(6)   צמצום הנובע מאיחוד מופעים מרובים של קורס / תרגול (תינתן עדיפות לאי סיום המינוי לפי קריטריון וותק והתחייבות);

(7)   המועמד הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, תשס"ד – 2004;

(8)   סגירת היחידה או התוכנית.

מובהר כי ככל שההפסקה מתייחסת רק למקצת מהיקף ההעסקה הכולל, תימשך ההתחייבות לטווח ארוך ותחול לגבי יתרת ההעסקה.

במקרה שההפסקה הינה בשל סעיפים (4), (5) ו-(6) לעיל, יפקע כתב ההתחייבות.

במקרה של אי קיום קורס לפי סעיף (1), (2) ו-(7) לעיל, תינתן עדיפות לשיבוץ בהוראה באותו קורס במועד מאוחר יותר, בתקופת ההתחייבות או לאחר מכן, מבלי שיש בכך התחייבות למתן כתב התחייבות לתקופה נוספת.

היה וההפסקה הינה בשל סעיפים (1), (2), (3) ו-(7) לעיל, יעשה המוסד מאמץ לשבץ בקורס חליפי.

ג.        במקרה שעמית הוראה ב יחדל לעמוד בקריטריונים של "עמית הוראה ב" יפקע כתב ההתחייבות שניתן לו, והמוסד ימשיך להעסיקו במינוי מתאים אחר עד תום אותה שנת לימודים.

 

3.       עמיתי הוראה ב ("העשור האבוד")

א.      עמית הוראה ב העומד בתנאים המצטברים הבאים יכונה להלן "המועמד":

(1)   בעל תואר שלישי, אשר קיבל את התואר השלישי בין שנת 1999 לשנת 2007 (כולל).

(2)   אין לו משרה עיקרית במקום אחר מחוץ לאותו מוסד בהיקף של 50% ומעלה (מובהר כי לצורך זה העסקה כממ"ה במוסדות אחרים, אינה נחשבת כמשרה עיקרית).

(3)   היה לו מינוי ראשון באותו מוסד כבעל תואר דוקטור לפני שנת 2007, והועסק מאז קבלת המינוי כאמור ועד שנת 2009 (כולל) בכל שנה אקדמית, למעט תקופות של השתלמות בתור דוקטורנט.

(4)   קיים לאורך השנים הנ"ל פעילות מחקרית מוכחת (כגון: פרסומים, השתתפות פעילה בכנסים).

(5)   השתלם כפוסט דוקטורט (רלוונטי רק לתחומים בהם דרישה זו קיימת).

(6)   היה ראוי לדעת המוסד להישקל למינוי לסגל האקדמי הבכיר.

(7)   פעיל בהוראה ובמחקר גם בשנים תש"ע – תשע"ב.

קריטריון מסייע: פעיל ותורם מעבר להוראת קורסים.

ב.      מועמד המועסק בשנים תשע"א ו-תשע"ב במכלול המינויים שלו כעמית הוראה ב ו/או כמורה מן החוץ ב, בלפחות 50% משרה במוסד יקבל הצעה לביטחון תעסוקתי ארוך טווח, כדלהלן:

(1)   במחלקות בהן ניתן לקלוט חברי סגל במסלול המקביל הבכיר, והמועמד עונה לקריטריונים הנדרשים לקבלת מינוי זה, קליטתו כמורה במסלול המקביל הבכיר, בתנאי מסלול זה, תובא לדיון בוועדת המינויים בכפוף לתקנון המינויים החל במוסד על המסלול המקביל וליתר התנאים החלים על המורים במסלול המקביל.

(2)   היה ולא תתאפשר קליטה במסגרת המסלול המקביל, יועסק המועמד בהסכם העסקה אישי, אחיד, שתנאיו יסוכמו עם הארגון, על בסיס תנאי העסקה במסלול עמית הוראה ב, ללא הגבלת זמן, בהיקף של העסקתו בתוכניות התקניות ולא פחות מ-40% משרה, עם אפשרות לסיים העסקה בתנאים שלהלן:

(1)   ירידה משמעותית באיכות ההוראה ו/או איכות הוראה נמוכה ובלבד שניתנה אזהרה לפני סיום העסקה ואפשרות וזמן מספיק לשיפור ההוראה;

(2)   בעיות משמעת חמורות בהתאם לתקנון המשמעת באוניברסיטה;

(3)   מעבר המועמד לדירוג אחר;

(4)   המועמד הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעו בחוק גיל פרישה, תשס"ד – 2004.

(5)   סגירת היחידה או התוכנית.

ג.        למועמד שאינו עומד בתנאים שבסעיף ב לעיל יוצע הסכם אישי, אחיד, שתנאיו יסוכמו עם הארגון, על בסיס מסלול עמית הוראה ב למשך 10 שנים, בהיקף מוגדר מראש, עם אפשרות לסיום העסקה בתנאים שלהלן:

(1)   ירידה משמעותית באיכות ההוראה ו/או איכות הוראה נמוכה ובלבד שניתנה אזהרה לפני סיום העסקה ואפשרות וזמן מספיק לשיפור ההוראה;

(2)   בעיות משמעת חמורות בהתאם לתקנון המשמעת באוניברסיטה;

(3)   מעבר המועמד לדירוג אחר;

(4)   המועמד הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, תשס"ד – 2004.

(5)   סגירת היחידה או התוכנית.

 

4.       קבוצות מיוחדות

א.      קבוצות מיוחדות כוללות את חברי הסגל האקדמי הזוטר העוסקים בהוראה בקורסים לתארים אקדמיים, והן: מורים לשפות בחוזים מיוחדים, מורי אומנות, מורים במסלול המקביל הזוטר ועמיתי הוראה שאינם עמיתי הוראה ב.

ב.      חבר סגל המשתייך לקבוצות המיוחדות, שהאוניברסיטה תבקש את העסקתו, יקבל כתב התחייבות לתקופה של שנתיים אם לימד במוסד ברציפות במהלך חמש השנים (כולל תקופת חל"ת) האחרונות שקדמו להוצאת כתב ההתחייבות ביחידה האקדמית בהיקף של 30% משרה ומעלה ובתנאי שחבר הסגל הנ"ל התחייב לבצע את עבודתו במוסד בהתאם לכתב ההתחייבות הנ"ל. הסתיימה תקופת השנתיים הנ"ל (להלן: "התקופה הראשונה") וביקשה היחידה האקדמית להמשיך להעסיקו, תעניק היחידה כתב התחייבות לתקופה של שנתיים עד ארבע שנים (להלן: "התחייבות לטווח ארוך") וכן הלאה, אם תבקש להאריך את העסקתו ובתנאי שחבר הסגל הנ"ל התחייב לבצע את עבודתו במוסד בהתאם לכתב ההתחייבות המוארך.

ג.        על אף האמור בתקופה הראשונה ו/או בהתחייבות לטווח ארוך, האוניברסיטה תוכל להפסיק מינוי של חבר סגל המשתייך לקבוצות המיוחדות גם במהלך תקופת כתב התחייבות רק בתנאים המוגדרים להלן:

(1)   ביטול הקורס בקוריקולום או אי קיומו;

(2)   אי פתיחת קורס בגין מספר נמוך ממספר סף של תלמידים בהתאם להחלטת כל מוסד (כל מוסד יעביר לארגון מעת לעת את מדיניות המוסד ביחס למינימום מספר התלמידים לתואר ראשון ושני);

(3)   הוחלט שחבר סגל אקדמי בכיר ילמד את הקורס לטווח של שנתיים לפחות;

(4)   ירידה משמעותית באיכות ההוראה ו/או איכות הוראה נמוכה ובלבד שניתנה אזהרה לפני סיום ההתחייבות ואפשרות וזמן מספיק לשיפור ההוראה;

(5)   בעיות משמעת חמורות בהתאם לתקנון המשמעת באוניברסיטה;

(6)   מעבר לדרוג אחר;

(7)   צמצום הנובע מאיחוד מופעים מרובים של קורס / תרגול (תינתן עדיפות לאי סיום המינוי לפי קריטריון וותק והתחייבות);

(8)   המועמד הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, תשס"ד – 2004;

(9)   סגירת היחידה או התוכנית.

מובהר כי ככל שההפסקה מתייחסת רק למקצת מהיקף ההעסקה הכולל תימשך ההתחייבות לטווח ארוך ותחול לגבי יתרת ההעסקה.

במקרה שההפסקה הינה בשל סעיפים (4), (5) ו-(6) לעיל, יפקע כתב ההתחייבות.

במקרה של אי קיום קורס לפי סעיף (1), (2) ו-(7) לעיל, יעשה המוסד מאמץ לשבץ בקורס חליפי.

ד.      במקרה שעמית ההוראה המשתייך לקבוצות המיוחדות יחדל לעמוד בקריטריונים של "עמית הוראה" יפקע כתב ההתחייבות שניתן לו, והמוסד ימשיך להעסיקו במינוי מתאים אחר עד תום אותה שנת לימודים.

 

5.       מורים מן החוץ

א.      בנסיבות מיוחדות, הוועדה שהמוסד יקים לצורך זה, תדון בבקשתו של מורה מן החוץ, שהועסק לאורך שנים בהוראה בקורסים לתארים אקדמיים רגילים, להעסקה לטווח ארוך על פי כתב התחייבות.

 

6.       חל"ת

א.      המוסד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להיענות לבקשתו של חבר סגל אקדמי זוטר, שניתן לו כתב התחייבות לתקופה של שנתיים לפחות, לצאת לתקופת חל"ת של סמסטר אחד או שניים במהלך תקופת ההתחייבות.

 

 

 

7.       כללי

א.      כתב התחייבות או מינוי לפי מסמך זה יוצא בנפרד על-ידי כל יחידה אקדמית בה נעשית ההעסקה.

ב.      במקרים שבהם ייתן המוסד הודעה על ביטול קורס / קבוצה לתואר אקדמי, יחול האמור להלן:

(1)   ניתנה ההודעה במהלך התקופה, שתחילתה חודש לפני פתיחת הסמסטר (ולגבי סמסטר א התקופה שתחילתה 15.9) וסיומה חודש מפתיחת הסמסטר – ישולם פיצוי מיוחד בגובה של חודש משכורת בגין הקורס / קבוצה שבוטל/ה, נוסף על השכר שהגיע לו בעד התקופה שלאחר יום תחילת המינוי ועד ביטול הקורס / הקבוצה.

(2)   ניתנה ההודעה לאחר חודש מפתיחת הסמסטר – ישולם פיצוי מיוחד בגובה של חודשיים משכורת בגין הקורס שבוטל, נוסף על השכר שהגיע לו מיום תחילת המינוי ועד ביטול הקורס / הקבוצה.

ג.        על אף האמור לעיל במסמך זה:

(1)   לא תחול על המוסד חובה להעניק לחבר סגל כתב התחייבות, ככל שמדובר בהעסקתו בתוכניות שאינן תוכניות תקניות (תוכניות חוץ תקציביות, תוכניות בתקציבים סגורים ובתקציבים מותנים) וממילא גם לא יחולו ההוראות דלעיל בדבר הפסקתו של כתב התחייבות או פקיעתו.

(2)   בתוכניות שאינן תקניות, שבהן, כאמור, לא תחול חובה להעניק לחבר הסגל כתב התחייבות, יחולו ההוראות שלהלן:

(א)  במקרה של אי קיום קורס מסיבות של:  (1) ביטול הקורס בקוריקולום או אי קיומו; (2) אי פתיחת קורס בגין מספר נמוך ממספר סף של תלמידים בהתאם להחלטת כל מוסד ו-(3) צמצום הנובע מאיחוד מופעים מרובים של קורס / תרגול (לעניין זה תינתן עדיפות במסגרת הצמצום לאי סיום ההעסקה לפי קריטריון ותק) – תינתן עדיפות לשיבוץ בהוראה באותו קורס במועד מאוחר יותר.

(ב)   היה והמוסד יפסיק את העסקתו של חבר סגל בתוכניות שאינן תוכניות תקניות כנ"ל מסיבות של:  (1) ביטול הקורס בקוריקולום או אי קיומו; (2) אי פתיחת קורס בגין מספר נמוך ממספר סף של תלמידים בהתאם להחלטת כל מוסד; (3) הוחלט שחבר סגל אקדמי בכיר ילמד את הקורס לטוח של שנתיים לפחות ו-(4) צמצום הנובע מאיחוד מופעים מרובים של קורס / תרגול (לעניין זה תינתן עדיפות במסגרת הצמצום לאי ההעסקה לפי קריטריון ותק) – יעשה המוסד מאמץ לשבצו בקורס חליפי.

(ג)    יחד עם זאת ולמען הסר ספק, לעניין קביעת הזכאות לקבלת כתב התחייבות הנזכרת בסעיף 2א, 3ב ו-4ב – ולעניין זה בלבד (ולמען הסר ספק, ולא לעניין היקף ההעסקה לעניין הסעיפים הנ"ל) – תובא בחשבון העסקה בתוכניות שאינן תוכניות תקניות.

ד.      כל מוסד יקים ועדה משותפת שתדון במקרים מיוחדים ותעקוב אחרי יישומו של מסמך זה. בחודש אוקטובר 2013 יתקיים דיון בוועדה לבחינת אופן יישום הכללים הנ"ל והאם הושגה מטרת הביטחון התעסוקתי והקטנת אי הוודאות.

ה.      האמור לעיל אינו משנה את הכללים החלים על מי שמועסק שלא על פי האמור במסמך זה.

ו.        תוקפו של מסמך זה הינו מיום 17.3.2012 והפעולות לביצועו יחולו במועד זה. כתבי התחייבות לפי מסמך זה יוצאו לשנת הלימודים תשע"ג.

ז.       הוראות מסמך זה תקפות ולא ישונו עד 30.9.2015.

בברכה

פרופ' רבקה כרמי

יו"ר ור"ה

נשיאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מכתב מנכ"ל - קורסי קיץ תוכניות תקציביות ותקציבים סגורים ותקציבים מותנים 17-03-2012

לכבוד                                                                                                                   תאריך: 17.3.12

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב

כאן

 

ג.א.נ.,

הנדון: קורסי קיץ, תוכניות חוץ תקציביות, תקציבים סגורים ותקציבים מותנים

1.       החל מסמסטר ב תשע"ב, יועסק מורה מן החוץ העונה להגדרת "עמית הוראה" בהסכם הקיבוצי מיום 14.12.08 (לרבות אם הגדרה זו שונתה בהסכם מקומי, ככל ששונתה) בתנאי העסקה של עמית הוראה גם בקורסי קיץ, תוכניות חוץ תקציביות ותוכניות שבתקציב סגור או מותנה. מינויים מתוקנים לפי סעיף זה יצאו עד 1.6.2012. 

2.       החל מסמסטר ב תשע"ב, יועסק סטודנט לתואר שלישי בקורסי קיץ, תוכניות חוץ תקציביות ותוכניות שבתקציב סגור או מותנה, לפי קביעת היחידה האקדמית, כאסיסטנט-מדריך או כעמית הוראה, אלא אם כן ערב מכתבי זה הועסק באותה יחידה אקדמית במסגרת תוכניות אלו כאסיסטנט-מדריך, ואז תימשך ההעסקה בתנאים המתאימים למסלול זה גם בעתיד. מינויים מתוקנים לפי סעיף זה, ככל שיידרש, יצאו עד 1.6.2012.

3.       החל מסמסטר ב תשע"ב, יועסק סטודנט לתואר שני בקורסי קיץ, תוכניות חוץ תקציביות ותוכניות שבתקציב סגור או מותנה כעוזר הוראה, מינויים מתוקנים לפי סעיף זה יצאו עד 1.6.2012.

4.       לגבי תנאי ההעסקה בקורסי קיץ, החל מסמסטר קיץ תשע"ב יחולו ההוראות הבאות:

א.      השכר הסמסטריאלי ותנאי השכר בעד קורס בקורסי קיץ יהיו זהים לאלה שהיו משתלמים בעד קורס בהיקף זהה (ביחידות הוראה סמסטריאליות), שהיה מתקיים בסמסטר א או ב.

ב.      השכר הנ"ל ישולם בפריסה ל-3 או 4 חודשים.

ג.        במקרה של העסקה חופפת בסמסטר ב ובסמסטר קיץ תהייה זכאות לשכר ולתנאים מלאים בגין סמסטר ב וקורסי הקיץ, ללא מגבלת 100% משרה, למעט במקרה שבאותה שנת לימודים היקף ההעסקה השנתי המצטבר עולה על 100% משרה ובמקרה כזה, חלק ההעסקה העולה על 100% משרה שנתי כאמור, יהיה בתנאי העסקה של מורה מן החוץ. 

5.       מי שהועסק בסמסטר א של תשע"ב אולם היה אמור להיות מועסק בסמסטר זה כעמית הוראה לו סעיפים 3-1 לעיל היו חלים על סמסטר א הנ"ל, יהיה זכאי לתשלום חד פעמי בגובה ההפרש החיובי (כולל הפרשות המעסיק לפנסיה, הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנהוגה לגבי השכר המשולב, שהיו נעשות על הפרש חיובי כזה). ככל שיש כזה, בין המשכורת ששולמה לו בפעול למשכורת שהיה מקבל לו היה מועסק בסמסטר א של תשע"ב כעמית הוראה. תשלום זה יבוצע לא יאוחר ממשכורת חודש יוני, 2012, המשולמת ב-1 ביולי 2012.

6.       האמור במסמך זה מתייחס רק לתוכניות ללמודים לתואר אקדמי.

7.       מכתבי זה הינו יישום של מכתב מנכ"ל האוניברסיטה מיום 14.12.08, שהוגש לרישום כהסכם קיבוצי.

בברכה,

מרדכי כהן

מנכ"ל


מכתב מנכ"ל - תוספת לסכום המוקצב לתקציב קשרי מדע - 17-03-2012

לכבוד                                                                                                       תאריך: 17.3.12

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב

כאן

 

א.ג.נ,

 

הנדון: תוספת לסכום המוקצב לתקציב קשרי מדע

1.       הריני להודיע כי בנוסף לסכום בסך 1,250 $ הנזכר בסעיף 10 להסכם הקיבוצי מיום 14.12.08, המוסד יקצה החל משנת תשע"ג סכום נוסף בסך של 250 $ (סה"כ 1,500 $ למשרה מלאה).

2.       בנוסף לאמור בסעיף 1 לעיל, ניתן יהיה לנצל החל משנת תשע"ג, סכום נוסף של עד 500$ (סה"כ עד 3,000 $) מעבר לתקרת הניצול הקיימת כיום ויחולו על סכום נוסף זה כל התנאים והכללים החלים על תקרת הניצול הקיימת.

3.       במידה ותישארנה יתרות לא מנוצלות בתקציב קשרי המדע של האוניברסיטה בשנה מסוימת, המוקצב עבור קשרי מדע לעמיתי ההוראה, יוקצו יתרות אלה, על פי הקריטריונים שנקבעו בהסכם הקיבוצי מיום 14.12.08 בכפוף לשיקול דעתה של הוועדה, לעמיתי ההוראה אשר אושרה להם באותה שנה השתתפות חלקית ביציאתם להשתלמות.

4.       אין באמור לעיל כדי לשנות את ההסכם הקיבוצי מיום 14.12.08.

 

בברכה,

 

מרדכי כהן

מנכ"ל


מכתב מנכ"ל - הפרשות וניכויים לקרן השתלמות לעוזרי הוראה בשנת עבודתם הראשונה - 17-03-2012

לכבוד                                                                                                       תאריך: 17.3.12

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב

כאן

 

ג.א.נ.,

הנדון: הפרשות וניכויים לקרן השתלמות לעוזרי הוראה בשנת עבודתם הראשונה

1.       הריני להודיעך כי הפרשות וניכויים לקרן השתלמות של עוזרי הוראה החל מיום עבודתם הראשון, יבוצעו באופן שוטף מדי חודש בחודשו, החל ממשכורת חודש מרץ 2012 או לכל המאוחר במשכורת חודש אפריל 2012 וממועד זה ואילך.

2.       עוזרי הוראה אשר מועסקים במוסד במועד מכתבי זה, ובמועד זה טרם בוצעו בגינם הפרשות וניכויים לקרן השתלמות בגין שנת עבודתם הראשונה, או חלקה, יבוצעו ההפרשות והניכויים רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתם במשכורת חודש מרץ 2012 או לכל המאוחר במשכורת חודש אפריל 2012

 

בברכה,

 

מרדכי כהן

מנכ"ל


מכתב ור״ה - עמ״ה - הגשת הצעות מחקר לקרנות - 17-03-2012

ור״ה – ועד ראשי האוניברסיטאות

דוד ברקת, ס' נשיאה ומנכ"ל אב"ג, לכבוד                                                                            17.3.12

פרופ' יוסי קלפטר, נשיא, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מנחם בן ששון, נשיא, האוניברסיטה העברית

פרופ' אהרון בן זאב, נשיא, אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת בן גוריון

 

שלום רב,

הנדון: הצעות לקרנות

החל משנת הלימודים תשע"ב יתאפשר לעמיתי הוראה ומורים מן החוץ להגיש הצעות מחקר בחסות האוניברסיטה לקרנות חיצוניות.

החל משנת הלימודים תשע"ג, יתאפשר לעמיתי הוראה ולמורים מן החוץ המועסקים במוסד בראשותכם, לפחות 5 שנים, והם בעלי תואר דוקטור, להגיש הצעות מחקר גם לקרנות פנימיות.

 

בברכה

 

פרופ' רבקה כרמי

יו"ר ור"ה

נשיאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב


מכתב מנכ"ל - הסכמות מקומיות 14-03-2012

14.3.2012

לכבוד

מר אביב כהן,

יו"ר ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב

 

שלום רב,

 

בעקבות חתימת ההסכם הארצי, הריני להעלות על הכתב הסכמות מקומיות שיבוצעו על ידינו מיידית, אלא אם צוין אחרת, כדלקמן:

1.           המסלול המקביל

א.          לא תהייה העסקה לפי שעות ביחידה לשפות.

ב.          מורים ביחידה לשפות יועסקו בחוזה אישי לתקופה של עד שני סמסטרים, ולאחר מכן, אם יוחלט להמשיך להעסיקם, העסקתם תהייה בתקן מורה משנה במסלול המקביל הזוטר.

ג.        תותר העסקה של פחות מ-50% במסלול המקביל, אך עם זאת יינתנו למועסקים אלו כל הזכויות הסוציאליות והאקדמיות שניתנו גם למורים המועסקים בלמעלה מ-50%, באופן יחסי להיקף משרתם.

ד.          יתנהל דיון לקביעת מנגנון למפתח שעות עבודה נלוות ומטלות מיוחדות כחלק משעות ההוראה לצורך חישוב אחוזי המשרה, כגון ריכוז קורסים גדולים, ניהול פרויקטים מיוחדים, תכנון אסטרטגי ופיתוח חומרים לתוכניות חדשות, פיתוח יישומים טכנולוגיים, מטלות אדמיניסטרטיביות, וכד'. המנגנון יתבסס על מפתחות קיימים באוניברסיטה ויוסכם עד לתאריך 6.4.2012.

ה.          הוראה בקורסי קיץ ביחידה לשפות תיעשה כפי שמקובל בהעסקה בסמסטר הקיץ במכתב החוץ תקציביות או במסגרת המינוי השנתי (כנהוג עד כה עבור חלק מהמורים).

ו.        תובא לדיון בפני הרקטור, בהקדם, האפשרות למינוי מורים במסלול המקביל הזוטר, העומדים בתנאים האקדמיים הראויים, לסגל האקדמי הבכיר במסלול המקביל ביחידה לשפות.

ההסכמות בסעיף 1 א, ב, ג לעיל יחולו החל מתחילת שנת תשע"ג.

2.       דוקטורנטים שמועסקים בחוג אחד יוכלו לקבל פטור שכ"ל בחוג לימודים אחר (יוחל רטרואקטיבית על בקשות שהוגשו באמצעות הארגון בשנה האחרונה).

3.       יידון שוב נושא הדרכת הפרוייקטנטים בפקולטה למדעי החיים, בכפוף לדיון עם דקאן הפקולטה. נושא זה מוחרג מההסכמה ממיצוי תביעות ושקט תעשייתי בהסכם הארצי.

4.       הסדרת ביטוח חיים למועסקים תוך שלושה חודשים.

5.       האוניברסיטה מתחייבת כי לא תיפגענה זכויותיהם של חברי הארגון כתוצאה מהוצאת כתבי מינוי החל מה-1.3.2012 למועסקים בסמסטר ב שלא הועסקו בסמסטר א תשע"ב, ולא ב-1.2.2012 כנהוג בשנים האחרונות (וכתוצאה מכך יצירת אי העסקה במשך 7 חודשים עבור מי שלימד רק בסמסטר ב בשנה שעברה). סוכם כי הארגון יוציא לאוניברסיטה מכתב המפרט את הבעייתיות שבדחיית הוצאת כתבי המינוי בחודש (לפיצויי פיטורין, פנסיה, רצף ביטוחי וכדומה), והאוניברסיטה תשיב בחוות דעת אשר תשמור על זכויותיהם הללו. במידה שלא ניתן יהיה לפעול כאמור, ישונו כתבי המינוי רטרואקטיבית כך שתחילת ההעסקה תהייה ב-1.2.2012, או לחלופין, פתרון מנהלי אחר.

6.       תאריכי המינויים עבור חברי הסגל הזוטר שאינם ממ"ה יהיו קבועים:

6.1   מינויים שנתיים: בין התאריכים 1.10 ל-30.9 (כולל) של השנה האזרחית הבאה.

6.2   מינוי סמסטר א: בין התאריכים 1.10 ל-31.3 (כולל) של השנה האזרחית הבאה.

6.3   מינוי סמסטר ב:

6.3.1          למי שמועסק בסמסטר א – בין התאריכים 1.4 ל-30.9 (כולל) לאותה שנה.

6.3.2          למי שמועסק רק בסמסטר ב – בין התאריכים 1.2 ל-31.7 (כולל) לאותה שנה.

7.       עמיתי הוראה ותיקים (תואר דוקטורט לפני העשור האבוד) – נושא זה יידון בהמשך בין הצדדים.

8.       תשלום פיצוי למדריכים במעבדות שעבודת ההכנה עבורן החלה חודש לפני תחילת המינוי והקורס התבטל סמוך לתחילת המינוי או לאחריו – האוניברסיטה תוציא מכתב לדקאנים כי במעבדות שההכנה אליהן החלה בחודש שקדם לחודש בו החל המינוי ישולם פיצוי של שני חודשי משכורת למי שקבוצתו התבטלה; למי שקבוצתו צומצמה, ישולם פיצוי בהתאם להפרש בין היקף המשרה המקורי להיקף המשרה המעודכן.

הדקאן יאשר כי העבודה במעבדה החלה חודש לפני תחילת הסמסטר.

בברכה ובכבוד רב,

מוטי כהן, מנכ"ל

העתקים:        פרופ' יוסף קלפטר, נשיא

                      פרופ' אהרון שי, רקטור

                      מר חיים הובר, סמנכ"ל למשאבי אנוש

                      גב' מריאנה שדה, המזכירה האקדמית

חתימה בראשי תיבות:


סיכום ישיבה על סעיף 6 בהסכם הקיבוצי 2012 - יישום תוספת דיפרנציאלית פרונטאלית לסטודנטים לתואר שני 22-07-2014

סיכום ישיבה מיום 4.2.2014 בנושא יישום התוספת הדיפרנציאלית לסטודנטים לתואר שני העוסקים בהוראה ו/או הדרכה פורנטלית

משתתפים:

הסגל הזוטר – האוניברסיטה העברית: ד"ר אסתר סרוק, עמוס שלין וטוני גוטנטג, אוניברסיטת ת"א עומר אלוני ונועה לוי, אוניברסיטת בן גוריון: ענת לובזנס, אוניברסיטת בר אילן: ד"ר ירון יהושע, אוניברסיטת חיפה: מיכל אבן וניצן הדס

ור"ה – אלחנן אופנהיימר, יוסי רוקני וחיים הובר

ות"ת – שירה נכון, דנה אהרון ועדי זהבי

אגף הממונה על השכר – אלישע קיפניס

 

סיכום עקרונות יישום התוספת דיפרנציאלית:

כאמור בהסכם הקיבוצי מיום 17.3.12, החל מיום 1.10.2013 תשולם ל – "סטודנט לתואר שני העוסק בהוראה" כמוגדר בסעיף 6 להסכם הקיבוצי הנ"ל תוספת שכר אחוזית דיפרנציאלית שבכל מקרה לא תשולם כתוספת בשיעור אחיד. עלות התוספת תהייה בשיעור של 8% משכרם של הסטודנטים לתואר שני בעד חלק ממשרתם בו הם עוסקים בהוראה, תרגול והדרכה פרונטליים, בשנת הלימודים תשע"ג (סעיף 6.2 להסכם הקיבוצי הנ"ל). שיעורי התוספת הדיפרנציאלית ייקבעו לפי קריטריונים, בין היתר על בסיס מספר הסטודנטים הרשומים בפועל לקבוצות ההוראה הפרונטלית, באופן שמביא למימוש עלות התוספת כאמור לעיל.

התוספת הדיפרנציאלית החודשית שתשולם ל-"סטודנט לתואר שני העוסק בהוראה" כמוגדר בסעיף 6 להסכם הקיבוצי מיום 17.3.12 עבור כל קבוצת הוראה פרונטאלית בשנה השוטפת תחושב ע"י המכפלה של מס' הסטודנטים הרשומים לפעילות במספר השעות האקדמיות ובערך סטודנט לשעת הוראה פרונטלית בחודש, כאשר ערך סטודנט לשעת הוראה פרונטלית לחודש יחושב על בסיס נתוני שנה קודמת, כמפורט להלן, וישמש לתשלום בפועל בשנה השוטפת, הכול לפי הנוסחאות והתנאים שיפורטו בהמשך. כפי שהוסכם בהסכם הקיבוצי מיום 17.3.12, עלות התוספת תהייה בשיעור של 8% משכרם של הסטודנטים לתואר שני בעד חלק ממשרתם, בו הם עוסקים בהוראה, תרגול והדרכה פרונטליים, בשנת הלימודים תשע"ג (סעיף 6.2 להסכם הקיבוצי הנ"ל). החל משנה"ל תשע"ה, לעלות הנ"ל יתווסף / יוחסר בשנה העוקבת העודף / חוסר מהשנה הקודמת.

יודגש כי:

·         מס' סטודנטים – יתבסס על מס' הסטודנטים הרשומים לפעילות בתום תקופת השינויים.

·         ערך סטודנט לשעה פרונטלית – יחושב על בסיס נתוני שנה קודמת וישמש לתשלום בפועל בשנה שוטפת.

·         הסכום השנתי הינו קבוע ואליו יצורף / יוחסר העודף / חוסר משנה שעברה.

·         ייערך תחשיב נפרד לכל מוסד.

בהתאם לאמור לעיל, להלן הגדרת המשתנים ואופן החישוב:

U – ערך סטודנט לשעת הוראה פרונטלית בחודש.

K – קבוע. גובה התוספת כפי ששולמה לסטודנטים לתואר שני שהועסקו כעוזרי הוראה בפעילות פרונטלית כמוגדר בהסכם בסעיף 6.1, בתשע"ג בכל אוניברסיטה.

H – מס' שעות אקדמיות בקבוצת הוראה פרונטלית בחודש.

N – מס' סטודנטים בקבוצת הוראה פרונטלית בחודש (מספר הסטודנטים הרשומים לפעילות בתום תקופת השינויים).

A – תוספת דיפרנציאלית חודשית לעוזר הוראה עבור כל קבוצת הוראה פרונטלית.

T – שנת לימודים שוטפת.

1-T – שנת לימודים קודמת

M – מס' חודשי עבודה / תקופת המינוי של הפעילו הפרונטלית.

Diff – עודף / חוסר הפער בין K קבוע לבין הסכום המחולק בפועל.

 

1.       התוספת הדיפרנציאלית החודשית – התוספת הדיפרנציאלית החודשית תשולם לכל עוזר הוראה עבור כל קבוצת הוראה פרונטלית תחושב ע"י המכפלה של מס' הסטודנטים במספר השעות האקדמיות בערך סטודנט לשעת הוראה פרונטלית בחודש:

AT = UT X NT X HT X MT

2.       ערך סטודנט לשעת הוראה פרונטלית בחודש – יחושב על סמך גובה תשלום התוספת ברוטו כפי ששולמה בתשע"ג לסטודנטים לתואר שני שהועסקו כעוזרי הוראה בפעילות פרונטלית כמוגדר בהסכם בסעיף 6.1 (משתנה K), תקופת העסקה, נתוני סטודנטים ושעות בשעת לימודים קודמת, כפי שמוצג בנוסחה הבאה:

* בכל שנה יחושב ערך U מחדש, על סמך נתוני שעות ההוראה ומספר הסטודנטים בכל קבוצת הוראה בשנה הקודמת.

הערה – במקרים בהם יש קושי לדעת מהו מספר הסטודנטים שניתן לייחס ל-"סטודנט לתואר שני העוסק בהוראה", כמוגדר בסעיף 6 להסכם הקיבוצי מיום 17.3.12 (למשל, במקרה של הדרכה במעבדה) יחושב מספר הסטודנטים במקרים אלה בהתאם לכללים שיוסכמו ברמה המקומית בין המוסד לבין ארגון הסגל האקדמי הזוטר מאותו מוסד, ובאישור ות"ת, בכפוף לכך, למען הסר ספק, שלא תהייה גם בהסכמה כזו משום חריגה מעבר לעלות תוספת השכר האחוזית הדיפרנציאלית, המוסכמת בסעיף 6.2 להסכם הקיבוצי מיום 17.3.12.

3.       מועד תשלום התוספת – בהתאם לאמור בהסכם הקיבוצי סעיף 6.2.4. עם זאת, הפרשים הנובעים מסיכום זה בגין התקופה שמיום 1.11.13 ישולמו במשכורת החודש שלאחר החודש שבו יחתם הסכם זה ולכל המאוחר במשכורת החודש שלאחריו.

מוסכם כי האמור במסמך זה לעיל ממצה באופן סופי, מלא ומוחלט את האמור בסעיף 6.2 להסכם הקיבוצי מיום 17.3.12, על סעיפיו הקטנים ואת יישומים וזאת לגבי המוסדות והארגונים החתומים על מסמך זה.

האמור במסמך זה יחול אך ורק במוסדות כנ"ל והוא לא יחול במוסדות אחרים, אלא אם כן אותם מוסדות וארגוני הסגל הזוטר באותם מוסדות יצטרפו בחתימתם במפורש למסמך זה וכפי שיצטרפו.

כמו כן, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור בהסכם הקיבוצי מיום 17.3.12, ביחס לתוספת השכר הדיפרנציאלית שלפי סעיף 6.2 להסכם הקיבוצי הנ"ל (וסעיפיו הקטנים), יגברו הוראות מסמך זה ובכלל זה לא תישמע טענה כי מסמך זה אינו תוצאה של הסכמה בוועדה משותפת, כמוגדר בסעיף 6.2.2 להסכם הקיבוצי הנ"ל. אין באמור לעיל משום שינוי העלות המוסכמת של תוספת השכר האחוזית הדיפרנציאלית שנקבעה בהסכם הקיבוצי הנ"ל או הסכמה, מפורשת או משתמעת לשינוי עלות זו.

 

מסמך זה, לאחר שייחתם על-ידי הצדדים הר"מ, יוגש לרישום כהסכם קיבוצי מיוחד.

 

ולראיה באנו על החתום ביום 22/7/14

________________________                                ____________________________________

האוניברסיטה העברית בירושלים                            מו"ח – ארגון מורים וחוקרים באוניברסיטה העברית

 

________________________                            ____________________________________

אוניברסיטת תל אביב                                             ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת ת"א

 

________________________                            ____________________________________

אוניברסיטת בן גוריון בנגב                                      ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון

 


הסכם העסקת עוזרי הוראה בפקולטה לניהול 14-02-2013

הסכם

1.       מבלי להודות בכל חבות או טענה, ועל אף האמור בכל הסכם אחר בין הצדדים, תתאפשר העסקתם של עובדים בפקולטה לניהול המשמשים בתפקידי בדיקה וחיבור של בחינות ו/או תרגילים (דהיינו, עובדים שאינם מלמדים / עוסקים בהוראה פרונטלית כלל), ושאינם סטודנטים באוניברסיטה, החל משנת הלימודים תשע"ג במינוי של עוזרי הוראה, זאת תוך תיאום עם הארגון ומסירת פרטים בדבר כוונת העסקה כאמור, כפי שיפורט להלן (להלן" "עוזר הוראה" ו/או "מועסק").

 

2.       העסקתם של עוזרי ההוראה בפקולטה המצוינים בסעיף 1 לעיל, תעשה על פי ההוראות הקבועות בעניינם של עוזרי ההוראה המפורטות בהסכמים ובהסדרים הקיבוציים שנחתמו בין הצדדים, לרבות ההוראה בעניין העסקה בהיקף משרה שלא יפחת מ-20% וכן המועסקים הנ"ל יהיו זכאים לכל תנאי העסקה נוסף לו זכאי עוזר הוראה באוניברסיטה במועד הרלוונטי.

 

3.       למרות האמור בסעיף 2 לעיל, במקרים חריגים / מיוחדים, בהם צפוי כי היקף עבודתו של עוזר ההוראה יהיה קטן מ-20%, יועסק עוזר ההוראה הנדון באחוזי משרה נמוכים מ-20%. לצורך כך, תעביר הפקולטה לידי הארגון תוך יומיים ממועד הסיכום הפנימי בפקולטה על הצורך במינויו של המועסק כעוזר הוראה באחוזי משרה הנמוכים מ-20%, את שמו, וכן את שמות הקורסים בהם מתוכננת עבודתו של מעוסק זה, סוג ומספר המטלות המתוכננות, מספר התלמידים בקורס, הערכת שעות העבודה הנדרשות וכיו"ב, וזאת כדי שהארגון ישקול הסכמה להעסקה באחוזי משרה הנמוכים מ-20%. הארגון יבדוק את הנתונים וישיב לפקולטה בתוך 10 ימים האם ניתנת הסכמתו לבקשת הפקולטה, וזאת ביחס לכל מקרה בנפרד.

 

4.       בכפוף לקבלת הסכמת הארגון, מועסקים / עוזרי הוראה אלה יקבלו כתב מינוי כעוזר הוראה בהתאמה להיקף המשרה הצפוי לעבודתם בפועל.

 

5.       בתום הסמסטר, תבצע הפקולטה, בשיתוף פעולה עם הארגון, בדיקה בדבר היקף העבודה שהתבצע בפועל על ידי המועסקים אשר הועסקו באחוזי משר נמוכים מ-20%. במידה ובתום הבדיקה יימצא כי היקף עבודתם של עוזרי ההוראה הנ"ל עלה על אחוזי המשרה שנקבעו עבורם על-ידי הפקולטה, יתוקן אחוז המשרה באופן רטרואקטיבי בהתאם להיקף העבודה שבוצע בפועל, והמועסקים הנ"ל יהיו זכאים להפרשי שכר.

 

6.       מעבר לקבוע בהסכם זה, לא יועסקו עובדים בהוראה אקדמית ו/או בעזרה בהוראה אקדמית בשכר לפי שעות, החל משנת הלימודים תשע"ג, אלא בהתאם לאמור בהוראות ההסכמים שבין הצדדים, לרבות סעיפים 22 ו-23 להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 14.12.2008 וסעיף 7.1 להסכם הקיבוצי המיוחד המקומי מיום 14.12.2008.

 

7.       תוקפו של ההסכם הינו לשנות הלימודים תשע"ג-תשע"ד.

 

8.       הצדדים יגישו לבית הדין האזורי לעבודה בת"א הודעה משותפת במסגרתה יודיע על כך שהסדירו את כל המחלוקות שהתגלעו ביניהם, נושא בקשת הצד שהוגשה על ידי הארגון ומספרה ס"ק 33387-07-11 ויבקשו מתן תוקף של פסק דין להודעה זו.

 

9.       הצדדים מתחייבים לקיים הסכם זה בהגינות, בתום לב ובתוך שיתוף פעולה מלא. בין היתר, מתחייבת הפקולטה להעביר נתונים ומסמכים לידי הארגון, ככל שיתבקשו על ידו, לצורך מעקב ובדיקה בדבר אופן יישום הסכם זה, והכול בכפוף לזכותם של העובדים להגנת הפרטיות.

 

10.   היה וצד לא יעמוד בהוראות הסכם זה, וההפרה לא תתוקן בתוך 14 יום מיום הדרישה לתיקונה, יתבטל ההסכם באופן מיידי ממועד זה ואילך. בנוסף, במקרה כזה, העובד שביחס אליו בוצעה ההפרה יקבל הפרשי שכר ותנאים נלווים, בהתאם למסלול ההעסקה המתאים שבהסכמים ו/או ההסדרים הקיבוציים שבין האוניברסיטה לבין ארגון הסגל האקדמי הזוטר, רטרואקטיבית למועד תחילת העסקתו שנעשתה בניגוד להסכם זה. התשלום לעובד יתבצע באופן מיידי, בשיעור הנדרש על ידי הארגון, ואם יהיו בין הצדדים מחלוקות בעניין זה, תימסר על כך הודעה לעובד הנ"ל ובכל מקרה הן יובררו לאחר ביצוע התשלום.

 

11.   מובהר בזאת כי אין באמור בהסכם זה כדי לשנות או לגרוע מתנאי העסקתם של עוזרי ההוראה עליהם לא חל הסכם זה.

 

12.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי לעובדים כהגדרתם בסעיף 1 לעיל, שהועסקו בהיקף משרה נמוך מ-20% ו/או הועסקו על בסיס שעתי, בין השנים תש"ע – תשע"א, ישולם פיצוי כפי שסוכם בין הצדדים.

 

13.   תשלום זה, כמפורט בסעיף 12 לעיל, ישולם על-ידי האוניברסיטה, עד ליום 31.10.2013.

 

14.   הסכם זה ייחודי להעסקה בפקולטה לניהול, ואין בו כדי למנוע, ממי מהצדדים לנסות וליישב סכסוכים בפקולטות אחרות ללא קשר להבנות אליהן הגיעו הצדדים במסגרת הסכם זה.

 

ולראיה, באו הצדדים על החתום:

14.2.2013

 

____________________                                                _________________________

        מר חיים הובר                                                                                    מר עומר אלוני

סמנכ"ל משאבי-אנוש                                                         יושב ראש ארגון הסגל האקדמי הזוטר

 


הסכם קיבוצי מקומי 21-11-2019

הסכם קיבוצי מיוחד

שנערך ונחתם ביום 21 בנובמבר, 2019

בין:

אוניברסיטת תל אביב (להלן: "האוניברסיטה")

ובין:

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב (להלן: "הארגון")

 

הואיל:           וביום 20.9.18 נחתם הסכם בין האוניברסיטה העברית בירושלים מו"ח וכן בין אוניברסיטת בר אילן לבין ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בר אילן, על נספחיו, שצורף כנספח להסכמים קיבוציים בין אותם צדדים (עותקים מצ"ב כנספח א) (להלן: "ההסכם הארצי");

והואיל:         ועם חתימת הסכם זה, מצהירים ומסכימים הצדדים על החלת הוראות ההסכם הארצי ביחסים ביניהם, בכפוף להוראות הסכם זה;

והואיל:         והצדדים הגיעו להסכמות נוספות, כמפורט בהסכם זה;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

1.       המבוא להסכם זה וכל נספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2.       הוראות הסכם זה יחולו על מי שחל עליו ההסכם הארצי (להלן "חברי הסגל") ולתקופת ההסכם הארצי, כמפורט בסעיפים 2 ו-3 להסכם הארצי.

3.       הצדדים הגיעו להסכמות הנוספות הבאות:

3.1   מוסכם כי העלות שתיחסך לאוניברסיטה מהמפורט בסעיף 3.1.1 להלן תשמש כמקור מימון בלעדי לשינויים שיפורטו בסעיף 3.1.2 להלן:

3.1.1          בהסכם הארצי יחולו השינויים הבאים, על אף האמור שם:

3.1.1.1    בסעיף 9.1.1 במקום "1.1.2018" יבוא "1.4.2019" לגבי כל טבלאות השכר בהתאמה, לגבי כל הדרגות אך למעט טבלאות עוזרי הוראה 32 ש"ש ו-22 ש"ש.

3.1.1.2    בסעיף 9.1 בהתייחס לטבלאות השכר של מדריך דר' , מדריך, אסיסטנט א, אסיסטנט ב, עמית הוראה ב, עמית הוראה א, ועמית הוראה 1 מבוטלים סעיפים 9.1.4 (טבלה א4) ו-9.1.8 (טבלה א8).

3.1.1.3    למען הסר ספק, יתר הסעיפים שבסעיף 9.1 שלא שונו לעיל יעמדו בתוקפם ויבוצעו במועדים ובסכומים הנקובים בהסכם הארצי.

3.1.2          השינויים שיחולו בתמורה לסעיף 3.1.1 לעיל, יהיו:

3.1.2.1    קרן מעונות – החל משנה"ל תש"פ עד (כולל) שנה"ל תשפ"ד תפעל קרן מעונות אוניברסיטאית לגבי חברי הסגל, כמפורט להלן:

(א)  החל משנה"ל תש"פ עד (כולל) שנה"ל תשפ"ד יוקצה לקרן סכום שנתי כולל של עד 229,000 ש"ח. מובהר כי לא הוקצו סכומים לשנת תשפ"ה ואילך.

(ב)   הקרן תסייע לחבר סגל, שהינו הורה לילד בגין השתתפות בעלות החזקת ילד במעון (להלן "הסיוע"). סכום הסיוע לעובד ייקבע במסגרת הסכום השנתי שהוקצה כאמור, בהתאם לקריטריונים שייקבעו כאמור בסעיף קטן (ד) להלן.

(ג)    הסיוע ייחשב בהשתתפות בהחזר הוצאות, ולא יהווה שכר לכל דבר ועניין.

(ד)   הקריטריונים להקצאת כספים מהקרן לחבר הסגל ייקבעו על-ידי האוניברסיטה בשיתוף הארגון.

3.1.2.2    ישולמו מענקים תקופתיים בכל אחת מהשנים תש"פ-תשפ"ג (כולל) לחברי סגל המועסקים בדרגות הזוטרות במסלול המקביל (מורה עוזר, מורה משנה), שבסיס משרתם בפועל הינו 16 שעות, למעט חברי סגל כאמור, אשר ייקלטו במסגרת שינויים מבניים, כגון: מיזוג עם מוסד אקדמי אחר ו/או קליטת יחידות חיצוניות לאוניברסיטה, כמפורט להלן:

(א)  2,500 ש"ח למשרה מלאה בגין כל סמסטר (סמסטר א ו/או סמסטר ב בלבד), למי שסעיף 3.1.2.3 אינו חל עליו.

(ב)   המענקים התקופתיים ישולמו בסוף כל סמסטר בגין אותו סמסטר, באופן יחסי לחלקיות המשרה באותו הסמסטר.

(ג)    המענק התקופתי לא יהווה שכר לכל דבר ועניין. אולם, הגם שהמענק התקופתי אינו רכיב שכר לעניין פיצויי פיטורים, יתבצעו בגינו הפקדות וניכויים לקופת גמל לקצבה לפי השיעורים שנקבעו בהסכמים הקיבוציים מיום 14.12.08, מיום 17.3.12 ובסעיף 10.6 להסכם הארצי.

3.1.2.3    ישולמו מענקים תקופתיים בכל אחת מהשנים תש"פ-תשפ"ג (כולל) למורים לשפות ביחידה ללימודי שפות, שבסיס משרתם בפועל הינו 16 שעות, למעט מורים כאמור, אשר ייקלטו במסגרת שינויים מבניים, כגון: מיזוג עם מוסד אקדמי אחר ו/או קליטת יחידות חיצוניות לאוניברסיטה, כמפורט להלן:

(א)  5,000 ש"ח למשרה מלאה בגין כל סמסטר (סמסטר א ו/או סמסטר ב בלבד).

(ב)   המענקים התקופתיים ישולמו בסוף כל סמסטר בגין אותו סמסטר, באופן יחסי לחלקיות המשרה באותו הסמסטר.

(ג)    המענק התקופתי לא יהווה שכר לכל דבר ועניין. אולם, הגם שהמענק התקופתי אינו רכיב שכר לעניין פיצויי פיטורים, יתבצעו בגינו הפקדות וניכויים לקופת גמל לקצבה לפי השיעורים שנקבעו בהסכמים הקיבוציים מיום 14.12.08, מיום 17.3.12 וסעיף 10.6 להסכם הארצי.

(ד)   במשא ומתן להסכם הקיבוצי הבא, ידונו הצדדים בתיקון שכר המורים לשפות.

3.1.2.4    האמור בסעיפים 10.5-10.1 להסכם הארצי, יחול בהתאמות הבאות:

(א)  סכום המענק למשרה מלאה יוגדל ב-300 ש"ח ל-1,800 ש"ח בסה"כ.

(ב)   המענק ישולם גם לחבר סגל שהועסק בשנה"ל תשע"ח לפחות סמסטר אחד.

(ג)    על אף האמור, לעמיתי הוראה, אסיסטנטים, מדריכים ומורים מן החוץ, הזכאים למענק החד פעמי בהתאם לסעיף 10 להסכם הארצי ו/או לפי סעיף (ב) לעיל, ישולם המענק, בכפוף למפורט להלן:

1)      ככל שהועסקו בשנה"ל תשע"ט יהיו זכאים למענק בסך 800 ש"ח במשכורת החודש שלאחר החודש בו הסכם זה ייכנס לתוקפו, או לכל המאוחר במשכורת החודש שאחריה;

2)      ככל שהועסקו בשנה"ל תשע"ט וימשיכו להיות מועסקים גם בשנה"ל תש"פ יהיו זכאים למענק נוסף בסך 500 ש"ח במשכורת החודש שלאחר החודש בו הסכם זה ייכנס לתוקפו, או לכל המאוחר במשכורת החודש שאחריה;

3)      ככל שהועסקו בשנה"ל תשע"ט וימשיכו להיות מועסקים גם בשנה"ל תש"פ ותשפ"א יהיו זכאים למענק נוסף בסך 500 ש"ח במשכורת חודש אוקטובר 2020 (המשולמת בחודש נובמבר 2020).

למען הסר ספק, לחברי סגל המועסקים כעוזרי הוראה ישולם המענק החד פעמי בתשלום אחד, כקבוע בסעיף 10 להסכם הארצי וזאת במשכורת החודש שלאחר החודש בו הסכם זה ייכנס לתוקפו, או לכל המאוחר במשכורת החודש שאחריה.

(ד)   לחבר סגל הזכאי למענק החד פעמי באחד מן המועדים לעיל, ואינו זכאי למשכורת במועד בו הוא משולם, ישולם המענק במשכורת הראשונה לה יהיה זכאי לאחר המועד, או לכל המאוחר במשכורת החודש שאחריה.

(ה)  יתר הכללים שבסעיף 10 להסכם הארצי יוותרו ללא שינוי.

3.1.2.5    בנוסף לדחיית יישום סעיף 11.1 להסכם הארצי בשנה לפי סעיף 3.3 להלן, יידחה יישום סעיף 11.1 הנ"ל למשך תקופה נוספת בשנת הלימודים תש"פ.

3.1.2.6         לחבר סגל שיועסק על פי כתב מינוי בסמסטר א תשפ"א ישולם מענק חד פעמי למשרה מלאה בגובה של 87 ש"ח במשכורת חודש מרץ 2021 שתשתלם בתחילת חודש אפריל 2021. לחבר סגל יועסק על פי כתב מינוי בסמסטר ב תשפ"א ישולם מענק חד פעמי למשרה מלאה בגובה של 87 ש"ח במשכורת חודש ספטמבר 2021 שתשתלם בתחילת חודש אוקטובר 2021. בסעיף זה "חבר סגל", למעט מורה מן החוץ. דין המענק החד פעמי האמור כדין מענק לפי סעיף 10.3 להסכם הארצי.

3.2   האוניברסיטה מעדכנת כי ות"ת הודיעה לה כי היא (ות"ת) פרסמה טבלאות שכר למורה עוזר, מורה משנה א, ומורה משנה ב, כשהן מעודכנות לעומת טבלאות השכר הנ"ל התקפות מחודש ינואר 2014 וזאת באותם שיעורים ומועדים הקבועים בהסכם הארצי לגבי מורים מן החוץ א. מוסכם כי על טבלאות השכר האמורות (וכל טבלת שכר אחרת החלה או שתחול על חברי סגל) יחול סעיף 3.1.1.1 לעיל.

3.3   היישום של סעיף 11.1 להסכם הארצי ידחה לתחילת שנה"ל תש"פ.

3.4   סעיף 11.2 להסכם הארצי יחול בשינויים שלהלן:

3.4.1          "השלמת עבודה" הנזכרת בסיפא לסעיף 11.2 שבגינה חבר הסגל לא יהיה זכאי לכל תשלום או הטבה נוספת, לא תעלה על מטלות בהיקף מצטבר של שבועיים בסמסטר לפי היקף המשרה (ולא יותר ממשרה מלאה) ו/או יחידת הוראה.

3.4.2          לגבי מורים במסלול המקביל המלמדים יותר מ-10 שעות בשבוע יחול סעיף 3.4.1 לעיל, אולם לא יותר מ-20 שעות במצטבר.

3.4.3          במקרה שתחול על היעדרות מסיבות ביטחוניות הוראת דין ספציפית (כולל הוראה של הרשויות המוסמכות בחוק), תחול הוראת הדין במקום האמור לעיל.

3.4.4          המילה "אבל" בשורה הראשונה תימחק, ולא תיחשב ב"סיבות אישיות אחרות" כאמור שם.

3.5   סעיף 11.3 להסכם הארצי יחול בשינויים שלהלן:

3.5.1          האוניברסיטה תהייה רשאית להעסיק לפי שעות בביצוע מטלות "מטלה" לעניין זה היא אחת מאלה: (1) בדיקת עבודה (לרבות תרגיל חד-פעמי) בקורס; (2) בדיקת בחינה (למען הסר ספק, כל מועדי הבחינות יחשבו כמטלה אחת) ו-(3) בדיקת בוחן בקורס.

3.5.2          לידיעת מי שיועסק לפי שעות (להלן: "המועסק") יובא בכתב, לפני תחילת העסקתו במתכונת זו, מפתח שעות למטלה, סוג המטלה וכל עניין אחר שיידרש.

3.5.3          ככל שמספר כלל המועסקים בשכר לפי שעות בסמסטר יעלה על 100, יועסקו כל המועסקים לא יותר משתי מטלות בקורס.

3.5.4          ניתן יהיה להעסיק לפי שעות כאמור לעיל, רק מי שאינו מועסק על פי מינוי בהיקף משרה והינו תואם ובהתאם להגדרות ותנאי סעיפים 3.5.6.1 (א) ו-(ב) להלן.

3.5.5          ככל שהיקף השעות לביצוע המטלות למועסק יעלה על 25%, וההעסקה תשונה להעסקה לפי כתב מינוי בחלקיות המשרה המתאימה.

3.5.6          תנאי העסקתו של המועסק בהתאם לסעיף זה יהיו:

3.5.6.1    תעריף של השכר לשעה (נכון ליום 31.12.17), הינו:

(א)  תלמיד לתואר ראשון באוניברסיטה – 48.01 ש"ח (צמוד לשינויים במשכורת של עוזר הראה 32 ש"ש בוותק 3 שנים, בהתאם לטבלת השכר המתפרסמת על-ידי ות"ת מעת לעת).

(ב)   תלמיד לתואר שני באוניברסיטה / בעל תואר ראשון שאיננו תלמיד באוניברסיטה – 68.85 ש"ח (צמוד לשינויים במשכורת של עוזר הוראה 22 ש"ש בוותק 4 שנים, בהתאם לטבלת השכר המתפרסמת על-ידי ות"ת מעת לעת).

3.5.6.2    על אף האמור לעיל, במקרה שלפי הדין חלה חובה על האוניברסיטה לבצע הפקדות וניכויים לקרן פנסיה בגין המועסק יוקטן תעריף השעה דלעיל לגבי אותו מועסק בגובה הפקדת המעסיק לקרן הפנסיה.

3.5.6.3    יתר תנאי ההעסקה יהיו אך ורק לפי הוראות הדין.

3.5.6.4    למען הסר ספק, לא יחולו על המועסק תנאי העסקה להם זכאים חברי הסגל.

3.5.7          האוניברסיטה מתחייבת לפעול בשקיפות כלפי הארגון ולמסור מידע (כולל מסמכים) שהארגון יבקש באופן סביר בעניין יישומו של סעיף זה, בכפוף להוראות הדין. למען הסר ספק, אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובה החלה על צד לנהוג בשקיפות כלפי הצד השני.

3.6   בסעיף 11.4.1 להסכם הארצי במקום 117,474 ש"ח יבוא 130,896 ש"ח ובמקום 9,789.5 ש"ח יבוא 10,908 ש"ח.

4.       תנאים ותניות שנקבעו בין הצדדים בהסכמים קיבוציים ו/או בהסדרים קיבוציים ו/או בהסדרים קיבוציים ו/או בהתחייבויות אחרות שבכתב ו/או בנוהג, ושנהגו בפועל ביניהם ערב חתימת הסכם זה, יוסיפו להיות תקפים ביניהם בתקופת ההסכם, כפי שנהגו כאמור ומבלי לשנות ממעמדם, אלא אם שונו או בוטלו במפורש או במשתמע על-ידי הוראה מהוראות הסכם זה. למען הסר ספק, תנאים ותניות שבהסכם הארצי שלא שונו במפורש בהסכם זה, לרבות סעיף 11.5 שם יעמדו בתוקפן.

5.       הוראות מיצוי התביעות שבסעיפים 18-17 להסכם הארצי יחולו גם על הסכם זה עד ליום 31.12.2021.

6.       הוראות השקט התעשייתי שבסעיף 16 להסכם הארצי יחולו לגבי העניינים המוסדרים בהסכם זה ובהסכם הארצי, וזאת עד ליום 30.6.2023.

7.       ההפרשים הנובעים מהסכם זה ישולמו לחברי הסגל במשכורת החודש בו הסכם זה ייכנס לתוקפו או לכל המאוחר במשכורת החודש העוקב.

8.       הסכם זה נחתם בין היתר, בעקבות:

8.1    מכתבו מיום ___ בנובמבר, 2019 מכתב של נשיא האוניברסיטה למנכ"ל האוניברסיטה בנושא ביטחון תעסוקתי.

8.2   אין באמור לעיל כדי להקנות למכתב הנ"ל מעמד של הסכם קיבוצי.

9.       הסכם זה ייכנס לתוקף רק לאחר:

9.1   שייחתם על-ידי הצדדים.

9.2   אישורו על-ידי ות"ת והממונה על השכר.

10.   כל סכסוכי העבודה הקיבוציים שהוכרזו או הודעו בטלים עם החתימה על הסכם זה.

11.   הסכם זה יוגש לרישום כהסכם קיבוצי מיוחד.

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

________________                                ____________________________________

אוניברסיטת תל אביב                                 ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב


נספח - הסכם קיבוצי ארצי עברית בר אילן - 20-09-2018

הסכם קיבוצי מיוחד

שנערך ונחתם ביום 20 בחודש ספטמבר 2018

בין:

המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, כלהלן:

האוניברסיטה העברית בירושלים

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת בר אילן

__________________

__________________

מצד אחד (כל אחד מיחידיו להלן: "מוסד" וביחד "צד א")

לבין:

ארגוני הסגל האקדמי הזוטר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, כלהלן:

מו"ח – ארגון מורים וחוקרים באוניברסיטה העברית

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בר אילן

____________________________________

____________________________________

מצד שני (כל אחד מיחידיו להלן: "ארגון" וביחד "צד ב")

 

הואיל:             והצדדים ניהלו ביניהם משא ומתן בדבר תנאי העסקה של חברי הסגל כהגדרתם בהסכם זה להלן;

והואיל:            והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות שהושגו ביניהם במהלך משא ומתן זה;

 

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.       המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

תקופת תוקפו של ההסכם והוראות מיוחדות בו

2.       הסכם זה הינו הסכם קיבוצי לתקופה קצובה בת 7 שנים מיום 1.10.2014 ועד 30.9.2021 (כולל). על אף האמור לעיל ובכל מקרה, מובהר, שאין באמור כדי לגרוע מתקופת תוקפן החוזי של הוראות בהסכם זה שתחולתן היא לגבי תקופת זמן שמעבר לתקופת ההסכם כהגדרתה הנ"ל ולמען הסר ספק, תקופת תוקפו של סעיף מיצוי התביעות הינה עד ליום 31.12.2021 ותקופת תוקפו של סעיף השקט התעשייתי הינה עד ליום 30.9.2021.

תחולת ההסכם והגדרות

3.       תחולתו של הסכם זה תהייה על חברי הסגל האקדמי הזוטר לרבות עמיתי ההוראה והמורים מן החוץ, בהתאם להוראות התחולה שבהסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים, המועסקים באותו מוסד בו חתימתו של הסכם זה ואילך (להלן: "חברי הסגל").

 

 

 

מסגרת עלות

4.       מוסכם בין הצדדים כי מסגרת עלות תוספות השכר המפורטות בהסכם זה, עליה הוסכם בעד התקופה מיום 1.1.2015 עד יום 31.12.2021, היא 10.5% (עשרה אחוזים וחצי) בהתאם למפורט להלן (בהסכם זה: "מסגרת עלות ותוספות השכר"):

5.       1.5% (אחוז וחצי) בעד כל אחת משבע השנים הבאות: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ו-2021.

6.       מובהר כי מסגרת העלות הקבועה לעיל, תוקצה בהתאם למועדים ולפריסה המפורטים בסעיף 7 להלן:

מועדי הקצאת מסגרת עלות התוספות ופריסתה

7.       מסגרת עלות תוספות השכר, בעד התקופה מיום 1.1.2015 עד יום 31.12.2021 כאמור, תוקצה במועדי פריסה כדלקמן:

7.1                 החל מיום 1.1.2018 – 1.5%.

7.2                 החל מיום 1.7.2019 – השלמה ל-2.5%.

7.3                 החל מיום 1.1.2020 – השלמה ל-4%.

7.4                 החל מיום 1.1.2021 – השלמה ל-6%.

7.5                 החל מיום 1.9.2021 – השלמה ל-7%.

7.6                 החל מיום 1.1.2022 – השלמה ל-8.5%.

7.7                 החל מיום 1.9.2022 – השלמה ל-9.5%.

7.8                 החל מיום 1.1.2023 – השלמה ל-10%.

7.9                 החל מיום 1.9.2023 – השלמה ל-10.5%.

והכל על פי בסיס החישוב בסעיף 8 להלן.

אופן הקצאת מסגרת עלות התוספות יהיה דיפרנציאלי כמפורט בטבלאות הנזכרות בסעיף 9 להלן.

8.       הבסיס לחישוב מסגרת עלות התוספות

8.1                 בסיס השכר לשם חישוב מסגרת עלות תוספות השכר כאמור בסעיפים 4-7 לעיל (10.5% אחוז), הוא הממוצע החודשי של השכר של כלל חברי הסגל ב-12 החודשים של שנת הלימודים תשע"ז, מחודש אוקטובר 2016 ועד (כולל) חודש ספטמבר 2017) (להלן: "תחשיב הממוצע החודשי"). בתחשיב הממוצע החודשי יילקחו הרכיבים הבאים:

שכר משולב (כולל ותק) וכל תוספת יוקר ששולמה עד יום 31.12.2017. תוספת אקדמית (ניידות, ביגוד, טלפון) ותוספת שחיקה בהתאם לטבלאות השכר, שהיו בתוקף ערב חתימת הסכם זה והמתפרסמות על-ידי ות"ת לגבי חברי הסגל, וכן תוספות השכר שלפי סעיפים 6.1-6.2 בהסכם הקיבוצי מיום 17.3.2012.

8.2                 מובהר כי כל רכיב שלא נזכר בסעיף 8.1 לעיל לא ייכלל כבסיס לצורך חישוב מסגרת עלות תוספות השכר.

8.3                 עוד מובהר כי רק הרכיבים ששולמו במהלך החודשים של שנת הלימודים תשע"ז, מחודש אוקטובר 2016 ועד (כולל) חודש ספטמבר 2017), או חלקם, יכללו בחישוב לצורך חישוב מסגרת עלות התוספות.

9.       יישום הקצאת מסגרת עלות התוספות ופרימתה ייעשה בהתאם למפורט להלן:

9.1                 מוסכם כי טבלאות השכר יהיו, כמפורט להלן:

9.1.1          החל מיום 1.1.2018 ישולם שכרם של חבר הסגל בהתאם לטבלאות השכר בנספח א1 להסכם.

9.1.2          החל מיום 1.7.2019 ישולם שכרם של חבר הסגל בהתאם לטבלאות השכר בנספח א2 להסכם.

9.1.3          החל מיום 1.1.2020 ישולם שכרם של חבר הסגל בהתאם לטבלאות השכר בנספח א3  הסכם.

9.1.4          החל מיום 1.1.2021 ישולם שכרם של חבר הסגל בהתאם לטבלאות השכר בנספח א4  להסכם.

9.1.5          החל מיום 1.9.2021 ישולם שכרם של חבר הסגל בהתאם לטבלאות השכר בנספח א5 להסכם.

9.1.6          החל מיום 1.1.2022 ישולם שכרם של חבר הסגל בהתאם לטבלאות השכר בנספח א6 להסכם.

9.1.7          החל מיום 1.9.2022 ישולם שכרם של חבר הסגל בהתאם לטבלאות השכר בנספח א7 להסכם.

9.1.8          החל מיום 1.1.2023 ישולם שכרם של חבר הסגל בהתאם לטבלאות השכר בנספח א8 להסכם.

9.1.9          החל מיום 1.9.2023 ישולם שכרם של חבר הסגל בהתאם לטבלאות השכר בנספח א9 להסכם.

9.2                 עדכוני הטבלאות כמפורט לעיל ממצים את העלויות שהוקצו בהתאם לסעיף 7 להסכם זה לעיל, לכל אחד מהמועדים המפורטים בו, לפי העניין ובהתאמה.

9.3                 ההרשים הנובעים מסעיף 9.1.1 לעיל ישולמו במשכורת החודש שלאחר החודש שבו הסכם זה ייכנס לתוקפו ולכל המאוחר במשכורת החודש שלאחריו.

מענק חד פעמי (בסכום של 1,500 ש"ח)

10.   בנוסף על האמור, מוסכם על תשלום של מענק חד פעמי במשכורת חודש ספטמבר 2018 (המשולמת בחודש אוקטובר 2018) ולא יאוחר ממשכורת חודש אוקטובר 2018 (המשולמת בחודש נובמבר 2018), כמפורט להלן:

10.1              חבר סגל, אשר הי המועסק באחד המוסדות החתומים על הסכם זה ביום 1.10.2017 והועסק ברצף עד ליום 30.9.2018 (להלן בסעיף זה: "התקופה הקובעת"), יהא זכאי למענק חד פעמי בסכום של 1,300 ש"ח בהתאם למפורט להלן.

10.2              הסכום האמור הוא לחבר סגל שהועסק במשרה מלאה. לצורך חישוב הסכום לו זכאי כל חבר סגל שזכאי למענק כאמור בסעיף קטן 10.1 לעיל, תחושב חלקיות המשרה, בתקופה שמיום 1.4.1016 עד יום 31.3.2017 סכום המענק יחושב באופן יחסי לחלקיות המשרה (ממוצע חודשי מייצג) ביחס למשרה מלאה בתקופה שמיום 1.4.2016 עד יום 31.2.2017.

לגבי חבר סגל שהועסק במהלך התקופה שמיום 1.4.2016 עד יום 31.3.2017 במשרה חלקית ואשר היה מועסק רק בחלק מהתקופה הנ"ל, אך עבד ברציפות בתקופה הקובעת, יבוצע תחשיב חלקיות המשרה הממוצעת לפי התקופה בה הועסק בפועל במהלך בתקופה שמיום 1.4.2016 עד יום 31.3.2017.

10.3              המענק אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או חישוב בערך שעה, ולא יבוצעו בגינו הפרשות כלשהן לקופת גמל (לרבות לקרן השתלמות, לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים).

10.4              למען הסר ספק, אין בתשלום המענק כדי לשנות את בסיס השכר על פי טבלאות השכר הקיימות ערב החתימה על הסכם זה.

10.5              לעניין סעיף קטן 10.1 לעיל, מובהר כלהלן:

תקופת לידה והורות

10.5.1          תקופת לידה והורות, כמשמעותה בחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן: "חוק עבודת נשים"), במהלך התקופה הקובעת, לא תקטע את רצף העסקה של חברת סגל, אשר יצאה לתקופת לידה והורות כאמור, והיא תהייה זכאית לתשלום המענק במשכורת הראשונה שתשולם לה לאחר חזרתה לעבודה ולא יאוחר מן המשכורת שלאחר מכן.

יצויין כי אורכה של תקופת הלידה וההורות לפי חוק עבודת נשים עומד ככלל על עשרים ושישה שבועות אלא אם כן היא הוארכה בנסיבות המפורטות בסעיף 6 לחוק.

10.5.2          למען הסר ספק, האמור בסעיף קטן 10.5.1 לעיל, אינו חל לגבי חופשה ללא תשלום או על היעדרות שדינה כדין חופשה ללא תשלום, שהיא לאחר תום תקופת הלידה וההורות כמשמעותה בחוק עבודת נשים, ולגביה יחול האמור בסעיף קטן 10.5.8 להלן.

10.5.3          למען הסר ספק, שאר התנאים וההוראות שנקבעו בהסכם זה לעניין זכאות וחישוב המענק יחולו גם על חברת סגל אשר שהו בתקופת לידה והורות.

10.5.4          מובהר כי האמור בסעיפים קטנים 10.5.3-10.5.1 לעיל, חל בהתאמה גם לגבי חבר סגל אשר בהתאם להוראות חוק עבודת נשים יצא לתקופת הלידה לידה והורות.

שירות מילואים

10.5.5          מובהר כי שירות במילואים בתקופה הקובעת, לא יקטע את רצף ההעסקה, ולא יפגע בזכאות לתשלום המענק.

חופשת מחלה

10.5.6          מובהר כי חופשת מחלה (במשכורת או ללא משכורת) בתקופה הקובעת, אינה קוטעת את רצף ההעסקה, ולא תפגע בזכאות לתשלום המענק.

תשלום המענק לחבר סגל בחופשת מחלה ללא משכורת יבוצע במשכורת החודש הראשונה שתשולם לו עם חזרתו לעבודה ולכל המאוחר במשכורת החודש שאחריה.

היעדרות באישור המעסיק ובתשלום

10.5.7          מובהר כי היעדרות באישור המעסיק ובתשלום (כגון חופשת מנוחה או השתלמות בשכר) בתקופה הקובעת, אינה קוטעת את רצף ההעסקה, ולא תפגע בזכאות למענק.

 

 

 

חופשה ללא תשלום והיעדרות מעבודה שדינה כדין חופשה ללא תשלום

10.5.8          חבר סגל אשר שהה, במהלך התקופה הקובעת, כולה או חלקה, בחופשה ללא תשלום, או נעדר מן העבודה, במהלך התקופה האמורה, היעדרות שדינה כדין חופשה ללא תשלום, יחולו לגביו ההוראות הבאות:

10.5.8.1         חבר סגל שבתקופה מיום 1.8.2016 עד יום 31.1.2018 היה זכאי למשכורת בגין 4 חודשי עבודה מלאים ויום אחד נוסף לפחות, ברצף, בין אם הועסק במשרה מלאה ובין אם העוסק במשרה חלקית, יהיה זכאי למענק החד פעמי, לפי ההוראות שבסעיף 10.5.8.2 להלן.

10.5.8.2         בחישוב חלקיות משרתו (ממוצע חודשי מייצג) לצורך חישוב המענק, תילקח בחשבון התקופה שמיום 1.4.2016 ועד יום 31.7.2017 בה הועסק בפועל.

ככל שלא היה זכאי כלל למשכורת בתקופה האמורה, תילקח בחשבון לצורך חישוב חלקיות משרתו, התקופה שמיום 1.8.2017 עד יום 31.7.2018, בה היה זכאי למשכורת מהמוסד (גם אם לא הייתה ברצף).

10.5.8.3         המענק ישולם לחבר הסגל כאמור במשכורת חודש אוקטובר 2018 (המשתלמת בחודש נובמבר 2018) ולא יאוחר ממשכורת חודש נובמבר 2018 (המשתלמת בחודש דצמבר 2018).

הגדלת הפרשות לקופת גמל לקצבה לחבר סגל בפנסיה צוברת

10.6              חבר סגל המבוטח בפנסיה צוברת זכאי להגדלה בשיעורי דמי הגמולים כמפורט להלן:

(1)   למבוטחים בקופת גמל לקצבה, שהינה קרן פנסיה צוברת חדשה:

שיעורי ההפרשות לקופת גמל לקצבה שהינה קרן פנסיה חדשה, בגין השכר המבוטח לפנסיה צוברת, יגדלו כדלקמן:

החל ביום 1.1.2018 שיעור הפרשת המוסד לרכיב תגמולים יגדל ב-0.5%, ובלבד ששיעור הפרשת המוסד לרכיב תגמולים בקופת הגמל לקצבה, לאחר ההגדלה, לא יעלה על 7.5%;

שיעור הניכוי לתגמולים ממשכורת חבר הסגל האקדמי הזוטר יגדל ב-0.5%, או בשיעור הדרוש להשלמתו ל-7%, לפי הנמוך מביניהם;

(2)   למבוטחים בקופת גמל לקצבת קופת ביטוח ("ביטוח מנהלים") או בקופת גמל לחיסכון ("תגמולים ופיצויים"):

במקרה בו השיעור הכולל של הפרשות המוסד לקופת גמל לקצבה שהינה קופת ביטוח ("ביטוח מנהלים") או לקופת גמל לחיסכון ("תגמולים ופיצויים"), לרכיב תגמולים ולרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה, הינו נמוך מ-7.5%, ושיעור הניכוי ממשכורת חבר הסגל הינו נמוך מ-7%, יוגדלו החל מיום 1.1.2018 השיעורים של הפרשת המוסד לתגמולים ושל הניכוי ממשכורת חבר הסגל, כל אחד, ב-0.5%; ובלבד שבכל עת, השיעור הכולל של הפרשות המוסד לרכיב תגמולים ולרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה, עבור חבר הסגל כאמור בסעיף זה, לא יעלה על 7.5% ממשכורתו ושיעור הניכוי ממשוכרת חבר הסגל לא יעלה על 7%.

10.6.1          האמור בסעיף זה יבוצע החל ממשכורת החודש שלאחר החודש בו נחתם הסכם זה, ולא יאוחר ממשכורת החודש שלאחריו, למפרע ליום 1.1.2018.

10.6.2          האמור לעיל, לעניין גדלת שיעור ההפרשה של המוסד, יחול גם במקרה בו במועד חתימת הסכם זה, הניכוי ממשכורת חבר הסגל, על פי בקשתו, הינו בשיעור של 7%.

הסכמות נוספות

11.   הצדדים הגיעו להסכמות הנוספות הבאות:

11.1                        הוצאות נסיעה:

11.1.1          השתתפות המוסד בהוצאות נסיעה ממקום מגוריו של חבר הסגל למקום העבודה ובחזרה תהייה בהתאם להחלטת המוסד כהחזר חודשי לפי צו ההרחבה בעניין זה (להלן: "צו ההרחבה") או כהחזר יומי לפי זכאות לקצובת נסיעה על פי חישוב תעריפי נסיעות "חופשי יומי" (היכן שיש תעריף כזה ואם אין תעריף כזה לפי ההוצאה בפועל בתחבורה ציבורית באוטובוס), לפי הצהרת חבר הסגל (על בסיס ימי נסיעה לעבודה בפועל) ובכל מקרה ההחזר לחודש לא יעלה על שווי כרטיס "חופשי חודשי" (להלן: "השתתפות יומית").

11.1.2          במהלך סמסטר, בתקופת 4 החודשים הראשונים של הסמסטר, יהיה התשלום לפי צו ההרחבה ובחודשיים האחרים לפי השתתפות יומית. לגבי סמסטר קיץ התשלום יהיה על בסיס השתתפות יומית אולם, חבר סגל המועסק בסמסטר ב ובסמסטר קיץ ברציפות לא יהיה זכאי לכפל תשלום.

11.1.3          על אף האמור לעיל, במקרים חריגים, כאשר מקום מגוריו של חבר הסגל מרוחק מאוד מהמוסד ואין כרטיס חופשי חודשי ממקום המגורים של חבר הסגל למוסד, יהיה המוסד רשאי לאשר השתתפות יומית שעלותה גבוהה מעלות כרטיס חופשי חודשי, אך בכל מקרה לא יותר מהמקובל בשירות המדינה.

11.2              במקרה של העדרות חבר הסגל מהעבודה בשל מחלה/תאונה/אבל (וסיבות אישיות אחרות) או בשל החלטת המוסד או הרשויות המוסמכות בחוק בגין מצב בטחוני מיוחד/פגעי מזג אוויר (כגון: שלג) וכיוצ"ב, תשולם לחבר הסגל התמורה המגיעה לו בעד ההיעדרות האמורה, לפי העניין, אך יהי העל חבר הסגל להשלים את העבודה שהוחסרה בשל ההיעדרות האמורה ובגין השלמת עבודה זו לא יהי החבר הסגל זכאי לכל תשלום או הטבה נוספת.

11.3              בהתאם לסעיף 23 סיפא להסכם הקיבוצי מיום 14.12.2008, מוסכם כי כל מוסד יהיה רשאי להעסיק בשכר לפי שעות חברי סגל העוסקים רק בבדיקת תרגילים ו/או בחינות ו/או עבודות על פי מודל שייקבע על ידו.

11.4              כהוראת שעה לעניין "ההכנסה השנתית המרבית" שבהסכם הקיבוצי מיום 14.12.2008 ולעניין פנסיונר, כמפורט בסעיף קטן (6) כהגדרת "עמית הוראה", ינהגו הצדדים כדלהלן:

11.4.1      "ההכנסה השנתית המרבית" תעמוד על סך של 229,074 ש"ח (ממוצע חודשי של 19,089 ש"ח) (ולעניין פנסיונר, כמפורט בסעיף קטן (6) בהגדרת "עמית הוראה" היא תעמוד על סך של 117,474 ש"ח) (ממוצע חודשי של 9,789.5 ש"ח) מתחילת שנה"ל תשע"ט ועד סוף שנת הלימודים תשפ"א.

11.4.2          הסכומים הנקובים בסעיף 11.4.1 לעיל יעמדו בתוקפם בתקופה שמתחילת שנה"ל תשע"ט ועד סוף שנת הלימודים תשפ"א, על אף האמור בהסכם הקיבוצי מיום 14.12.2008.

11.4.3          לגבי התקופה שתחילתה בשנת הלימודים תשפ"ב ואילך במקום הוראות סעיף 11.4.1-11.4.2 לעיל תחזור לחול ההגדרה של "ההכנסה השנתית המרבית" (ולעניין פנסיונר, כמפורט בסעיף קטן (6) בהגדרת "עמית הוראה") שבהסכם הקיבוצי מיום 14.12.2008, דהיינו שההכנסה השנתית המרבית, לרבות לעניין פנסיונר, תחושב לפי 175% או 100% השכר הממוצע במשק, לפי העניין, שיהיה בתוקף אז.

11.5              למען הסר ספק, התמורה המגיעה לחבר הסגל לפי הסכם זה מהווה הסדר תמורה כולל עבור כל עבודתו וכל המטלות שעל חבר הסגל לבצע מעת לעת וככלל זה השתלמויות, לרבות בטיחות, השתתפות בסדנאות וכל כיו"ב.

הוראות כלליות

12.   הסכם זה נחתם, בין היתר, בעקבות:

12.1              מכתבו מיום 26.9.2018 של יו"ר ור"ה בעניין הסדרי ביטחון תעסוקתי.

12.2              אין באמור לעיל כדי להקנות למכתב הנ"ל מעמד של הסכם קבוצי.

13.   ההסכם ייכנס לתוקף לגבי כל מוסד וארגון רק לאחר:

13.1              שייחתם על-ידי שניהם.

13.2              אישורו על ידי היחידה לשכר ותנאי העסקה של ות"ת והממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.

הסכמים קודמים

14.   תנאים ותגיות שנקבעו בין מוסד וארגון בהסכמים קיבוציים ו/או בהסדרים קיבוציים ו/או בהתחייבויות אחרות שבכתב ו/או בנוהג, ושנהגו בפועל ביניהם ערב חתימת הסכם זה, יוסיפו להיות תקפים ביניהם בתקופת ההסכם, כפי שנהגו כאמור ומבלי לשנות ממעמדם, אלא אם שונו או בוטלו במפורש או במשתמע על ידי הוראה מהוראות הסכם זה, אלא אם יוסכם אחרת בין מוסד לארגון.

שקט תעשייתי

15.   כל סכסוכי העבודה הקיבוציים שהוכרזו או הודעו בטלים עם החתימה על הסכם זה.

16.   הצדדים מתחייבים שעד ליום 30.9.2022 לא ינקטו באמצעי שביתה או השבתה, מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה ובסדריה, לגבי העניינים שהוסדרו בהסכם זה.

מיצוי תביעות

17.   הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות ו/או דרישות צד ב, בעד התקופה שעד ליום 31.12.2021.

18.   בתקופה שעד ליום 31.12.2021 ובגינה, לא תועלה כל דרישה או תביעה בעניין תוספות שכר או הטבות כספיות כלשהן ולא יתקיים עוד כל משא ומתן נוסף על הסכמי שכר נוספים ו/או הטבות שכר נוספות כלשהן בתקופה שעד ליםו 31.12.2021 ובגינה.

הגישה לרישום

19.   הסכם זה יוגש לרישום כהסכם קיבוצי מיוחד.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_________________________                 _______________________

האוניברסיטה העברית בירושלים                   מו"ח ארגון מורים וחוקרים באוניברסיטה

העברית

_________________________              _________________________

                                                                            ארגון הסגל האקדמי הזוטר

באוניברסיטת בר אילן

_________________________                 _________________________

_________________________                 _________________________

 


ביטחון תעסוקתי מקומי - מכתב נשיא ת"א 21-11-2019

לכבוד                                                                                                       תאריך: 21.11.19

מר גדי פרנק, מנכ"ל

כאן

א.נ.,

                            הנדון:   ביטחון תעסוקתי מקומי – עדכון

                                        סימוכין: מכתב יו"ר ור"ה מיום 17.3.12 ומיום 16.9.18

 

בהמשך למכתבי יו"ר ור"ה שבסימוכין מיום 17.3.12 (להלן: "מכתב 2012") ולמכתב יו"ר ורה מיום 16.9.18 (להלן: "מכתב 2018") (שיש לראותו מעתה כחל באוניברסיטה) הריני להודיעך על שינויים נוספים בהסדרי הביטחון התעסוקתי, כלהלן:

1.       לעניין זכאות להעסקה כעמית הוראה מתמיד לפי מכתב 2018 יחולו ההוראות שלהלן:

1.1.      יובאו בחשבון רק שנות העסקה רצופות כמורה מן החוץ באוניברסיטה שבאו לאחר שעמית ההוראה הועסק לראשונה במסלול העסקה של עמיתי הוראה.

1.2.      העסקה בתוכניות שאינן תוכניות תקניות (תוכניות חוץ תקציביות, תוכניות בתקציבים סגורים ותוכניות בתקציבים מותנים), שהופכות לפי קביעת האוניברסיטה להיות תוכניות תקניות, תוכר לעניין שנות העסקה רצופות וחלקיות משרה גם לגבי התקופה שקדמה להפיכת התוכניות לתוכניות תקניות, הכול בכפוף לסעיף 1.1 לעיל.

1.3.      הפרק הדן בעמיתי הוראה מתמידים שבמכתב 2018 יחול באוניברסיטה גם לגבי חברי סגל אקדמי זוטר בדרגות הזוטרות במסלול המקביל (מורה עזר, מורה משנה).

1.4.      מצ"ב כנספח א למכתבי רשימה סגורה, לפי שוקל דעתה, של עד 25 חברי סגל אקדמי זוטר בעלי ותק של 10 שנים לפחות שהאוניברסיטה תציע להם להיות מועסקים כעמיתי הוראה מתמידים ויעמדו לרשותם 14 יום להשיב לקבל את ההצעה או לדחותה.

1.5.      למען הסר ספק, לא יועסקו כעמיתי הוראה מתמידים מי שעוסקים בהדרכה מעשית ו/או שאינם מלמדים בקורסים לתואר.

2.       בנוסף, תוקם ועדת חריגים אוניברסיטאית לנושא העסקה רציפה וחלקיות משרה ביחס לזכאות להעסקה כעמית הוראה מתמיד לפי מכתב 2018, כלהלן:

2.1    הוועדה תורכב מ-3 חברים: 2 חברים שימונו על-ידי האוניברסיטה ונציג אחד שימונה על-ידי ארגון הסגל. הוועדה אינה פריטטית, החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות.

2.2.    הוועדה תוכל לדון בבקשות מראש או בדיעבד כלהלן:

2.2.1   הכרה בהעסקה לא רציפה במקרה של העסקה רציפה ב-8 שנים מתוך 9 שנים רצופות במקרים של איר ציפות מסיבות של יציאה להשתלמויות קצרות או פיטורים וקליטה מחדש.

2.2.2.        במקרים שנוגעים לבקשות המתייחסות לתקופה שקדמה למכתב זה – הוועדה תאשר רציפות במקרים של העסקה רציפה ב-8 מתוך 9 שנים.

2.2.3.        זכאות לעניין חלקיות משרה בגין קורסי קיץ ותוכניות חוץ תקציביות וזאת אך רק לצורך בדיקת עמידה בתנאי הזכאות לעמית הוראה מתמיד.

3.           לעניין מסירת מידע על אפשרות העסקה בשנה"ל העוקבת יחולו ההוראות הבאות:

3.1  היחידה האקדמית תעשה מאמץ למסור את המידע בסמוך ל-15 ביוני של שנה"ל פלונית לגבי אפשרות העסקה בשנה"ל העוקבת.

3.2 המידע יימסר לעמית הוראה ולמורה מן החוץ, לפי המקרה, המועסק בשנה"ל פלונית לגבי שנה"ל העוקבת, ובאותו מועד (15 ביוני של השנה פלונית) הוא בעל ותק של 6 שנות העסקה רצופות (אך לא תובא בחשבון העסקה בתוכניות שאינן תוכניות תקניות, בהגדרתן בסעיף 1 ג למכתב 2018). לעניין סעיף זה "מורה מן החוץ" – מי שמועסק כמורה מן החוץ שהיקף העסקתו בכל שנה בשלוש השנים הקודמות היה בהיקף של 2 יחידות לפחות באותה יחידה אקדמית.

3.3  למידע שיימסר כאמור לעיל לא יהיה תוקף משפטי / כלכלי מחייב.

4.       במקום האמור בסעיף 3 ד (1) למכתב 2018 יבוא: "הפיצוי יחול רק לגבי אותו חלק משרה שצומצם ביחס להיקף המשרה הממוצע שלימד עמית ההוראה המתמיד בשלו ששנות הלימוד האחרונות לפני הצמצום. בחישוב שיעור המשרה הממוצע האמור לא תובא בחשבון העסקה חריגה בגין הכנה חד פעמית של קורס מקוון.

5.       לעניין העילה "כל סיבה אחרת בכפוף לביצוע שימוע", הנזכרת בטבלה שבסעיף 3 למכתב 2018, יחולו השינויים הבאים:

5.1.    בטור ב – במקום "6 חודשים" יבוא "חודש, אך לא פחות מיתרת תקופת המינוי הסימסטריאלי שנותרה לחבר הסגל ממועד ההודעה המוקדמת ובמקרה של מינוי שנתי, יחול האמור בהתאמה לסמסטר בו ניתנה ההודעה המוקדמת כאילו ניתן מינוי סמסטריאלי לגבי אותו סמסטר".

5.2.    בטור ג – במקרה של זכאות למענק פיצויים לפי האמור שם, בנוסף למענק הפיצויים המפורט שם (42% או 70%, לפי המקרה), ישולם מענק פיצויים נוסף בשיעור של 53% עליו יחולו אותם כללים בהתאמה.

5.3.    יובהר לעניין מענק הפיצויים הנזכר שם כי במקרה שבו בגין חלק מתקופת ההעסקה הפקידה האוניברסיטה תשלומים בשיעור של 6% בגין פיצויים להסדר הפנסיוני ובגין חלק אחר מתקופת ההעסקה הפקידה האוניברסיטה תשלומים בשיעור של 8.3% להסדר הפנסיוני בגין פיצויים, יחול האמור בטור ג שם לגבי גובה המענק בהתאמה לגבי כל חלק של תקופת ההעסקה ובהתחשב בהוראות החלות לפי סעיף 14 לחוק הפיצויים.

6.       לעניין האמור בסעיף 2 לפרק ב למכתב 2018 ולגבי דוקטורנטים בלבד תוקם ועדת חריגים שחבריה ימונו על-ידי האוניברסיטה ואחד מחבריה יהיה ראש בית הספר שבו לומד הדוקטורנט. הועדה תהיה מוסמכת לדון בבקשה של דוקטורנט להשתחרר מהתחייבותו לפי מכתב 2012. אישרה וועדת החריגים בקשה של דוקטורנט, לא יהיה הדוקטורנט חב בתשלום הפיצוי לפי הסעיף האמור.

7.       במקום העילה "סגירת יחידה", הנזכרת בטבלה שבסעיף 3 למכתב 2018 ובמקום "סגירת יחידה", הנזכרת בפרק ג למכתב 2018 יחול המצב הקיים באוניברסיטה ערב מכתבי זה.

8.       מי שמועסק כעמית הוראה מתמיד על-פי כתב העסקה וכן מי שחל עליו כתב התחייבות לפי סעיף 1 למכתב 2012 ("דוקטורנט") או לפי סעיף 2 למכתב 2012 ("עמית הוראה ב") או לפי סעיף 4 למכתב 2012 ("קבוצה מיוחדת") (להלן בסעיף זה "חבר סגל"), שנשלח אליו במסגרת האמור כתב מינוי 45 ימים מראש לפחות לפני תחילת הסמסטר, יחולו לגביו הכללים הבאים לגבי תשלום פיצוי, חלף הפיצוי הנזכר בסעיף 5 לפרק א למכתב 2018 ולסעיף 2 לפרק ב למכתב 2018, לפי העניין:

8.1.    במקרה שחלפו 10 ימים ממועד משלוח כתב המינוי האמור וחבר הסגל לא הגיב ייחשב חבר הסגל כמי שהסכים לקיים את כתב המינוי והוא הדין אם הודיע בכתב תוך 10 הימים האמורים שבכוונתו לקיים את כתב המינוי. במקרה כזה, אם חבר הסגל לא קיים בסופו של דבר את כתב המינוי, חרף התחייבותו, יהיה עליו לשלם לאוניברסיטה פיצוי בגין הפרת ההתחייבות בהיקף של מחצית סכום המשכורות שהיה זכאי להם לו קיים את התחייבותו לפי כתב המינוי במלואה, אך לא יותר מהאמור להלן:

8.1.1.        אם הודיע על כך בכתב לאוניברסיטה לפני תחילת המינוי לא יעלה הפיצוי על משכורת אחת (במקרה שמדובר במינוי שנתי לא יעלה הפיצוי על 2 משכורות).

8.1.2.        אם הודיע על כך בכתב לאוניברסיטה מתחילת המינוי לא יעלה הפיצוי על 2 משכורות (במקרה שמדובר במינוי שנתי לא יעלה הפיצוי על 3 משכורות).

8.2.    במקרה שבמהלך 10 ימים ממועד משלוח כתב המינוי הודיע חבר הסכל לאוניברסיטה בכתב כי אין בכוונתו לקיים את כתב המינוי, כי אז יהיה פטור מלשלם לאוניברסיטה את הפיצוי בגין הפרת ההתחייבות, כאמור לעיל, אולם כל הסדר ביטחון תעסוקתי החל עליו יפקע אוטומטית בלא צורך בהודעה נוספת של האוניברסיטה.

8.3.    הודעות שישלחו לפי סעיף זה על-ידי האוניברסיטה או על-ידי חבר הסגל, לפי המקרה, ישלחו לכתובת דואר אלקטרוני כפי שיוסדר בכתב ההעסקה או בכתב ההתחייבות, לפי המקרה.

9.       מובהר כי האוניברסיטה תהייה רשאית להיענות לבקשה מנומקת ובכתב של חבר הסגל לשהות בחל"ת, ולאשר לו חל"ת הכול לפי שיקול דעתה, ותקופת החל"ת, אם וככל שתאושר על-ידי האוניברסיטה, לא תפגע ברציפות של חבר סגל שהסדרי הביטחון התעסוקתי חלים עליו.

10.   כתבי מינוי, כתבי העסקה וכתבי התחייבות יוצאו לפי העניין, בהתאם לאמור לעיל ולאור מועד מכתבי זה.

11.   האוניברסיטה מודיעה כי תפעל לתיקון כל תקנון ו/או נוהל בו נקבע היקף משרה חלקי מינימלי לגבי העסקת חבר סגל או עמית הוראה (ככל שנקבע כזה), כך שהשיעור המינימלי יישאר בעינו. אך למרות זאת, האוניברסיטה תהייה רשאית לפי שיקול דעתה (במקרים בהם לא מתאפשר להציע לחבר הסגל העסקה בהיקף המשרה המינימלי או במקרה שחבר הסגל מעוניין בכך או במקרים מיוחדים אחרים) להפחיתו על דרך של מתן הודעה שתיכלל בכתב המינוי, וזאת עד לשיעור של 12.5% וזאת לגבי חבר סגל מסוים ולתקופה שלא תעלה על שנת לימודים.

בכבוד רב,

פרופ' אריאל פורת

נשיא


מכתב ביטחון תעסוקתי ארצי 2018

ועד ראשי האוניברסיטאות

16 ספטמבר 2018

ז תשרי, תשע"ט

לכבוד

פרופ' אשר כהן, נשיא, האוניברסיטה העברית

פרופ' אריה צבן, נשיא, אוניברסיטת בר אילן

 

נכבדי שלום רב,

                                        הנדון: ביטחון תעסוקתי – עדכון

                                                    סימוכין: מכתב יו"ר ור"ה מיום 17.3.12

 

תוקפו של מכתב יו"ר ור"ה מיום 17.3.12 שבסימוכין שכותרתו "ביטחון תעסוקתי" (להלן: "מכתב 2012") מוארך למוסדות הנמענים למכתבי זה בשינויים שיפורטו להלן.

פרק א – ביטחון תעסוקתי מוגבר לעמיתי הוראה מתמידים 

1.       מי שאלמלא מכתב זה היה חל עליו סעיף 2 למכתב 2012 ("עמיתי הוראה ב") או כעמית הוראה, סעיף 4 למכתב 2012 ("קבוצות מיוחדות"), לפי המקרה, יהיה זכאי, במקום הסדרי הביטחון התעסוקתי שבסעיפים 2 או 4 למכתב 2012, לפי המקרה, להסדר ביטחון תעסוקתי לפי פרק זה באותו מוסד, אם מתקיימים לגביו התנאים המצטברים הבאים:

א.      היקף משרתו הממוצע באותו מוסד כעמית הוראה בשלוש השנים האחרונות האקדמיות הרצופות היה 50% או יותר.

ב.      השלים לפחות שמונה שנות העסקה רצופות כעמית הוראה באותו מוסד או השלים שנות העסקה רצופות כעמית הוראה שמניינן נמוך משמונה, אך אם מצרפים אליהן את שנות העסקתו הרצופות כמורה מן החוץ באותו מוסד, השלים במצטבר לפחות שמונה שנות העסקה. לעניין זה "שנות העסקה רצופות" – שנת לימודים שבה הייתה העסקה בפועל לפחות בסמסטר אחד –"שנות העסקה רצופות כמורה מן החוץ באותו מוסד" – רק שנות העסקה שבאו לאחר העסקה לראשונה כעמית הוראה באותו מוסד.

ג.        למען הסר ספק, גם לעניין סעיפים קטנים א ו-ב לעיל, לא יובאו בחשבון היקף משרה ו/או שנות העסקה בתוכניות חוץ תקציביות ו/או תוכניות ייעודיות ו/או תוכניות בתקציבים סגורים ו/או בתקציבים מותנים ו/או לימודים שלא לתואר אקדמי ו/או לימודים בסמסטר קיץ (להלן: "תוכניות שאינן תוכניות תקניות").

(להלן: "עמית הוראה מתמיד").

2.       עמית הוראה מתמיד יקבל כתב העסקה לתקופה בלתי מסוימת בתנאי שהוא התחייב לבצע את עבודתו במוסד בהתאם לכתב ההעסקה לפי הוראות פרק זה ויחולו ההוראות שלהלן:

א.      לפי החלטת המוסד יקבל עמית ההורה המתמיד מהמוסד, בנוסף לכתב ההעסקה לתקופה בלתי מסוימת כאמור, כתב מינוי בגין תקופת העסקה בפועל שאורכה ייקבע על-ידי המוסד ורק בגין תקופת העסקה בפועל זו לפי כתב המינוי יהיה עמית ההוראה המתמיד זכאי לכל תנאי ההעסקה כגון: משכורת, הפקדות וניכויים לקופות גמל וכיו"ב, בהתאמה.

ב.      תקופה שבגינה לא יהיה עמית ההוראה המתמיד זכאי לכתב מינוי לפי סעיף קטן א לעיל תיחשב כתקופת חופשה ללא תשלום ולא יחולו בגינה הוראות סעיף קטן א לעיל.

ג.        כתב ההעסקה יבוא במקום ויבטל כל התחייבות, "כתב התחייבות" או "התחייבות לטווח ארוך" שלהם היה זכאי עמית ההוראה התמיד ערב קבלת כתב ההעסקה.

3.       על אף כל הוראה אחרת, בתקופת העסקתו של עמית הוראה מתמיד לפי כתב ההעסקה, המוסד יוכל לבטל את מינויו, כולו או חלקו (להלן: "צמצום משרה") ו/או לסיים את יחסי העבודה (להלן: "הפסקת העסקה") רק בתנאים המוגדרים בטור א בטבלה שלהלן ועמית ההוראה המתמיד יהיה זכאי לתנאים שבטורים ב – ג בטבלה שלהלן במקרה של הפסקת העסקה, או בטור ד בטבלה שלהלן במקרה של צמצום משרה, לפי המקרה, כלהלן:

העילה

תקופת ההודעה המוקדמת רק במקרה של הפסקת העסקה

פיצוי רק במקרה של הפסקת העסקה

פיצוי רק במקרה של צמצום משרה ללא הפסקת העסקה

א

ב

ג

ד

סגירת יחידה

6 חודשים

הארכת תקופת ההודעה המוקדמת הנ"ל, לתקופה שמשכה יהיה חודש אחד לכל שנת עבודה במוסד ולא יותר מ-6 חודשים וזאת במקרה שעמית ההוראה המתמיד יבקש להמשיך לעבוד בתקופה זו והמוסד, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ייענה לבקשה ויציע לו עבודה חלופית לתקופה זו או במקרה אחר, תשלום בגובה משכורת אחת לכל שנת עבודה במוסד ולא יותר מ-6 משכורות

החלק היחסי של המשכורת בעד חלק המשרה שצומצם X שנות העבודה במוסד ולא יותר מ-6 שנות עבודה.

קיטון משמעותי במספר הסטודנטים לפי קביעת המוסד

פיטורים עד חודש מתחילת הסמסטר – הודעה מוקדמת של חודש

 

פיטורים לאחר חודש מתחילת הסמסטר – הודעה מוקדמת בת חודשיים

הארכת תקופת ההודעה המוקדמת הנ"ל, לתקופה שמשכה יהיה חודש אחד לכל שנת עבודה במוסד ולא יותר מ-6 חודשים וזאת במקרה שעמית ההוראה המתמיד יבקש להמשיך לעבוד בתקופה זו והמוסד, לפי שיקול דעתו הבלעדי, יענה לבקשה ויציע לו עבודה חלופית לתקופה זו

או במקרה אחר

תשלום בגובה משכורת אחת לכל שנת עבודה במוסד ולא יותר מ-6 משכורות

החלק יחסי של המשכורת בעד חלק המשרה שצומצם X שנות העבודה במוסד ולא יותר מ-6 שנות עבודה

ביטול קורס / איחוד מופעים

פיטורים עד חודש מתחילת הסמסטר – הודעה מוקדמת של חודש

 

פיטורים לאחר חודש מתחילת הסמסטר – הודעה מוקדמת בת חודשים

הארכת תקופת ההודעה המוקדמת הנ"ל, לתקופה שמשכה יהיה חודש אחד לכל שנת עבודה במוסד ולא יותר מ-6 חודשים וזאת במקרה שעמית ההוראה המתמיד יבקש להמשיך לעבוד בתקופה זו והמוסד, לפי שיקול דעתו הבלעדי, יענה לבקשה ויציע לו עבודה חלופית לתקופה זו

או במקרה אחר,

תשלום בגובה משכורת אחת לכל שנת עבודה במוסד ולא יותר מ-6 משכורות

החלק היחסי של המשכורת בעד חלק המשרה שצומצם X שנות העבודה במוסד ולא יותר מ-6 שנות עבודה

הוחלט על-ידי המוסד לאחר שהתקיים דיון כדין לפי תקנון או לאחר קיום שימוע לפי נוהל השימוע במוסד שעמית ההוראה המתמיד עבר עבירת משמעת חמורה הנזכרת ברשימת עבירות המשמעת שבתקנון המשמעת החל באותו מוסד או בתקנון המשמעת החל על המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה

על פי דין (כולל אפשרות לשלול הודעה מוקדמת)

אין זכאות לפיצוי

אין זכאות לפיצוי

גיל פרישת חובה

על פי חוק גיל פרישה, תשס"ד – 2004

אין זכאות לפיצוי

אין זכאות לפיצוי

כל סיבה אחרת, בכפוף לביצוע שימוע

6 חודשים

מענק פיצוים בגובה של 70% (הכולל את השלמת הפיצויים בשיעור של 28% המוכפלת ב-250% = 70%* בגין שנות העבודה במוסד במקרה שתשלומי המוסד בגין פיצויי פיטורים להסדר פנסיוני הינם בשיעור של 6% או מענק פיצויים בגובה של 42% (הכולל את השלמת הפיצויים בשיעור של 28% המוכפלת ב-150% = 42%) בגין שנות העבודה במוסד במקרה שתשלומי המוסד בגין פיצויי פיטורים להסדר הפנסיוני הינם בשיעור של 8.33%, לפי המקרה.

 

 לעניין הטבלה דלעיל:

א.      בטור ב – בתקופת הודעה מוקדמת שלגביה ניתן לעמית ההוראה המתמיד כתב מינוי, עמית ההוראה המתמיד יהיה חייב להמשיך לעבוד בפועל, אך המוסד יהיה רשאי לוותר על עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או קצתה או לקצר את תקופת ההודעה המוקדמת, כולה או קצתה ולשלם בגין תקופת הקיצור חלף הודעה מוקדמת (חלף הודעה מוקדמת ישולם לפי מכפלה של רכיבי השכר המובאים בחשבון לעניין פיצויי פיטורים בחלקיות המשרה ברמה השנתית (שנה"ל)).

ב.      בטור ג – במקרה שתחול החלופה של הודעה מוקדמת יחולו לגביה הוראות סעיף קטן א.

ג.        בטורים ג ו-ד:

1)      המונח "משכורת" משמעו מכפלה של רכיבי השכר המובאים בחשבון במשכורת החודשית לעניין פיצויי פיטורים בחלקיות המשרה ברמה השנתית (שנה"ל).

2)      המונח "שנות עבודה" משמעו מספר שנות עבודה כעמית הוראה.

3)      על אף האמור בסעיפים 1) ו-2) לעיל, לעניין טור ג, בעילה של "כל סיבה אחרת" החישוב ייעשה לפי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963 ותקנותיו.

ד.      הפיצוי המפורט בטור ד יחושב וישולם במועד סיום יחסי העבודה. הזכאות לפיצוי זה תקום רק אם התקיימו התנאים המצטברים הבאים: (1) הפיצוי יחול רק לגבי אותו חלק המשרה שצומצם ביחס לקורס/ים שעמית ההוראה התמיד לימד במשך 3 שנות לימוד לפחות; (2) במהלך שנה וחצימ מצמצום המשרה לא הציע המוסד לעמית ההוראה המתמיד להגדיל את היקף משרתו באותו היקף של חלק המשרה שצומצם כאמור בסעיף קטן (1) לעיל.

ה.      לגבי פיטורים בעילות של: סגירת יחידה / קיטון משמעותי במספר הסטודנטים / הוחלט על-ידי המוסד שההוראה תהייה על-ידי חבר סגל אקדמי בכיר למשך שנתיים לפחות – ייעשה מאמץ על-ידי המוסד לשבץ בקורס חלופי.

ו.        בהיעדר שינוי נסיבות, במקרה שעמית הוראה מתמיד פוטר בשל צמצום במחלקה מסוימת, לא ניתן יהיה לקלוט במקומו באותה מחלקה חבר סגל אקדמי זוטר בעל מומחיות דומה ולביצוע אותן מטלות.

ז.       התנאים הייחודיים שבטבלה דלעיל נובעים, בין היתר, מהשיעור הנמוך של עמיתי הוראה מתמידים הצפויים להיות במועד תחילתו של מכתב זה, כפי שדווח מכל מוסד.

4.       בהליכי שימוע להפסקת העסקה או לצמצום משרה של עמית הוראה מתמיד, יחולו ההוראות שלהלן:

א.      בזימון לשימוע יצוין כי עמית ההוראה המתמיד רשאי להיות מיוצג בהליך השימוע גם על-ידי נציג ארגון הסגל האקדמי הזוטר באותו מוסד.

ב.      עמית הוראה מתמיד יהיה רשאי לערער בכתב על החלטה על הפסקת העסקתו או על צמצום משרתו שעילתן ירידה משמעותית באיכות ההוראה או ביטול קורס וזאת בתוך 7 ימים מיום שנמסרה לו. הערעור יהיה מנומק, יצורפו אליו המסמכים הרלוונטיים והוא יוגש לרקטור של המוסד. הרקטור או גורם בכיר יותר מהגורם שקיבל את ההחלטה על הפסקת ההעסקה, שהרקטור ימנה לשם כך, יכריע תוך זמן סביר בערעור והכרעתו תהייה סופית ומחייבת.

5.       לאור הצורך של המוסדות לשמור על רציפות ההוראה בקורסים, עמית הוראה תמיד יתחייב בכתב העסקתו כי לאחר שיקבל כתב מינוי לתקופה מסוימת, יהיה עליו ללמד את כל הקורסים בתקופה זו בהתאם לכתב המינוי עד סיומם. לא עמד עמית ההוראה המתמיד בהתחייבות כאמור, יהיה חייב לשלם למוסד פיצוי בגובה השכר שהיה מקבל לגבי מחצית יתרת תקופת התחייבות לפי האמור לעיל. המוסד יהיה רשאי לקזז את סכום הפיצוי האמור מכל הטבה או סכום שיגיע לעמית ההוראה המתמיד והכול בתנאי שאי עמידתו של עמית ההוראה המתמיד בתקופת ההתחייבות לפי האמור לעיל אינה נובעת מהרעה בתני העבודה, שעליה נתן עמית ההוראה המתמיד הודעה והיא לא תוקנה תוך 30 יום.

6.       למען הסר ספק ועל אף כל הוראה אחרת?

א.      מי שלא מתקיימים לגביו כל התנאים המצטברים שבסעיף 1 לפרק א זה, לא יחולו לגביו הוראות פרק זה.

ב.      מי שמתקיימים לגביו כל התנאים המצטברים שבסעיף 1 לפרק א זה, יחולו לגביו רק הוראות פרק זה לעניין ביטחון תעסוקתי ולא יחולו לגביו הוראות מכתב 2012 או הוראות אחרות.

ג.        אי תחולה:

1)      הוראות פרק א זה לגבי ביטחון תעסוקתי יחולו רק לגבי היקף משרה של עד 100% ולא לגבי חלק משרה העולה על 100% משרה.

2)      הוראות פרק א זה לא יחולו בהעסקה בתוכניות שאינן תוכניות תקניות וכן בליווי פרטני, הוראה קלינית, הוראה מעשית והנחיה בקבוצות קטנות (כגון: בבית הספר למקצועות הבריאות, בבית הספר לעבודה סוציאלית וכיוצ"ב).

3)      במקרה שעמית ההוראה המתמיד יחדל לעמוד בקריטריונים של "עמית הוראה" יפקע כתב ההעסקה שניתן לו לכל דבר ועניין, הוא יחדל להיות "עמית הוראה מתמיד" לכל דבר ועניין והוא לא יהיה זכאי לזכויות שלפי פרק זה מבלי לגרוע מסמכות המוסד להמשיך להעסיקו במינוי מתאים אחר ובמקרה כזה הוא ימשיך להיות מועסק עד תום כתב המינוי במעמד מתאים שייקבע על-ידי המוסד.

4)      למען הסר ספק, במקרה שעמית ההוראה המתמיד יגיע לגיל פרישת חובה כמשמעו בחוק גיל פרישה, תשס"ד – 2004, יפקע כתב ההעסקה שניתן לו לכל דבר ועניין, והוא יחדל להיות "עמית הוראה מתמיד" לכל דבר ועניין והוא לא יהיה זכאי לזכויות שלפי פרק זה מבלי לגרוע מסמכות המוסד להמשיך להעסיקו במינוי מתאים אחר ובמקרה כזה הוא ימשיך להיות מועסק עד תום כתב המינוי במעמד מתאים שייקבע על-ידי המוסד.

 

פרק ב – שינויים במכתב 2012 

1.       מי שלא חל עליו פרק א לעיל וחל עליו הסדר ביטחון תעסוקתי לפי סניפים 1 או 2 או 4 למכתב 2012:

א.      במקרה שיוזמן לשימוע לקראת הפסקת העסקתו או אי הארכתה, לפי המקרה, יצוין בזימון לשימוע כי הוא רשאי להיות מיוצג בהליך השימוע, גם על-ידי נציג ארגון הסגל האקדמי הזוטר באותו מוסד.

ב.      עמית הוראה יהיה רשאי לערער בכתב על החלטה על הפסקת העסקתו במהלך תקופת כתב התחייבות או במהלך תקופת ההתחייבות לטווח ארוך, לפי המקרה, שעילתה ירידה משמעותית באיכות ההוראה או ביטול קורס וזאת בתוך 7 ימים מיום שנמסרה לו. הערעור יהיה מנומק, יצורפו אליו המסמכים הרלוונטיים והוא יוגש לרקטור של המסוד. הרקטור או גורם בכיר יותר מהגורם שקיבל את ההחלטה על הפסקת ההעסקה, שהרקטור ימנה לשם כך, יכריע תוך זמן סביר בערעור והכרעתו תהייה סופית ומחייבת.

2.       למכתב 2012 תתווסף הוראה לפיה, במקרה של הפרת התחייבותו של דוקטורנט (לפי סעיף 1), של עמית הוראה ב (לפי סעיף 2) או של מי שמשתייך לקבוצות מיוחדות (סעיף 4), לפי המקרה, לעבוד בתקופת ההתחייבות או ההתחייבות לטווח ארוך, לפי המקרה, הוא יהיה חייב בתשלום פיצוי מוסכם למוסד, מבלי לגוע מכל סעד אחר (והמוסד יהיה רשאי לקזז את הפיצוי מכל תשלום או זכות שיגיעו לנ"ל), כלהלן:

א.      הפיצוי בגין הפרה שארעה עד חודשיים לפני סמסטר שלגביו ניתן לו כתב מינוי או במהלך 4 החודשים הראשונים של הסמסטר יהיה בגובה 2 משכורות.

ב.      הפיצוי בגין הפרה שארעה בחודשיים האחרונים של הסמסטר שלגביו ניתן לו כתב מינוי יהיה עד סוף הסמסטר ולא פחות מגובה 1 משכורת.

3.       אחת לשנתיים לסירוגין יערוך המוסד כנס הסברה לעובדי המוסד המטפלים ביישום הסדרי הביטחון התעסוקתי לחברי הסגל האקדמי הזוטר, בדבר הסדרי הביטחון התעסוקתי במוסד החלים על חברי הסגל האקדמי הזוטר.

 

פרק ג – סגירת יחידה 

1.       המוסד יקיים היוועצות עם ארגון הסגל האקדמי הזוטר באותו מוסד בטרם קבלת החלטה על סגירת יחידה אקדמית, ההיוועצות תיעשה רק לגבי אופן ביצועה של ההחלטה על סגירת היחידה האקדמית ולא על עצם ההחלטה על סגירת היחידה האקדמית.

 

פרק ד – כללי ותוקף המסמך

1.       האמור במסמך זה לעיל אינו משנה את הכללים החלים על מי שמועסק שלא על פי האמור במסמך זה.

2.       למען הסר ספק, הסדרי הביטחון התעסוקתי שלפי פרק א לעיל או לפי מכתב 2012, לפי המקרה, ימשיכו לא לחול על חברי סגל אקדמי בכיר מאותו מוסד או ממוסד אחד ו/או על עובדים המשתייכים לסגל המינהלי.

3.       תוקפו של מסמך זה הינו מיום 1.2.2019 והפעולות לביצועו יחולו במועד זה. כתבי ההעסקה הראשונים לעמיתי הוראה מתמידים לפי פרק א לעיל יוצאו לשנת הלימודים תשע"ט.

4.       בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמך זה למכתב 2012 יגברו הוראות מסמך זה.

5.       בכפוף לאמור לעיל, הוראות כמתב זה והוראות מכתב 2012, כפי ששונו במסמך זה, תקפות ולא ישונו עד 30.9.2022.

 

בברכה

 

פרופ' יוסף קלפטר

יו"ר ור"ה


מכתב רקטור 21.11.2019 בנושאים כרמי ארוך - ביטחון תעסוקתי - וקרן דוקטורנטים

לכבוד                                                                                                       תאריך: 21.11.19

דיקני הפקולטות

ג.א.נ.,

להלן מסמך מדיניות, הכולל הנחיות עדכניות לביצוע מכתבו של נשיא האוניברסיטה למנכ"ל האוניברסיטה מיום 16.9.18 ומיום 21.11.19, והנחיות בנושאים נוספים (לפי הצורך יופצו בהמשך הנחיות נוספות / מעודכנות):

1.       מי שהאוניברסיטה תבקש את העסקתו לפי סעיף 2 למכתב הביטחון התעסוקתי מיום 17.3.12 (להלן: "מכתב 2012") ("עמיתי הוראה ב") או כעמית הוראה, לפי סעיף 4 למכתב 2012 ("קבוצות מיוחדות") במסגרת התחייבות לטווח ארוך (ברציפות לאחר התקופה הראשונה כהגדרתה שם או ברציפות לאחר העסקתו במסגרת "התחייבות לטווח ארוך" כמוגדר שם, לפי העניין), ומתקיימים לגביו התנאים המצטברים הבאים:

1.1   היקף משרתו הממוצע באוניברסיטה כעמית הוראה בשלוש השנים האחרונות האקדמיות הרצופות הינו עד 50% (לא כולל).

1.2   השלים לפחות שמונה שנות העסקה רצופות כעמית הוראה באוניברסיטה או השלים שנות העסקה רצופות כעמית הוראה שמניינן נמוך משמונה, אך אם מצרפים אליהן את שנות העסקתו הרצופות כמורה מן החוץ באוניברסיטה, השלים במצטבר לפחות שמונה שנות העסקה. לעניין זה "שנות העסקה רצופות" – שנת לימודים שבה הייתה העסקה בפועל לפחות בסמסטר אחד (וכן העסקה בתוכניות שאינן תוכניות תקניות (תוכניות חוץ תקציביות, תוכניות בתקציבים סגורים ותוכניות בתקציבים מותנים), שהופכות לפי קביעת האוניברסיטה להיות תוכניות תקניות, שתוכר לעניין שנות העסקה רצופות לגבי התקופה שקדמה להפיכת התוכניות לתוכניות תקניות) ו-"שנות העסקה רצופות כמורה מן החוץ באותו מוסד" – רק שנות העסקה שבאו לאחר העסקתו של אותו עמית הוראה לראשונה כעמית הוראה באוניברסיטה.

1.3   סעיף 7 ג (2) (ג) למכתב 2012 לא יחול לעניין זה.

1.4   טרם הגיע לגיל פרישת חובה.

יקבל לפחות 3 חודשים לפני תום התקופה הראשונה או לפחות 3 חודשים לפני תום תקופת התחייבות לטווח ארוך, לפי המקרה, הצעה להיות מועסק באוניברסיטה לתקופה נוספת על-פי התחייבות לטווח ארוך לפי מכתב 2012 (4 או 5 שנים, לפי המקרה) וככל שישיב ליחידה האקדמית את כתב ההתחייבות חתום על-ידו וזאת בתוך 30 יום לאחר מכן, יועסק לפי כתב ההתחייבות וחוזר חלילה במתכונת הנ"ל.

שיעור המשרה שיוצע במסגרת כתב ההתחייבות כאמור, לא יפחת משיעור המשרה הממוצע לפיו הועסק בשלוש השנים שקדמו להצעה הראשונה לפי הפסקה הקודמת לעיל. בחישוב שיעור המשרה הממוצע האמור לא תובע בחשבון העסקה חריגה בגין הכנה חד פעמית של קורס מקוון.

2.       יישום עילות להפסקת 1 צמצום עבודה לגבי מי שמועסקים כעמיתי הוראה מתמידים ומי שמועסקים לפי סעיף 1 לעיל:

2.1   העילה "ביטול קורס / איחוד מופעים", הנזכרת בטבלה שבסניף 3 למכתב 2018, תיושם במקרה של שינוי מבנה תוכנית הלימודים ובלבד שאושרה בידי ועדת ההוראה היחידתית וקיבלה אישור הדיקאן והרקטור.

2.2   העילה "קיטון משמעותי במספר הסטודנטים לפי קביעת המוסד", הנזכרת בטבלה שבסניף 3 למכתב 2018, תיושם במקרה של צמצום קבוצה מתוך מספר קבוצות מקבילות עקב מיעוט סטודנטים או במקרים נוספים בקטגוריה זו, יילקחו בחשבון וותק, מעמד, איכות הוראה (שיקולים נוספים יילקחו בחשבון לאחר קבלת אישור), והכול בכפוף להתאמת חבר הסגל למערכת השעות.

2.3   העילה "הוחלט על-ידי המוסד שההוראה תהייה על-ידי חבר סגל אקדמי בכיר למשך שנתיים לפחות", הנזכרת בטבלה שבסעיף 3 למכתב 2018 תיושם כך שייעשה מאמץ מוכח ומתועד לאיתור קורס חלופי.

2.4   העילה "איכות הוראה בלתי מספקת, הנזכרת בטבלה שבסעיף 3 למכתב 2018, תיושם במקרה של ירידה ברמת ההוראה הבאה לידי ביטוטי בסקרי הוראה, תלונות וחוות דעת של תלמידים, הערכת עמיתים (על-ידי חברי סגל אקדמי בכיר) וחוות דעתו של יו"ר וועדת ההוראה היחידתית וראש היחידה. כל אחת מהסיבות המתוארת תהווה עילה, כל עוד התבצעה גם הערכת עמיתים כנ"ל.

3.       במקרה שבו לפי החלטת היחידה האקדמית שני קורסים יוצעו לסירוגין מדי שנה על-ידי אותו חבר סגל, כתב התחייבות לפי מכתב 2012, יכלול, לגבי מי שזכאי לו, את הקורסים האמורים.

4.       האוניברסיטה תקיים קרן לצורכי דוקטורנטים משנה"ל תש"פ בהיקף של 100,000 ₪ לשנה מבלי שניתן יהיה להעביר תקציב משנה לשנה. הקרן מיועדת לרכישת ספרים עבור הדוקטורנטים, שיירשמו באינוונטר האוניברסיטאי וכן לארגון כנסים מדעיי על-ידי דוקטורנטים שתנוהל באמצעות ועדת הכנסים של האוניברסיטה. בתום שנה"ל תשפ"ב תיבחן המשך פעולת הקרן.

 

בברכה

פרופ' ירון עוז

רקטור

עותק:   מר גדי פרנק, מנכ"ל

                גב' דנה אהרון, סמנכ"ל למשאבי אנוש

                גב' שרון פלדמן, המזכירה האקדמית

                ראשי מינהל פקולטה


מכתב מנכ״ל - אם יופחת היקף משרה מינימלי  21-11-2019

תאריך: 21.11.19

לכבוד

ד"ר יקותיאל שוהם, יו"ר

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב

כאן

א.נ.,

הנדון: הפחתת היקף משרה מינימלי – התייעצות

 

1.       הריני להודיעכם כי במקרה שהסמנכ"ל למשאבי אנוש ישקול להפחית את היקף המשרה המינימלי באופן רוחבי (היכן שקיים היקף משרה מינימלי כזה) לפי סעיף 11 למכתבו של נשיא האוניברסיטה מיום 21.11.19, עד ל-12.5%, ייעשה הדבר, כדלהלן:

א.      תימסר לכם הודעה על כך.

ב.      תינתן לכם האפשרות להתייחס לכוונה זו תוך 7 ימים ממסירת ההודעה בטרם קבלת החלטה.

 

בכבוד רב,

גדי פרנק

מנכ"ל


מכתב מנכ"ל 2019 קרן מעונות

תאריך: 21.11.19

לכבוד

ד"ר יקותיאל שוהם, יו"ר

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב

כאן

א.נ.,

                            הנדון: קרן מעונות – קריטריונים ואופן הפעלה

 

בהתייחס לסעיף 3.1.2.1 להסכם הקיבוצי מיום 21.11.19 (שעניינו 'קרן מעונות' – להלן: "הקרן") מפורטים להלן הקריטריונים למתן הסיוע מהקרן:

1.       הזכאות לסיוע מהקרן תקום לחבר / חברת סגל זוטר, העומד/ת בתנאים הבאים:

1.1   הועסק שנת לימודים קודמת אחת לפחות כחבר/ת סגל וזאת ברצף לשנת עבודתו הנוכחית.

1.2   לילדו/ה מלאו 6 חודשים וטרם מלאו לו 3.5 שנים ורק כל עוד גילו הוא בין 6 חודשים לבין 3.5 שנים (להלן: "ילד").

(להלן: "חבר/ת סגל").

2.       סכום/מי הסיוע מהקרן, מועדי התשלום וסדרי הדיווח יהיו כלהלן:

2.1   סכום הסיוע בגין כל ילד יעמוד על 1,000 ₪ לסמסטר (סמסטר א או ב) לחבר/ת סגל במשרה מלאה באותו סמסטר, ובאופן יחסי לחלקיות משרתו של חבר/ת סגל המועסק במשרה חלקית באותו סמסטר. לא ישולם סיוע בעד עבודה העולה על משרה מלאה.

על אף האמור, במקרה שמלאו לילדו/ה של חבר/ת הסגל במהלך הסמסטר שישה חודשים או שמלאו לו 3.5 שנים במהלך הסמסטר, סכום הסיוע לגבי אותו סמסטר יהיה חלקי לגבי התקופה שמיום שמלאו לילד שישה חודשים ועד לתום הסמסטר או מתחילת הסמסטר ועד ליום שמלאו לילד 3.5 שנים, לפי המקרה.

2.2   הסיוע ישולם רק בעד התקופה שבגינה זכאי/ת חבר/ת סגל למשכורת מהאוניברסיטה.

2.3   הסיוע ישולם במשכורת האחרונה בכל סמסטר וזאת בכפוף לדיווח של חבר/ת הסגל לאוניברסיטה על עמידתו/ה בתנאי הזכאות, כמפורט לעיל (בטופס 101 או אחרת).

3.       האמור לעיל יותאם לכך שסכומי הסיוע לכלל חברי/ת הסגל לא יעלו בכל מקרה על הסכומים שיוקצו לקרן לפי סניף 3.1.2.1 להסכם הקיבוצי מיום 21.11.19.

 

בכבוד רב,

גדי פרנק, מנכ"ל


מכתב השלמה לשכר מינימום עוזרי הוראה ועמיתי הוראה 1  21-11-2019

תאריך: 21.11.19

לכבוד

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב

כאן

ג.א.נ.,

הנדון: שכר מינימום לחברי סגל מסוימים – טבלאות שכר

 

1.       בשל הוראות חוק שכר מינימום, תשמ"ז – 1987 ובמיוחד חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה) התשע"ה – 2015 וחוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הראת שעה) (תיקון) התשע"ח – 2017 חלק מחברי הסגל הזוטר, ששכרם מחושב לפי טבלאות השכר החלות על עוזרי הוראה על-פי משרה מלאה של 22 ש"ש, עוזרי הוראה על פי משרה מלאה של 32 ש"ש ועמיתי הוראה 1 (להלן: "הדרגה הזכאית"), נעשו זכאים בעבר להשלמת שכר לפי החוקים האמורים (להלן: "העובדים").

 

2.       בינתיים ות"ת פרסמה טבלאות שכר שבהן כבר שולמה ההשלמה לשכר מינימום (עותקים מצ"ב). טבלאות אלה יופעלו באוניברסיטה בכפוף להסכם הקיבוצי מיום 21.11.19.

 

 

בכבוד רב

_______________

אוניברסיטת תל אביב

 

אישור

אנו מסכימים לאמור לעיל.

 

_____________________________________

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב                           תאריך: 21.11.19


אישור הסכם קיבוצי מקומי 2019 על ידי הממונה על השכר

כ"א בכסלו התש"פ          19 בדצמבר 2019

שכ. 2019-23644

לכבוד

מר גדי פרנק

מנכ"ל אוניברסיטת תל אביב

                הנדון: אישור הסכם קיבוצי בין אוניברסיטת תל אביב לבין ארגון הסגל האקדמי באוניברסיטת תל אביב מיום 21.11.19

ההסכם הקיבוצי המיוחד בין אוניברסיטת תל אביב לבין ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב מיום 21.11.19

 

בהתאם לסמכותי לפי סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985 הריני מאשר את ההסכם הקיבוצי שנחתם ביום 21 לנובמבר 2019, בין אוניברסיטת תל אביב (להלן: "המוסד") לבין ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב (להלן: "ההסכם הקיבוצי" או "ההסכם"), בנוסח המצ"ב לאישורי זה.

אישור זה ניתן בכפוף להבהרות ולסייגים הבאים:

1.       אין באישור זה כדי לאשר הטבות כלשהן או תנאי העסקה שאינם מכוח ההסכם הקיבוצי, אלא מכוח הסכמים אחרים או הסדרים, הסכמות, נוהגים, נהלים, כללים, החלטות וכיוצ"ב, שהיו קיימים במוסד עובר לחתימת ההסכמים, אף אם נהגו בפועל בעניינו של עובד או קבוצת עובדים, בין אם הם מוזכרים בהסכמים הקיבוצייםך ובין אם לאו, ככל שאלו אינם עולים בקנה אחד עם הוראת סעיף 29 לחוק יסודות התקציב.

2.       למען הסר ספק מובהר, כי אין באישור זה כדי להוות אישור לרכיבי שכר או לכללי תשלומם, כפי שהוסכמו או שהונהגו במוסד ערב חתימת ההסכמים שבנדון, אשר מובאים בחשבון לחישוב תשלומים על פי ההסכמים הקיבוציים שבנדון, ככל שהם אינם עולים בקנה אחד עם הוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב.

3.       אין באישורי זה כדי להוות אישור לנהלים, כללים, הסדרים, החלטות וקביעות עתידיים, בין בכתב בין בעל פה, שעניינם שכר ותנאי עבודה.

4.       מובהר כי הוראות ההסכם שלובות זו בזו ואישור זה ניתן להסכם כמכלול.

בכבוד רב,

קובי בר-נתן

העתק:

פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר ות"ת

מר משה בכר – סגן בכיר לממונה על השכר

גב' שירה נבון – סמנכ"ל תקצוב, ות"ת

מר אסף שירמן – מנהל תחום חינוך והשכלה גבוהה

מר יואב טאובמן – ממונה שכר ותנאי העסקה, ות"ת

עו"ד נועם ריף – הלשכה המשפטית – אגף שכר, משרד האוצר

מר נתן נוהראי – רפרנט חינוך והשכלה גבוהה, משרד האוצר


הסכם קיבוצי מקומי בנושא דמי חבר ודמי טיפול 21-11-2019

הסכם קיבוצי מיוחד

שנחתם ביום 21 בנובמבר 2019

 

בין:

אוניברסיטת תל אביב (להלן: "האוניברסיטה")

 

לבין:

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב (להלן: "הארגון")

 

הואיל:             והצדדים ניהלו ביניהם משא ומתן בדבר המשך ההסדר של גביה מרוכזת של דמי חבר לארגון ודמי טיפול מקצועי ארגוני, בהמשך להסכמים קודמים כולל לפי סעיף 14 להסכם הקיבוצי מיום 17.3.12;

והואיל:            והצדדים מבקשים להמשיך את ההסדר, וזאת כמפורט בהסכם זה;

והואיל:            והארגון מצהיר כי הוא ארגון יציג, לעניין הסכם קיבוצי מיוחד, כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, לגבי חברי הסגל האקדמי הזוטר, לרבות עמיתי הוראה והמורים מן החוץ, עליהם חלים הוראות ההסכמים הקיבוציים שבין הצדדים (להלן: "עובד").

 

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.           הסכם זה הוא לתקופה שעד 31.12.2021. לא הודיע צד למשנהו אחרת (לרבות, על רצונו לערוך בהסכם שינוי) עד 30.9.2021 ימשך תוקפו החוזי של הסכם זה לשנה נוספת. ככל שצד לא יודיע למשנהו עד לפחות 3 חודשים לפני תום תקופת התוקף המוארכת אחרת (ולרבות על רצונו לערוך שינוי בהסכם, ימשך תוקפו החוזי של הסכם זה לשנה אחת בכל פעם וחוזר חלילה בהתאמה (להלן: "תקופת ההסכם").

2.           האוניברסיטה תמשיך ותנכה מכל עובד החבר בארגון דמי חבר (לעיל ולהלן: "דמי חבר") בשיעור שהארגון יקבע, ותעבירם לארגון.

3.           האוניברסיטה תמשיך ותנכה מכל עובד שאינו חבר הארגון, ואינו חבר בכל ארגון עובדים אחר, דמי טיפול מקצועי-ארגוני בשיעור שהארגון יקבע, בכפוף לשיעור הקבוע בתקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), תשמ"ח-1988, כפי שיעודכן מעת לעת, (לעיל ולהלן: "דמי טיפול") ותעבירם לארגון. זאת, כל עוד הארגון הוא ארגון יציג של העובדים, כמשמעו בסעיף 3 בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, ובכפוף להוראות כל דין. עובד שאינו חבר הארגון והוא חבר בארגון עובדים אחר יודיע על כך לאוניברסיטה ויציין אם הוא מעוניין בהמשך ניכוי דמי טיפול.

4.       האוניברסיטה תעביר אל הארגון את הסכומים אשר נוכו על-ידה כדמי חבר ודמי טיפול. כאמור לעיל, עבור כל חודש, בזמן ובאופן הנדון ערב חתימת הסכם זה, לאותו חשבון שאליו מועברים הכספים כיום או לחשבון בנק אחר שאת פרטיו יעביר הארגון לאוניברסיטה.

5.       פרטים נוספים, ככל שיידרשו לביצועו של הסדר זה, יסוכמו בין האוניברסיטה לארגון. העברת מידע בין הארגון לבין האוניברסיטה בעניין ביצועו של הסדר זה תימשך וזאת בכפוף להוראת חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

6.       העבירה האוניברסיטה לארגון סכום כלשהו, על פי האמור לעיל ולאחר מכן התברר כי אותו סכום נוכה משכרו של העובד בטעות, יוחזר הסכום לאוניברסיטה באמצעות קיזוז הסכום מהסכומים המגיעים לארגון על-פי הסדר זה. קיזוז כאמור, לא ייעשה אלא לאחר פנייה מפורטת בכתב של האוניברסיטה, כך שתינתן לארגון אפשרות להתייחס מראש לכוונה לקזז בטרם ביצוע הקיזוז. במקרה שהארגון יתנגד להחזר ניכוי ו/או לקיזוז והאוניברסיטה תסכים להתנגדות זו, וכתוצאה מכך, יתקיים הליך משפטי עם אותו עובד, שהאוניברסיטה תהייה צד לו, ישיב הארגון לאוניברסיטה כל סכום שהיא חויבה בתשלומו וישפה אותה בגין כל הוצאה ישירה מוכחת שהיא תישא בה ונגרמה לה עקב כך, ובלבש שאפשרה לארגון להשיב, מבעוד מועד, על דרישתו ו/או תביעתו של אותו עובד ולהתגונן בפניה ישירות.

7.       מובהר, כי אין לאוניברסיטה כל אחריות מעבר לאמור בהסדר זה (אשר כעולה ממנו דן במתן שירותים טכניים לצורך גביה מרוכזת של דמי חבר ודמי טיפל באמצעות ניכוי מהשכר), ואין להטיל חובה כלשהי על האוניברסיטה מעבר לכך, עקב ביצועו.

8.       מוסכם, כי הארגון יישא בעלויות מיוחדות ונוספות (ובהן בלבד), אשר ייגרמו לאוניברסיטה, (ושאינן עלויות שוטפות או רגילות), עקב מעשה ו/או מחדל של הארגון, שהינם לכל הפחות רשלניים,  ביישום הסכם זה.

9.       הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט, בתקופת ההסכם, של כל תביעות ו/או דרישות הארגון בנושאים המוסדרים בו.

10.   בתקופת ההסכם ולכל הפחות עד 30.6.2023, הארגון מתחייב שלא ינקוט באמצעי שביתה או השבתה, מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה ובהסדריה, לגבי העניינים המוסדרים בהסכם זה.

11.   הסכם זה יוגש לרישום כהסכם קיבוצי מיוחד.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

______________________                    __________________________________

אוניברסיטת תל אביב                                 ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב


הסכם קיבוצי מיוחד (קורונה) 18-3-2020

הסכם קיבוצי מיוחד

שנחתם ביום 18 במרץ 2020

בין

אוניברסיטת תל אביב (להלן: "האוניברסיטה")

לבין:

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב (להלן: "הארגון")

 

הואיל:            וההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה במדינת ישראל הצריכה מתן הוראות מיוחדות אשר הן בעלות השפעה על כלל המשק ובכלל זה על עובדי המגזר הציבורי;

והואיל:           ובמסגרת הוראות מיוחדות אלו הוטלו הגבלות משמעותיות, בין היתר, על פתיחת מקומות עבודה וכן על התייצבות של עובדים במקומות עבודתם, לצורך צמצום ההדבקה והתפשטות הנגיף, והגבלות אלה שחלות, בין השאר, על המדינה ועל מעסיקים ציבוריים אחרים, לא מאפשרת לקיים שגרת עבודה רגילה;

והואיל:           ובצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית הוראות שונות) (הוראות שעה), התש"ף – 2020, נקבע, בין היתר, כי במוסד להשכלה גבוהה אסורה הוראה פרונטלית וכן קיום בחינות הדורשות נוכחות בקבוצה;

והואיל:           ולאור האמור לעיל לא ניתן לקיים את חוזי העבודה של חברי הסגל האקדמי הזוטר, עמיתי ההוראה והמורים מן החוץ המועסקים באוניברסיטה על לפי כתב מינוי לסמסטר ב בשנת הלימודים תש"ף – 2020 (להלן: "סמסטר ב" ו-"חברי סגל פעילים" בהתאמה) במתכונתם הרגילה, על כל הכרוך בכך;

והואיל:           והצדדים מכירים בחשיבות הצורך לשמור על בריאות הציבור ובכלל זה על בריאות חברי הסגל הפעילים, העובדים האחרים באוניברסיטה והסטודנטים;

והואיל:           ולאור האמור לעיל, הצדדים ביקשו להשיג איזון נכון ומוסכם במערכת יחסי העבודה, אשר מצד אחד יגביר את הוודאות בעניין ההשתכרות בקרב חברי הסגל הפעילים, ומצד שני יבטיח את המשך הפעילות האקדמית, המחקר ומטלות ההכשרה המעשיות של האוניברסיטה בסמסטר ב;

והואיל:           והצדדים הגיעו להסכמות בדבר ההסדרים שיחולו לגבי חברי הסגל בתקופת הסכם זה, והכול כמפורט בהסכם זה להלן;

והואיל:           והצדדים מעוניינים לעגן את ההסכמות אליהן הגיעו במשא ומתן כאמור בהסכם קיבוצי זה;

 

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.           המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כותרות הסעיפים הינן לשם הנוחות בלבד ואין ללמוד מהן לעניין פרשנותו של ההסכם, הרחבתו ו/או צמצומו.

2.           הסכם זה מתייחס לגברים ולנשים כאחד ולשון נקבה גם לשון זכר במשמע ולהיפך, אלא אם משתמעת כונוה אחרת.

3.           הסכם זה מייחס ליחיד ולרבים כאחד ולשון רבים גם לשון יחיד במשמע ולהיפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת.

4.           בכל מקום בו נזכר בהסכם זה חיקוק הכוונה הינה לחיקוק כפי שהוא מעת לעת, לרבות חיקוק הבא במקומו, אלא אם כן נאמר אחרת.

5.           בכל מקום בו נזכר בהסכם זה הסכם קיבוצי אחר, הסדר או נוהל, הכוונה היא להסכם, להסדר או לנוהל, לפי העניין, כפי שהם מעת לעת.

6.           למען הסר ספק, אין באזכור או החלה של הסדר, או נוהל או מכתב בהסכם זה כדי לשנות ממעמדו הנורמטיבי.

7.           כל שינוי בהסכם זה ייעשה בהסכמת הצדדים, בכתב בלבד.

8.           טיוטות שהוחלפו בין הצדדים עובר להסכם זה, לא ישמשו לפרשנותו.

 

הגדרות לעניין הסכם זה

"מנהל" – מי שהאוניברסיטה תקבע לעניין זה;

 

תחולת ההסכם

9.           הסכם זה יחול על כל חברי הסגל הפעילים.

תקופת ההסכם ותוקפו

הסכם זה יחול החל ממועד כניסתו לתוקף של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף – 2020 ועד ליום תחילת שנת הלימודי האקדמית תשפ"א – 2021-2020 (להלן: "תקופת ההסכם"). על אף האמור, הסכם זה יחול גם על הוראות שיש לבצען לאחר תקופת ההסכם.

המשך פעילות אקדמית ומחקר

10.   חברי סגל הפעילים, בכפוף לסעיף 28 להלן וכנובע ממנו, ימשיכו למלא ולבצע את כלל החובות ו/או המטלות החלות עליהם בגין סמסטר ב, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור שיעורים, תרגילים, מעבדות, סיורים, מבחנים, השלמת שיעורים, ייעוץ והדרכה לסטודנטים וסיוע לשם התקדמותם בלימודיהם, קיום תרגולים, שעות קבלה, עריכת שאלוני בחינות, נוכחות בזמין הבחינות, בדיקת בחינות ודיון בערעורים, תיקון עבודות בכתב, בדיקת עבודות גמר, מתן ציונים, השתתפות בישיבות וועדות, ולימודים באמצעים מקוונים, וכן כל חובה ו/או מטלה אקדמית אחרת אשר תוטל עליהם מעת לעת בתקופת הסכם זה על מנת לאפשר לסטודנטים להשלים את חובות הלימודים המוטלות עליהם בסמסטר ב, והכול בהתאם להחלטת האוניברסיטה (להלן: "חובות ומטלות אקדמיות").

11.   מוסכם, כי חרף כל הסדר ו/או הסכם ו/או נוהג הקיים לעניין מועדי חופשות של חברי הסגל הפעילים, חובות ומטלות אקדמיות שלא ניתן למלאן באופן חלקי או מלא במהלך סמסטר ב, יושלמו על ידי חברי הסגל הפעילים באופן מלא עד תחילת שנת הלימודים תשפ"א – 2021-2020, בהתאם להנחיות האוניברסיטה (להלן: "חובות ומטלות אקדמיות נדחות").

12.   בכפוף לאמור בהסכם זה לעיל, לא יחול שינוי בשכרם של חברי הסגל האקדמי הפעילים אשר היה משולם להם עבור מילוי בפעל של מכלול התחייבויותיהם החובות והמטלות ומטלותיהם האקדמיות בסמסטר ב, וזאת לתקופת כתב המינוי שעל יו הם מועסקים בסמסטר ב ולפי ההסכמים הקיבוציים וההסדרים האחרים החלים עליהם כדין (להלן: "התמורה"). למען הסר ספק, בתמורה לא יכללו רכיבים התלויים בדיווח (לרבות קצובת נסיעה), אשר בעניינם ימשיכו לחול הכללים המאושרים כדין ולעניין רכיבים אלו.

13.   חברי הסגל הפעילים לא יהיו זכאים לכל תשלום או שכר נוספים מעבר או בנסף לתמורה בגין ביצוע חובות ומטלות אקדמיות נדחות, וזאת אף עם ביצוע החובות ו/או המטלות הנדחות בפועל ו/או השלמתן יהיו במועד בו לפי ההסדרים המאושרים כדין החלים על הסגל האקדמי הפעיל לא היו אמורים להסתיים לימודים, ואף אם ביצוע החובות ו/או המטלות הנדחות בפעול ו/או השלמתן יהיו בתקופה שמעבר לתקופת כתב המינוי. מובהר כי תנאי זה הינו תנאי בסיסי ויסודי העומד בבסיס ההסכמה לשלם לחברי הסגל הפעילים את מלוא התמורה.

 

דיווח

14.   חבר סגל פעיל ידווח למנהל על כל חובה ו/או מטלה אקדמית אשר נמנע ממנו מכל סיבה שהיא לבצעה בתקופת ההסכם.

 

ניכוי שכר

 15.   למען הסר ספק, חבר סגל פעיל אשר המנהל יקבע לגביו כי לא עמד בתנאי סעיף 10 לעיל ו/או סעיף 11 לעיל, לא יהי זכאי לתשלום מלוא התמורה, ומוסכם כי האוניברסיטה תבצע בגין זאת הפחתה יחסית מהתמורה לה זכאי אותו חבר סגל אקדמי ו/או ניכוי מכל סכום אשר יגיע לו מהאוניברסיטה, לרבות תשלומים להם יהיה זכאי במסגרת גמר חשבון שייערך עם סיום יחסי העבודה עם האוניברסיטה.

 

ועדת מעקב

16.   ביום 19.4.2020 תתכנס ועדת מעקב בנוכחות הצדדים, אשר תקבל החלטה לעניין המשך קיום הסכם זה, תיקונו או סיומו, וזאת בהתייחס למשבר נגיף הקורונה.

17.   ככל שעד יום 19.4.2020 יחול שינוי מכל סוג שהוא במגבלות שהוטלו במדינה ערב חתימת הסכם זה בקשר עם נגיף הקורונה, ועדת המעקב תתכנס באופן מידי ותקבל החלטה לעניין המשך קיום ההסכם, תיקונו או סיומו.

18.   ככל שלאחר יום 19.4.2020 יחול שינוי מכל סוג שהוא במגבלות שהוטלו במדינה נכון ליום 19.4.2020 בקשר עם נגיף הקורונה, ועדת המעקב תתכנס באופן מידי ותקבל החלטה לענין המשך קיום ההסכם, תיקונו או סיומו.

19.   התכנסות ועדת המעקב לפי סעיף זה תתאפשר גם באמצעות שיחה טלפונית או באמצעות שיחת ועידה בווידיאו.

20.   החלטות ועדת המעקב תהיינה כפופות לאישורם של הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר והוועדה לתכנון ותקצוב, ובכפוף לקבלת אישורים כאמור תהיינה סופיות ותחייבנה את הצדדים להסכם.

 

שיתוף פעולה

21.   הצדדים ישתפו פעולה לקיום הוראות הסכם זה.

 

אי תמיכה

22.   הארגון מאשר ומתחייב כי לא יתמוך ולא יהיה צד לתביעות שאינן עולות בקנה אחד עם האמור בהסכם זה.

 

מיצוי תביעת ושקט תעשייתי

23.   הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות ודרישות הצדדים לגבי תקופת ההסכם, לרבות דרישות הנוגעות לשכר, תוספות שכר, תנאי העבודה של חברי הסגל הפעילים, דרישות כלכליות והטבות מכל סוג שהוא הקשורות בעבודה, וזאת בגין הנושאים שהוסדרו בהסכם זה.

24.   להסרת ספק, לא יתקיים משא ומתן נוסף על הסכמי שכר ו/או הטבות שכר כלשהן, בגין תקופת ההסכם ובמהלכה, וזאת בגין הנושאים שהוסדרו בהסכם זה.

25.   הארגון מתחייב כי לא ינקוט הוא ו/או יחידה מיחידותיו נגד האוניברסיטה באמצעי שביתה או השבתה, מלאה או חלקית, או יגרו לכל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה ובהסדריה, לגבי העניינים שהוסדרו בהסכם זה.

26.   למען הסר ספק, אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מהוראות מיצוי תביעות ומהוראות שקט תעשייתי החלות על הצדדים או שיחולו על הצדדים.

 

כללי

27.   הסכמות הצדדים כמפורט בהסכם זה תלויות זו בזו, ויש לראות את הסכמות אלו כמקשה אחת.

28.   למען הסר ספק, הסכם זה כפוף לכל ההוראות והאישורים הנדרשים לפי כל דין, לרבות תקנות שעת חירום וצווים מכוח פקודת בריאות העם.

29.   למען הסר ספק, במקרה של סתירה בין המפורט בהסכם זה, לבין כל הסכמה שקדמה לחתימתו במסגרת הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או נוהל או נוהג בין המשרד לבין ההסתדרות, המפורט בהסכם זה יגבר.

30.   הסכם זה לא יהווה תקדים.

31.   הסכם זה יוגש לרישום כהסכם קיבוצי מיוחד.

32.   הסכם זה ייכנס לתוק בכפוף לאישורו על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר והועדה לתכנון ותקצוב.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

___________________                                                                   __________________

                הארגון                                                                                                    האוניברסיטה